Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do transakcji dostawy wykładzin korkowych ściennych i podłogowych oraz podłóg drewnianych i korkowo-drewnianych wraz z ich montażem w budynkach mieszkalnych, a jaką na rzecz podmiotów gospodarczych?

sygnatura: PP.005/40A/2005

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie

data: 2000-08-05

słowa kluczowe:budynek mieszkalny, stawki podatku, usługi budowlano-montażowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Spółkę w dniu 07.07.2005 r. wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.07.2005 r. Spółka złożyła w tut. Urzędzie wniosek o wydanie interpretacji w sprawie stawki podatku VAT przy sprzedaży towaru wraz z usługą montażu.Z uwagi na to, że we wniosku nie wskazano jakie towary oraz usługi są przedmiotem transakcji, jak również kto jest odbiorcą przedmiotowych dostaw, a także wnioskujący nie przedstawił swojego stanowiska w sprawie, pismem z dnia 18.07.2005 r. znak: PP.005/40/2005 wezwano Spółkę do uzupełnienia zapytania w w/w zakresie.
W dniu 03.08.2005 r. Spółka złożyła pismo uzupełniające, w którym wskazała, iż:
- przedmiotem dostaw towarów oraz usług, o których mowa w zapytaniu, są wykładziny korkowe ścienne i podłogowe oraz podłogi drewniane i korkowo -drewniane
- odbiorcami realizowanych transakcji są osoby fizyczne, dla których usługi są świadczone w budynkach mieszkalnych oraz podmioty gospodarcze.

Zdaniem Spółki, jeżeli transakcja dostawy w/w towarów wraz z ich montażem jest realizowana na rzecz osób fizycznych w budynkach mieszkalnych, zastosowanie winna znaleźć 7% stawka VAT, natomiast w odniesieniu do podmiotów gospodarczych właściwą stawką jest stawka 22%.

Po przeanalizowaniu złożonego zapytania, Naczelnik tut. Urzędu stwierdził, iż przedstawione przez Spółkę stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do:
a) robot budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Z kolei, w myśl art. 146 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie przytoczonego wyżej przepisu, z tytułu świadczenia robót budowlano-montażowych polegających na montażu w budynkach mieszkalnych wykładzin korkowych ściennych i podłogowych oraz podłóg drewnianych i korkowo-drewnianych zastosowanie znajdzie 7% stawka VAT w odniesieniu do całej transakcji (towar + usługa).

Natomiast dostawa, jak i wykonanie usług polegających na montażu w/w towarów w budynkach innych niż mieszkalne podlega opodatkowaniu według 22% stawki VAT.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

POUCZENIE

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY