Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynność wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa spółki jawnej rodzi obowiązek korekty podatku naliczonego w firmie wnoszonej aportem?

sygnatura: US.PP/443-20/07

autor: Urząd Skarbowy w Krośnie

data: 2000-07-06

słowa kluczowe:aport, korekta podatku, korekta podatku naliczonego, podatek naliczony, przedsiębiorstwa, spółka jawna

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług dotyczącej kwestii obowiązku korekty podatku naliczonego w firmie wnoszonej aportem do spółki z o.o.- stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko wg którego czynność wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa nie powoduje obowiązku dokonania korekty w firmie wnoszonej aportem - jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 26.04.2007 r. Spółka jawna ?D.? zwróciła się z zapytaniem związanym z następującym stanem faktycznym: spółka jawna ?D.? zamierza wnieść aportem przedsiębiorstwo spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnoszone do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwo spółki jawnej jest przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55-1 Kodeksu cywilnego. Przedmiotem aportu w ramach przedsiębiorstwa są między innymi towary w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, od których wnoszone aportem przedsiębiorstwo odliczyło podatek naliczony.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwróciła się z zapytaniem czy czynność wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa spółki jawnej rodzi obowiązek korekty podatku naliczonego w firmie wnoszonej aportem. W ocenie Jednostki wniesienie całego przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest czynnością zwolnioną z podatku VAT określoną w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ? w związku z czym czynność ta nie powoduje obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w momencie zakupu towarów wnoszonych aportem w ramach całego przedsiębiorstwa.

Po przeanalizowaniu niniejszej kwestii tut. organ podatkowy podziela przedstawione we wniosku stanowisko Przedsiębiorstwa. Na wstępie należy zaznaczyć , że skutki wniesienia aportu do spółki w zakresie podatku od towarów i usług są różne w zależności od przedmiotu aportu . W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka poinformowała, że wnoszone do spółki z o.o. przedsiębiorstwo spółki jawnej jest przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisu art 55-1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Ustawa o podatku od towarów i usług ani też przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że dla celów podatku VAT należy stosować definicję przedsiębiorstwa zawartą w Kodeksie cywilnym. Stosownie do art. 55-1 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów,towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości i ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje, zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku aportu całego przedsiębiorstwa zastosowanie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Ustawodawca nie zdefiniował wprawdzie pojęcia ?zbycie przedsiębiorstwa? jednak przyjmuje się, że pojęcie to obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel, w tym również przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). Z uwagi na fakt, że do zbycia przedsiębiorstwa a więc i do wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie stosuje się przepisów ustawy o VAT, wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki nie wiąże się dla wnoszącego aport z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Obowiązek taki nie wynika z art. 86 ustawy o VAT. Natomiast z art. 91 ust. 9 cyt. ustawy wynika, że korekta określona w ust. 1-8 w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), o których w art. 6 pkt 1 jest dokonywana przez nabywcą przedsiębiorstwa lub nabywcę zakładu (oddziału).

Reasumując zbycie przedsiębiorstwa nie skutkuje w sferze wcześniejszych odliczeń podatku dokonanych przez podatnika-zbywcę, co jest zgodne z zasadą neutralności podatku od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY