Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego ?

sygnatura: I-1/415/20/06

autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

data: 2000-07-04

słowa kluczowe:aport, opodatkowanie, podatek dochodowy, remanent likwidacyjny, składnik majątkowy, spółka cywilna

W dniu 08.05.2006r. złożył Pan do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie obowiązku opodatkowania dochodu z remanentu likwidacyjnego, w związku z wniesieniem przez osobę fizyczną w formie wkładu do spółki cywilnej składników majątku objętych remanentem.

Istotą Pana problemu jest opodatkowanie dochodu z remanentu sporządzonego na dzień likwidacji, w przypadku gdy składniki majątku objęte tym remanentem zostaną wniesione w formie wkładu do spółki cywilnej.

W Pana ocenie ma zastosowanie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli osoba fizyczna wniosła w formie wkładu do spółki cywilnej składniki majątku objęte remanentem i nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu udziela interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochodem z działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14, a kosztami uzyskania przychodów powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego /....../.

W kwestii ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego ma zastosowanie art. 24 ust. 3 w/wym ustawy z dnia 26 lipca 1991r.. Zgodnie z tym przepisem:

  1. na dzień likwidacji działalności gospodarczej należy sporządzić remanent według cen zakupu pozostałych towarów, materiałów /surowców/ podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywana działalnością, nie będących środkami trwałymi
  2. należy ustalić wskaźnik procentowy udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja,
  3. tak ustalony wskaźniku działu dochodu w przychodach należy zastosować do wartości remanentu likwidacyjnego; iloczyn wartości remanentu i wskaźnika pozwala ustalić dochód z remanentu likwidacyjnego.

W cytowanym wyżej art. 24 ust. 3 ustawy zapisano także , iż nie ustala się dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej, jeżeli:

  • w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorstwa,
  • nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
  • osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo do spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
  • nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną spółkę handlową albo kapitałową spółkę handlową.

Skutkiem powyższego wnosząc przedsiębiorstwo w formie wkładu do spółki cywilnej, osoba fizyczna nie zapłaci 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ze względu na nie wystąpienie dochodu do opodatkowania.

Jedynym dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jaki wystąpi w momencie likwidacji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną z zamiarem wniesienia likwidowanego przedsiębiorstwa w formie wkładu do spółki cywilnej, będzie dochód uzyskany do dnia zakończenia działalności gospodarczej.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w Pana wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu podziela Pana stanowisko w sprawie i uznaje je - za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY