Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej następuje utrata ulgi podatkowej z tytułu budowy na wynajem?

sygnatura: 1439/DF/410/199/2005/art14a

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

data: 2000-06-20

słowa kluczowe:ulga na budowę mieszkań pod wynajem, wspólność, wspólność majątkowa, wspólność ustawowa, zniesienie współwłasności

Postanowienie


Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30-05-2005r./data wpływu 10-06-2005r./ w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania art. 26 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, póz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2000r. a dotyczącej utraty ulgi podatkowej z tytułu budowy na wynajem w przypadku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej


stwierdza ,że


- zajęte stanowisko przez podatnika jest prawidłowe.


Uzasadnienie


Według przedstawionego stanu faktycznego w roku 1997 ponieśliście Państwo wydatki na budowę budynku wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem. Poniesione na ten cel wydatki odliczyliście w ramach obowiązujących limitów od dochodów w zeznaniu PIT-33 za rok 1997. W roku, za który dokonano odliczeń, istniała między ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. W dniu 15.11.2004r. wspólność ta została zniesiona (akt notarialny). W wyniku zmiany majątkowego ustroju małżeńskiego część dotychczas wspólnego majątku małżonków została podzielona (bez jakichkolwiek spłat i dopłat), natomiast część majątku, na którą składał się udział w przedmiotowej nieruchomości (na wynajem) nie została fizycznie podzielona. W związku z powyższym, udział małżonków w ww. nieruchomości przekształcił się z mocy prawa we wspólność w częściach ułamkowych. W najbliższym czasie będzie dokonane (w formie aktu notarialnego) faktyczne rozdzielenie pomiędzy małżonków współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Rozdzielenie to polegać będzie na tym, iż udziały w ww. nieruchomości w całości nabędzie małżonka Mariola K...... Nabycie to będzie miało charakter nieodpłatny, tj. bez żadnych spłat i dopłat na rzecz małżonka Jacka K...... W zapytaniu wnosicie Państwo o udzielnie odpowiedzi na pytanie czy w przedstawionym stanie faktycznym tracicie prawo do ulgi podatkowej z tytułu budowy mieszkań pod wynajem.

Ulgę dla budujących domy wielomieszkaniowe z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem zlikwidowano 1 stycznia 2001 r. Przysługiwała ona jeszcze do końca 2003 r. z racji kontynuowania inwestycji rozpoczętych wcześniej. Nadal natomiast na mocy art. 7 ust. 14 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 104, poz. 1104 ze zm.) w brzmieniu nadanym temu przepisowi przez art. 3 nowelizacji z 12 listopada 2003 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 202, poz. 1956 ze zm.) obowiązują przepisy dotyczące warunków zachowania prawa do ulgi, stosownie do których podatnicy, którzy korzystali z odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000 i przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym:

  • nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub
  • wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub
  • dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela, lub
  • zbyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku

są obowiązani doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty.

Żadna z tych przesłanek nie wskazuje na zniesienie współwłasności przez zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku dorobkowego jako przyczynę utraty prawa do ulgi. Ustanowienie odrębnej własności lokalu bowiem nie mieści się w pojęciu zbycia budynku, lokalu mieszkalnego bądź udziału we współwłasności. W związku z powyższym ogan podatkowy uznał stanowisko przedstawione przez podatnika za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY