Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy udzielona dotacja przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zakup prototypu pieca piekarniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PP/443/43/05

autor: Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

data: 2000-05-17

słowa kluczowe:dotacja, obrót, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, zakup

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Produkcyjno-Usługowo-Handlowej "Społem" w (...) z dnia 29.04.2005 r., uzupełnionego w dniu 9.05.2005 r. oraz w dniu 12.07.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług

stwierdza,
że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanej na zakup prototypu pieca piekarniczego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29.04.2005 r. Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "Społem" w (...) zwróciła się z wnioskiem o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na zakup prototypu pieca piekarniczego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdzając tym samym brak negatywnych przesłanek do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Pytanie Podatnika dotyczy następującego stanu faktycznego:
Spółdzielnia PHU "Społem" jako producent pieców piekarniczych zawarła umowę o wykonanie i wdrożenie energooszczędnej technologii pieca piekarniczego i w ramach realizowanej umowy nabyła prototyp takiego urządzenia. Zakup prototypu pieca piekarniczego został sfinansowany w części ze środków otrzymanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w (...) w formie dotacji. Wypłata dotacji nastąpiła w dwóch ratach otrzymanych przez Spółdzielnię w dniach 25.06.2004 r. oraz 26.08.2004 r.
Otrzymanie dotacji, zdaniem Wnioskodawcy, pozostaje bez wpływu na cenę towarów oraz usług świadczonych przez Spółdzielnię.

Prezentując własne stanowisko w sprawie Podatnik stwierdza, iż w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotacje, które nie mają bezpośredniego związku z ceną towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Dokonując oceny prawnej stanowiska Podatnika należy powołać art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
W myśl powołanych przepisów, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.05.2005 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług (...). Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Z treści powołanych przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik w związku z konkretną dostawą lub świadczeniem usługi otrzymuje jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, to tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usługi (dotacja przedmiotowa). Natomiast w sytuacji, gdy taki bezpośredni związek nie występuje, dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Otrzymanie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w rozpatrywanym przypadku, nie będzie obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Zatem stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w piśmie jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwila zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli podatkowej.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4, art. 236 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
Wnosząc zażalenie podatnik zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej o wartosci 5 zł na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) - część I pkt 1 tabeli stanowiącej załącznik do ww. ustawy określającej szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY