Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Według jakiego kursu i jakich zasad należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złotówki w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?

sygnatura: ZD/406-2/CIT/06

autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

data: 2000-03-30

słowa kluczowe:komis, moment powstania przychodów, przychody w walutach obcych

W dniu 3.01.2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W przedmiotowym podaniu Wnioskująca podnosi, iż jako komitent we wrześniu 2005r. zawarła z firmą niemiecką komisantem umowę komisu. Obowiązujące na podstawie umowy komisu zasady rozliczeń pomiędzy komitentem (Wnioskującą) a komisantem przedstawiają się w następujący sposób:

  - komisantowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne za sprzedane osobom trzecim towary komitenta (określony procent ceny netto, za którą komisant sprzeda towar osobie trzeciej), poza prowizją komisantowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie,
  - za każdy miesiąc komisant sporządza i dostarcza komitentowi do 5-go dnia następnego miesiąca miesięczne zestawienie sprzedanych towarów (obowiązek ten ciąży na komisancie również w przypadku braku sprzedaży towarów),
  - komisant rozlicza się z zawartych w danym miesiącu umów sprzedaży towarów komitenta do 7-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedzający,
  - rozliczenie polega na przelaniu kwot pieniężnych uzyskanych przez komisanta tytułem sprzedaży towarów komitenta osobom trzecim na rachunek bankowy komitenta; z przekazanych komitentowi kwot komisant potrąca przysługującą mu prowizję (określony procent ceny netto sprzedawanych przez komisanta na rzecz osób trzecich towarów komitenta),
  - komisant wystawia komitentowi fakturę VAT opiewającą na wartość prowizji,
  - dniem rozliczenia kwot przysługujących komitentowi jest dzień uznania rachunku bankowego komitenta,
  - Wnioskująca (komitent) ma prawo w każdym czasie wycofać niesprzedany przez komisanta towar. W takim przypadku następuje wypowiedzenie umowy komisu w zakresie wycofanego towaru, komitent wystawia fakturę korygującą,
  - komisant ma prawo zwrócić towar komitentowi, jeżeli nie zdoła sprzedać towaru w okresie 2 lat od przekazania towaru.

W złożonym podaniu Podatnik przedstawia sytuację, w której towar zostaje wydany we wrześniu (wystawiono kilka faktur), część towaru komisant sprzedał we wrześniu, październiku i listopadzie, sprzedaż może wystąpić w kolejnych miesiącach. W międzyczasie są kolejne dostawy (w październiku, listopadzie, ...) i też są sprzedawane towary z tych dostaw, lecz komisant nie jest w stanie przyporządkować sprzedaży do poszczególnych faktur.

Wobec powyższego Wnioskująca sformułowała pytanie, według jakiego kursu i jakich zasad należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złotówki w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?

Spółka powołując się na zasadę wyrażoną w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zauważa, iż przy wycenie przychodów wyrażonych w walutach obcych dla celów podatkowych należy stosować następujące kursy walut, kurs średni NBP z dnia uzyskania przychodu (powstania należności), kurs kupna banku, z którego usług korzystał podatnik na dzień otrzymania przychodu (uzyskania zapłaty należności). Mając na względzie przepisy prawa podatkowego art. 12 ust. 3 i ust. 3a ustawy w umowie komisu przychód należny u komitenta powstaje w momencie sprzedaży towaru przez komisanta. Ze względu na wielość dostaw w danym miesiącu i następnych należałoby uznać w opinii Wnioskującej, że w tym konkretnym przypadku trzeba rozliczyć faktycznie sprzedane towary przez komisanta i przyjąć średni kurs NBP na ostatni dzień danego miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Wpływ należności z dokonanych transakcji następuje z reguły w innym terminie niż jej ustalenie (sprzedaż przez komisanta ostatni dzień miesiąca). Sytuacja ta spowoduje wystąpienie różnic kursowych.

W niniejszym postanowieniu organ podatkowy ustosunkowuje się do kwestii przeliczenia na złoty polski przychodu wyrażonego w walucie obcej. Sprawa terminu, który należy uznać za moment powstania u Podatnika przychodu z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem komisu, jest rozpatrywana w odrębnym postanowieniu.

Wobec powyższego, stwierdza się co następuje:

W przepisie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ustawodawca określił, iż przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Z regulacji tej należy wnioskować, iż zawsze przychody, które opiewają na kwoty wyrażone w walucie obcej należy (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych) przeliczyć według średniego kursu ogłaszanego przez NBP. Regulacja ta wskazuje również, iż do przeliczenia przychodu na złoty polski służy kurs z dnia uzyskania przychodu.

Bez wpływu zatem na przedmiotowe przeliczenie pozostaje wielość dostaw w danym miesiącu i w następnych lub też niemożność przyporządkowania przez komisanta towarów sprzedanych do poszczególnych faktur. Tak więc nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż należy przyjąć średni kurs NBP na ostatni dzień danego miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, gdyż w przedmiotowej sytuacji nie jest to dzień uzyskania przychodu.

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 3 ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Na podstawie treści przepisu art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy, organ podatkowy zauważa, iż w sytuacji przychodów wyrażonych w walutach obcych, otrzymywanych przez Podatnika za pośrednictwem banku, będzie dochodziło do powstania podatkowych różnic kursowych w przypadku, gdy wystąpi odstęp czasowy pomiędzy dniem powstania przychodu (określonym na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy) a dniem faktycznego jego otrzymania na konto bankowe.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY