Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług transportowych osobowych i towarowych, a obecnie zamierza rozszerzyć zakres działalności o sprzedaż hurtową artykułów spożywczych. Towar, którym wnioskodawca zamierza handlować zostanie zakupiony od polskiej firmy, ale jest produkowany i magazynowany w Czechach. Następnie podatnik sprzeda zakupiony towar firmie nigeryjskiej, nie transportując go do Polski. Transport towaru zostanie przeprowadzony przez firmę nigeryjską, która przewiezie go do Niemiec a następnie drogą morską do Nigerii. Podatnik stoi na stanowisku, że w/w dostawa towaru nie będzie stanowiła eksportu towaru, gdyż towar nie przekroczy granicy Polski. Zatem podatnik zamierza wystawić na rzecz nabywcy fakturę VAT bez podatku. Ponadto podatnik pyta się czy będzie mógł odliczyć podatek naliczony przy opisanym zakupie oraz czy ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT w Czechach.

sygnatura: 1433/NG/GV/443-06/2007/LŚ

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

data: 2000-03-28

słowa kluczowe:faktura VAT, hurt, miejsce świadczenia przy dostawie towarów, odliczenie podatku od towarów i usług, sprzedaż, usługi transportowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów należy rozumieć rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:a) dostawcę lub na jego rzecz, lubb) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1);

W przedstawionej sprawie podatnik dokonuje sprzedaży towaru na terytorium Czech. W myśl art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy o VAT miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Wobec powyższego należy uznać, iż przedmiotowa dostawa towarów będzie opodatkowana w Czechach, zgodnie z przepisami tam obowiązującymi. Zatem wnioskodawca powinien się zarejestrować w kraju opodatkowania tejże dostawy i wystawić fakturę stosownie do czeskich przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej. Ponadto informuje się, iż sprzedaż dokonana przez producenta towarów również będzie opodatkowana jako sprzedaż dokonana na terytorium Czech i w związku z tym, kwestie odliczenia kwoty podatku będą regulowały przepisy czeskie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY