Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odszkodowanie za poniesione straty spowodowane wadami dostarczonego towaru jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-445/2/06/AP/22372

autor: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

data: 2000-03-08

słowa kluczowe:odszkodowania, strata, zwolnienia z podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku, znak 109/831/KN/12/2005, z dnia 07.12.2005 r., data wpływu 12.12.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług odszkodowania, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 17.02.2006r. podatnik przesłał dodatkowe wyjaśnienia dotyczące stanu faktycznego. W dniu 23.02.2006 r. podatnik został wezwany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego. W odpowiedzi, pismem z dnia 27.02.2006 r., znak 109/2021/KN/02/2006, data wpływu 01.03.2006 r., podatnik uściślił stan faktyczny.

Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny:

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę, Spółka zakupiła od kontrahenta z Czech, zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE, folię aluminiową, którą sprzedała swojemu kontrahentowi w kraju - drukarni. Drukarnia wykonała nadruki na folii, a następnie sprzedała wykonany wyrób swojemu kontrahentowi - producentowi wyrobów mleczarskich. Ostateczny nabywca towaru wykorzystał część zakupionej folii do produkcji jogurtów i śmietany. Po wyprodukowaniu partii produktów okazało się, że produkt ten nie nadaje się do sprzedaży, ponieważ zachodzi reakcja pomiędzy uszkodzeniami na folii aluminiowej, a jogurtem lub śmietaną. Została wszczęta procedura reklamacyjna. Cała partia wyprodukowanego jogurtu i śmietany musiała zostać zniszczona, ponieważ nie nadawała się do sprzedaży. Firma mleczarska obciążyła drukarnię notą obciążeniową tytułu poniesionych strat tzn. wartości jogurtów, które musiały zostać zniszczone oraz poniesionymi kosztami w związku z ich utylizacją. Drukarnia natomiast obciążyła Spółkę, jako dostawcę towaru, a w konsekwencji Spółka obciążyła producenta folii - kontrahenta czeskiego, zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE, który wyraził zgodę na pokrycie strat. Spółka wystawiła kontrahentowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT-UE notę obciążeniową z tytułu odszkodowania za starty spowodowane wadami dostarczonego towaru. Zdaniem Spółki, nie chodzi tutaj o zmniejszenie ceny na skutek uznanej reklamacji, lecz o obciążenie za dodatkowe straty, jakie Spółka poniosła z powodu wad nabytych towarów.

Zapytanie i własne stanowisko w sprawie:

Spółka zapytuje, czy takie odszkodowanie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług, czy też, tak jak w obrocie krajowym, nie podlega opodatkowaniu. Zdaniem Spółki, odszkodowania, niezależnie czy w obrocie krajowym czy zagranicznym nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, w związku z tym wystawienie noty obciążeniowej z tytułu odszkodowania kontrahentowi unijnemu zarejestrowanemu jako podatnik VAT-UE nie powoduje powstania obowiązku wykazania tej czynności w deklaracji VAT-7 ani w informacji podsumowującej VAT-UE.

Ocena prawna z przytoczeniem przepisów prawa:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towaru, import towaru, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 9 ust. 1 wspomnianej ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa powyżej, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1-3 wspomnianej ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

Podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów;
  2. wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Podstawa opodatkowania nie obejmuje natomiast:

  1. rabatów za zapłatę z góry;
  2. opustów i zwrotów kwot z tytułu dokonanego nabycia udzielonych podmiotowi dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zasadniczo, kwestię odszkodowań regulują przepisy art. 361-363 Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie jest zapłatą za wyrządzone szkody, za poniesione straty. Otrzymanie odszkodowania nie może być uznane za czynność opodatkowaną ze względu na to, że pieniądze nie są towarem, a zatem przekazanie prawa do rozporządzania nimi nie stanowi dostawy.

Z uwagi natomiast na to, że odszkodowanie wypłacane jest jako zadośćuczynienie za szkodę, która została wyrządzona podmiotowi, lub za utracone przez niego korzyści, czynność tego rodzaju nie może być uznana także za usługę.

Usługą nie jest także "świadczenie", jakie w zamian za odszkodowanie uzyskuje wypłacający je.

Reasumując, odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę, lecz rekompensatą za poniesione straty spowodowane wadami dostarczonego towaru wykorzystywanego do produkcji. Obciążenie kontrahenta za poniesione straty spowodowane wadami dostarczonego towaru nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla udokumentowania odszkodowania można wystawić notę księgową, lecz nie fakturę VAT, którą nie dokumentuje się czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym, nie należy wykazywać tej czynności w deklaracji podatku dla towarów i usług VAT-7 ani w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów VAT-UE.

Niniejsze postanowienie - na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa - wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY