Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania wygranych/nagród ufundowanych przez różnych sponsorów w ramach tego samego konkursu.

sygnatura: 1438/DF-1/415-184b/292/06/AG

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

data: 2000-01-22

słowa kluczowe:konkursy, nagrody w konkursach, sponsoring

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2006r.(data wpływu do organu podatkowego 22.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w kwestii opodatkowania wygranych/nagród ufundowanych przez różnych sponsorów w ramach tego samego konkursu - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku - za nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 16.08.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.08.2006r.) wystąpiono o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii opodatkowania wygranych/nagród ufundowanych przez różnych sponsorów w ramach tego samego konkursu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż celem Stowarzyszenia jest popularyzacja gier planszowych, karcianych i innych gier towarzyskich traktowanych jako rozrywka, która jednocześnie pozwala rozwijać osobowość gracza w zakresie rozwoju zdolności podejmowania decyzji strategicznych, współdziałania w grupie, asertywności, ćwiczenia pamięci. Formy prowadzenia działań stowarzyszenia polegać będą na inicjowaniu, koordynowaniu, organizowaniu i prowadzeniu spotkań towarzyskich i masowych o podłożu rywalizacji sportoweji turniejowej. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

- inspirowanie, wspomaganie i koordynację wszelkich działań związanych z grami planszowymii stolikowymi;

-promocję rekreacji, sportu i turystyki;

-prowadzenie i stałe wzbogacanie centrum informacyjnego i archiwum poturniejowego;

-opracowywanie i realizację własnych programów autorskich, oraz wspomaganie innych programów autorskich;

-współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i firmami zajmującymi się podobną działalnością;

-organizowanie imprez turniejowych, towarzyskich i sportowo-rekreacyjnychoraz interaktywnych;

-organizowanie zajęć pozaszkolnych dla młodzieży przejawiającej trudności w nauce, domów kultury oraz świetlic dla dzieci wymagającej szczególnej troski, jak i dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach;

-współdziałanie z państwem polskim dla dobra człowieka i dobra wspólnego;

-zachęcanie do spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, wpływy z działalności własnej (wpłaty sponsorskie, wpłaty uczestników imprez masowych), dotacje, darowizny (w gotówce, w naturze - gry planszowe, karty), zapisy. Oprócz tego sponsorzy przekazują nagrody dla uczestników konkursów organizowanychw czasie imprez. W niektórych przypadkach Stowarzyszenie zobowiązuje się do przeznaczenia umówionej kwoty z wpłaty sponsorskiej na nagrody dla uczestników. Uzyskane fundusze przeznacza się na realizację celów statutowych. Imprezy organizowane przez Stowarzyszeniesą w głównej mierze finansowane przez sponsorów.

Dla zwycięzców konkursów w imprezach otwartych Stowarzyszenie przewiduje nagrody rzeczowe, pieniężne lub w postaci bonów towarowych. Wartość pojedynczych nagród będzie się wahać od kilku do kilku tysięcy złotych. Nagrodzonych osób Stowarzyszenie nie będzie obciążać podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie czy wartość nagród wręczanych zwycięzcom, ufundowanych przez różnych sponsorów w ramach tego samego konkursu należy ze sobą sumować?

Według oceny wnioskodawcy, nie należy sumować nagród wręczanych zwycięzcom,ufundowanych przez różnych sponsorów w ramach tego samego konkursu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów dokonując oceny stanu faktycznegoi stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku o podatku dochodowymod osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52ai 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art 10 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła, za które uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężnez ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenianie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokryciaw ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust.1 pkt 6, 6ai 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt, 2, 4, 4a, i 13, pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3tej. ustawy).

Art 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy stanowi, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związkuz prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychódz tej działalności.

Powyższy przepis przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego m.in. wygranychw konkursach, które nie są organizowane przez środki masowego przekazu, ale są konkursamiz zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. W przypadku gdy wartość wygranejw zorganizowanym konkursie z dziedziny sportu przekracza jednorazowo kwotę 760zł - nagrodata podlega w całości opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który płatnik jest zobowiązany pobrać i odprowadzić na rachunek właściwego organu podatkowego.

Przepisy podatkowe posługują się pojęciem konkursu, chociaż nie zawierają jego definicji. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartąw Słowniku języka polskiego konkurs to "przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami".Równie ważnym jako element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.Art 21 ust. 1 pkt. 68 ww. ustawy jednoznacznie określa, iż zwolnieniu od podatku dochodowegood osób fizycznych podlegają limitowane kwotowo wygrane/nagrody dla uczestników danego konkursu o jednorazowej wartości do 760zł. Osoby biorące udział w tym konkursie,które w wyniku rywalizacji i współzawodnictwa zostały wyróżnione za zajęcie określonego miejsca otrzymują (zgodnie z regulaminem konkursu) pieniężną lub rzeczową nagrodę/wygraną.Na przedmiotowe nagrody/wygrane mogą składać się różne elementy, jednak nie stanowito podstawy do traktowania tych elementow w świetle art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako odrębnych nagród/wygranych. Tak więc wartość elementów danej nagrody/wygranej przysługującej laureatowi, ufundowanych przez różnych sponsoróww ramach tego samego konkursu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie podlega kumulacji.

Mając na uwadze powołane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawionystan faktyczny, tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko wyrażone we wnioskuza nieprawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY