Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

"Czy w deklaracji na zaliczkę miesięczną w podatku dochodowym PIT-5 z tytułu najmu można odliczyć składkę na ubezpieczenie emerytalne rentowe ,chorobowe i wypadkowe płacone co miesiąc do ZUS?"

sygnatura: PBI-3/4111/PDOF/6/1/ES/05

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

data: 2005-01-28

słowa kluczowe:odliczenia, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zaliczka miesięczna

Pismem z dnia 2 strycznia 2005 r ( data wpływu 4.01.2005 r ) zwrócił się Pan z prośbą o udzielneie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,przedstawijąc nastepujacy stan faktyczny :Prowadzi Pan działalność gospodarczą ,zakład fotograficzny opodatkowany w formie karty podatkowej.Dodatkowo wynajmuje Pan lokal prywatny ,a z osiagniętego dochodu rozlicza się pan na zasadach ogólnych.Czy w tej sytuacji w deklaracji na zaliczkę miesięczną w podatku dochodowym PIT-5 można pomniejszać uzyskany dochód z najmu o ubezpieczenie emerytalne ,rentowe,chorobowe i wypadkowe płacone co miesiąc do ZUS.Sformuował Pan własne stanowisko w sprawie stwierdzając,że:Strona nie może zaliczyć płaconych składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu,może natomiast zgodnie z treścią art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DzU z 2000 r Nr 14,poz.176 ze zm.)pomniejszyć uzyskany dochód z najmu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne okreslone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych ,jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Naczelnik Pierwszego urzędu skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia ,postanawia udzielić następującej interpretacji,co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art.26 ust.1 pkt.2 lit.a i ust.13 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DzU Nr 14,poz.176 ze zm.)podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu składek określonych w ustawie z dnia 13 pażdziernika 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych ( DzU Nr 137,poz.887 ze zm.) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne,rentowe,chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób współpracujących ,je żeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny podatnik w składanych deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) i w zeznaniu o wysokości osiagniętego dochodu ( poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) ma prawo do odliczenia od dochodu z tutułu najmu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z art.14 b par.1 Ordynacji podatkowej,iterpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.Wydana interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli właściwych dla wnioskodawcy- art.14 b par.2 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY