Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe dla wspólników (przychody z kapitałów pieniężnych) - przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zgodnie z przepisami art. 551 do 570 oraz art. 575 i 576 Ksh.

sygnatura: ILPB2/415-705/08-2/ES

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-01-23

słowa kluczowe:kapitały pieniężne, przekształcanie, przekształcenie spółki, spółka jawna, spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udział w zyskach, wspólnik

Wniosek ORD-IN: [ 378 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2008 r. (data wpływu - 3 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 1999 Wnioskodawca przystąpił do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym w wysokości wymaganej obowiązującymi wówczas przepisami. W kolejnych latach kapitał zakładowy został podwyższony do wymaganej obecnie przepisami Kodeksu spółek handlowych (Ksh) wysokości 50 000 zł.

W trakcie działalności spółki zyski generowane przez spółkę w poszczególnych latach w zdecydowanej większości nie były wypłacane wspólnikom w formie dywidend, lecz były pozostawiane w spółce na kapitale zapasowym i przeznaczane na inwestycje, wskutek czego majątek ruchomy oraz nieruchomy spółki systematycznie zwiększał swoją wartość i aktualnie wielokrotnie przewyższa swoją wartością wartość kapitału zakładowego oraz wniesionych przez wspólników walorów na objęcie udziałów w kapitale zakładowym.

W chwili obecnej Zainteresowany wespół ze wspólnikiem rozważa przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zgodnie z przepisami art. 551 do 570 oraz art. 575 i 576 Ksh.

W chwili dokonywania przekształcenia spółka przekształcana nie będzie dysponować na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi pochodzącymi z przekazania przez wspólników spółki jej zysków na kapitał zapasowy czy jakikolwiek inny kapitał celowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy fakt przekształcenia w powyżej opisanej sytuacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zgodnie z przepisami art. 551 do 570 oraz art. 575 i 576 Ksh rodzi po stronie wspólników zobowiązanie podatkowe z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych, bądź jakiekolwiek inne zobowiązanie podatkowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie jest zdarzeniem, z którym ustawodawca wiązałby powstanie jakiegokolwiek obowiązku podatkowego, w szczególności natomiast z tytułu uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych, albowiem wskutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie powstaje po stronie wspólnika żaden przychód.

W ocenie Zainteresowanego przychód taki powstanie dopiero z chwilą ewentualnej sprzedaży składników majątkowych spółki jawnej, nabytych jeszcze przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem w spółkę jawną i jako taki będzie traktowany jako przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof.

Powyższe potwierdzone zostało stanowiskiem zawartym w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), w tym w spółkę jawną.

W myśl art. 556 i art. 558 Kodeksu spółek handlowych do przekształcenia spółki wymaga się przede wszystkim sporządzenia planu przekształcenia spółki zawierającego co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu oraz określenie wartości udziałów wspólników. Do planu przekształcenia należy dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki przekształconej, wycenę składników majątku spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. W myśl art. 25 w nawiązaniu do art. 555 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna zawierać też określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Plan przekształcenia - zgodnie z art. 559 Kodeksu spółek handlowych - należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Konsekwentnie z treści art. 552 i art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (dzień przekształcenia) co oznacza iż następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego.

Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się majątkiem przekształconej spółki jawnej.

Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych tzw. sukcesji podatkowej, gdyż te zasady zostały unormowane odrębnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

W myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę jawną, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawodawca wśród źródeł przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ustawy wskazuje te przychody. W ust. 1 pkt 4 tego artykułu wymienione zostały jako przychody z kapitałów pieniężnych dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną. Natomiast pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2009 r. - na podstawie art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316) - w art. 24 w ust. 5 po pkt 7 został dodany pkt 8, który stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przychód określa się na dzień przekształcenia.

Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie obowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochodem (przychodem) będzie wartość niepodzielonych zysków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością określona na dzień jej przekształcenia przypadająca w odpowiednim udziale Zainteresowanemu.

Końcowo tut. organ pragnie zauważyć, że ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu wydania interpretacji, z uwagi na fakt, że z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika kiedy nastąpi przekształcenie. Jeżeli jednak przekształcenie dokonane zostało przed 1 stycznia 2009 r. wówczas będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z ich brzmieniem Zainteresowany nie będzie miał obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z dokonaniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, o ile pozostałe w spółce kapitałowej na dzień przekształcenia nieopodatkowane środki, nie podwyższą wartości Jego wkładów w spółce osobowej, w stosunku do wartości udziałów jakie posiadał On w spółce kapitałowej ani też nie zostaną Wnioskodawcy wypłacone.

Natomiast w sytuacji kiedy pozostałe w spółce kapitałowej na dzień przekształcenia nieopodatkowane środki podwyższą wartość wkładów w spółce osobowej, w stosunku do wartości udziałów w spółce kapitałowej - różnica tych wartości będzie stanowić przychód Zainteresowanego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w momencie wykreślenia spółki kapitałowej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Z kolei kiedy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych zostanie Wnioskodawcy rzeczywiście wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji wówczas będzie na Nim ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy w momencie jego wypłaty.

W odniesieniu do powołanej przez Zainteresowanego interpretacji indywidualnej organu podatkowego należy stwierdzić, iż wydana została w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY