Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy prowizje bankowe z tytułu prowadzenia bankowych rachunków specjalnych, w ramach których realizowane będą przelewy związane z wydatkami inwestycyjnymi, oraz z tytułu realizacji tych przelewów, będą stanowiły koszty wpływające na ustalenie przez Spółkę dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

sygnatura: IBPBI/2/423-1213/08/AM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:koszty prowizji bankowych, specjalna strefa ekonomiczna, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 721 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 06 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy prowizje bankowe z tytułu prowadzenia bankowych rachunków specjalnych będą kosztami wpływającymi na ustalenie przez Spółkę dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 października 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy prowizje bankowe z tytułu prowadzenia bankowych rachunków specjalnych będą kosztami wpływającymi na ustalenie przez Spółkę dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 2 listopada 2006 r. Spółka uzyskała w dniu 23 września 2008 r. zezwolenie Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ustawą.

Spółka zawarła również w dniu 02 września 2008 r. umowę z Katowicką Strefą Ekonomiczną S.A. o administrowanie podjętej przez nie działalności, polegające na:

  • monitorowaniu zgodności działalności Spółki z treścią wydanego na jego rzecz zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE);
  • doradztwa, wydawania ekspertyz oraz udzielania Spółce konsultacji i informacji ekonomicznych i prawnych dotyczących Strefy, zasad jej funkcjonowania oraz prowadzenia na jej terenie działalności gospodarczej;
  • prowadzenie lobbingu gospodarczego oraz podejmowania czynności związanych ze zmianą ustawodawstwa i przepisów wykonawczych dotyczących KSSE, które korzystnie wpłyną na sytuację prawną Spółki i prowadzoną przez nie na terenie Strefy działalność gospodarczą;
  • reklamy i promocji KSSE, w tym public relations, z uwzględnieniem korzystnego wpływu podejmowanych działań marketingowych na sytuację Spółki,
  • dokonywania innych czynności wynikających z potrzeb ogólnej obsługi administracyjnej nieruchomości gruntowych sąsiadujących z nieruchomością Spółki, oraz innych nieruchomości i infrastruktury, wspólnej dla wszystkich inwestorów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Strefy.

Tytułem wynagrodzenia za realizację wyżej wymienionych obowiązków Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., na podstawie faktur wystawianych kwartalnie (,,za usługę administrowania Strefą zgodnie z § 11 Regulaminu Katowickie SSE S.A."). będzie pobierała od Spółki opłatę w wysokości 7.030,00 zł plus VAT, która będzie podlegać indeksacji pierwszego stycznia każdego roku o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

W świetle powyżej opisanego stanu faktycznego, związanego z prowadzeniem działalności na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w celu wyłonienia kosztów tzw. kwalifikowanych, wpływających na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka wydzieliła rachunki bankowe specjalne, w ramach których realizowane będą przelewy związane wyłącznie z wydatkami inwestycyjnymi.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prowizje bankowe z tytułu prowadzenia bankowych rachunków specjalnych, w ramach których realizowane będą przelewy związane z wydatkami inwestycyjnymi, oraz z tytułu realizacji tych przelewów, będą stanowiły koszty wpływające na ustalenie przez Spółkę dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, prowizje bankowe z tytułu prowadzenia bankowych rachunków specjalnych, w ramach których realizowane będą przelewy związane z wydatkami inwestycyjnymi, oraz z tytułu realizacji tych przelewów, będą stanowiły koszty wpływające na ustalenie przez Spółkę dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 w/w ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

W myśl art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Przepis ten oznacza, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego. W sytuacji zatem, gdy dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Mając na uwadze wyżej cytowany art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na ustalenie dochodu z tytułu działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia i korzystającego ze zwolnienia z podatku wpływają zapłacone przez Spółkę prowizje bankowe z tytułu prowadzenia bankowych rachunków specjalnych, w ramach których realizowane są przelewy związane z wydatkami inwestycyjnymi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY