Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie ustalenia czy otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony z opodatkowania

sygnatura: IPPB5/423-99/08-2/DG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:dotacja, pożyczka, przychód, Skarb Państwa, spłata, zwolnienie

Wniosek ORD-IN: [ 909 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2008r. (data wpływu 13.10.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ;

 • ustalenia czy otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony z opodatkowania - jest prawidłowe,
 • nie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków / kosztów pokrytych z dotacji otrzymanej od Skarbu Państwa - jest nieprawidłowe,
 • momentu dokonania korekty kosztów podatkowych i odpowiednio korekty deklaracji CIT-2/CIT-8 - jest nieprawidłowe,
 • dokonania korekty kosztów podatkowych wyłącznie w takim zakresie, w jakim dany wydatek był pierwotnie zaliczony do tych kosztów - jest prawidłowe,
 • braku obowiązku korekty kosztów podatkowych w przypadku spłaty kwoty głównej pożyczki ze środków pochodzących z dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania dotacji z budżetu państwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z umową spółki P...Przewozy R.... Sp. z o.o. (dalej: P..P.. lub Spółka) prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług przewozu osób i rzeczy o zasięgu regionalnym, międzywojewódzkim, a także w zakresie przewozów międzynarodowych przygranicznych i dalekobieżnych.

Zważywszy, że Spółka zobowiązana jest do świadczenia usług o charakterze publicznym polegających na kolejowych regionalnych przewozach pasażerskich nawet w przypadkach, gdy dane połączenia regionalne nie są rentowne, w konsekwencji istnieje ciągła konieczność dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich ze środków budżetowych. W szczególności, funkcjonujące w latach 2001 -- 2004 przepisy stanowiły, że organizowanie i dotowanie przewozów pasażerskich należało do zadań własnych samorządu województwa, a środki finansowe na te zadania określała corocznie ustawa budżetowa. Odpowiednio organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich o zasięgu międzywojewódzkim należało do zadań ministra właściwego do spraw transportu, działającego w tym zakresie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, a środki na ten cel określała corocznie ustawa budżetowa.

Od 2004 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego w ten sposób, że organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów regionalnych w ramach obowiązku służby publicznej stało się zadaniem własnym samorządów województw.

Pomimo istniejącego obowiązku dotowania działalności Spółki przez Skarb Państwa, P..P.. nie otrzymała pełnej rekompensaty z tytułu świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej. W szczególności Spółka nie otrzymała pełnej rekompensaty ze środków budżetowych za straty poniesione w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych w okresie od 1 października 2001 r. do 30 kwietnia 2004 r. W rezultacie, od 2002 r. działalność Spółki w zakresie świadczenia usług o charakterze publicznym jest nierentowna. W wyniku braku pełnej rekompensaty z tytułu usług wykonanych przed 1 maja 2004 r. P..P.. nie była w stanie regulować swoich zobowiązań na bieżąco.

Zadłużenie dotyczy głównie zaległych zobowiązań wobec innych spółek z Grupy P..., w szczególności P...Polskie L.. K S.A. oraz P...C ...S.A. W ramach współpracy z P...C S.A. Spółka nabywa m.in. usługi obsługi trakcyjnej, obsługi pozapociągowej trakcyjnej, obsługi technicznej, usługi przeglądów i napraw bieżących oraz diagnostyki urządzeń pomiarowych. Z kolei od P...Polskie L K S.A. Spółka nabywa m.in. usługi udostępniania linii kolejowych, dostępu i korzystania z torów postojowych, usługi obsługi posterunków ruchu, usługi odprawy podróżnych. Powyższe usługi nabywane są w związku z realizacją usług publicznych.

Ponadto, nabycie ww. usług, co do zasady, dokumentowane było fakturami VAT wystawianymi przez kontrahentów Spółki. Powyższe wydatki Spółka zaliczała do kosztów podatkowych jako wydatki związane z działalności gospodarczą (świadczeniem usług transportowych). Potrącenie wydatku jako koszt podatkowy odbywało się niezależnie od faktu, czy zobowiązanie wynikające z danej faktury VAT zostało uregulowane.

Zadłużenie wynika również z pożyczek od podmiotu z Grupy P...- P...S.A. - zaciągniętych przez Spółkę w celu dofinansowania regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych. Należy wskazać, iż skala zadłużenia istniejąca w P..P.. stanowi barierę sprawnego działania samej Spółkę jak i pozostałych spółek kolejowych (będących wierzycielami P..P..). Trudna sytuacja finansowa Spółki jest natomiast następstwem braku odpowiedniego dotowania działalności Spółki w związku z wykonywaniem usług przewozowych o charakterze publicznym w okresie od dnia I października 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Dodatkowo, należy wskazać, że transport kolejowy stanowi istotne ogniwo polskiego systemu transportowego. Jest realizatorem celów gospodarczych, społecznych, a także ekologicznych, związanych z niezbędną obsługą potrzeb przewozowych. Ponadto, transport kolejowy w sposób szczególny wpisuje się w realizację idei zrównoważonego rozwoju, gdyż kolej jest znacznie mniej uciążliwa dla środowiska, aniżeli transport samochodowy. W celu zapewnienia możliwie najniższego poziomu ingerencji transportu kolejowego w środowisko naturalne niezbędne jest dokonywanie inwestycji w rozwój infrastruktury poszczególnych kategorii transportu kolejowego, co ma bezpośrednie przełożenie na wielkość środków budżetowych przeznaczanych na rozwój kolei w Polsce.

W konsekwencji powyższego, Skarb Państwa podjął decyzję o dofinansowaniu Spółki w formie dotacji w latach 2008-2009, w celu jej oddłużenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy otrzymana dotacja od Skarbu Państwa stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47ustawy o CIT...
 2. Czy w związku z otrzymaniem dotacji na spłatę zobowiązań zastosowanie. znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT zgodnie z którym nie stanowią kosztów podatkowych wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT...
 3. Czy, w przypadku obowiązku stosowania art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, P..P.. będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów podatkowych i odpowiednio korekty deklaracji CIT-2/CIT-8 za okresy, w których Spółka zaliczyła dany wydatek do kosztów podatkowych, który obecnie finansowany jest z przyznanej Spółce dotacji...
 4. Czy, w przypadku obowiązku stosowania art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, gdy P..P.. będzie regulowała dane zobowiązanie (w kwocie brutto) z dotacji, wówczas Spółka zobowiązana będzie do korekty kosztów podatkowych wyłącznie w takim zakresie w jakim wydatek pierwotnie został zaliczony w ciężar tych kosztów (tj. w kwocie netto)...
 5. Czy P..P.. będzie zobowiązana do korekty kosztów podatkowych w przypadku spłaty kwoty głównej pożyczki wobec P...S.A. ze środków pochodzących z dotacji...
 6. W opinii Spółki, przyznana przez Skarb Państwa dotacja powinna zostać potraktowana jako przychód podatkowy, wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.
 7. Zdaniem Spółki, wydatków / kosztów pokrytych z dotacji otrzymanej od Skarbu Państwa przez P..P.. nie należy wyłączać z kosztów uzyskania przychodów, gdyż środki z dotacji zostały przyznane na spłatę zobowiązań,
 8. W przypadku, gdy stanowisko Spółki wskazane w punkcie 2) zostanie uznane za nieprawidłowe, wówczas P..P.. stoi na stanowisku, iż Spółka powinna dokonać korekty kosztów podatkowych i odpowiednio korekty deklaracji CIT-2/CIT-8 za okresy, w których Spółka pierwotnie zaliczyła do kosztu uzyskania przychodów wydatki, które zostaną sfinansowane z dotacji.
 9. Gdy stanowisko Spółki wskazane w punkcie 2) zostanie uznane za nieprawidłowe, wówczas P..P.. stoi na stanowisku, iż w przypadku zapłaty zobowiązania w kwocie brutto (tj. zawierającej podatek VAT) ze środków pochodzących z dotacji, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów podatkowych wyłącznie w takim zakresie, w jakim dany wydatek był pierwotnie zaliczony do tych kosztów (tj. kwoty netto zobowiązania).
 10. Spółka stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów podatkowych w przypadku spłaty pożyczki wobec P...S.A. ze środków pochodzących z dotacji, gdyż wydatki na spłatę pożyczki nie stanowią kosztów podatkowych.

W celu implementacji tego rozwiązania została dokonana nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie K...P" (Dz.U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 ze zm. ,,dalej: ustawa o restrukturyzacji P...). Zgodnie z art. 33m ust 1 ustawy o restrukturyzacji P...w brzmieniu obowiązującym od 21 czerwca 2008 r., Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu przekaże Spółce, tytułem rekompensaty za straty poniesione przez Spółkę w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych w okresie od dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. dotację w kwocie 2.160.000.000 złotych. Powyższa kwota zostanie przekazana w następujący sposób:

 1. 500.000.000 złotych zostanie przekazane - w terminie do dnia 31 lipca 2008 r.;
 2. 883.000.000 złotych zostanie przekazane w równych transzach miesięcznych - w terminie do dnia 30 listopada 2008 r.;
 3. 777.000.000 złotych zostanie przekazane - w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o restrukturyzacji P...środki, którymi dofinansowana będzie Spółka z przeznaczeniem na jej oddłużenie będą mogły być wykorzystane wyłącznie na spłatę zadłużenia wobec wierzycieli, w szczególności spółek kolejowych: P...Polskie L... K.... S.A., P...C.... S.A. oraz P...S.A. Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 33n ust. 1 ustawy o restrukturyzacji P...., przedmiotowa dotacja ma zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań P..P.. powstałych w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych (w tym kwota 300.000.000 zł na spłatę pożyczek udzielonych P..P.. przez P...S.A. na dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych). Ponadto, na podstawie art. 33o ustawy o restrukturyzacji P...., najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu środków finansowych, o których, mowa powyżej, Spółka dokona spłaty zobowiązań w kwocie otrzymanej z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie K... P" (Dz. U. Nr 97, poz1 624), dotacja, o której mowa w art. 33m ustawy o restrukturyzacji PKP, wypłacana jest ze środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136). Zgodnie natomiast z art. 5 powołanej powyżej ustawy wydatki związane z budową przebudową remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu ustala się w ustawie budżetowej w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Należy wskazać, iż stosownie do art. 33n ustawy o restrukturyzacji P...., dotacja stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń P..P.. o wypłatę rekompensaty w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych. Spółka pragnie podkreślić, iż zgodnie z ustaleniami z ministerstwem właściwym do spraw transportu środki z dotacji zostaną wykorzystane na spłatę zaległych zobowiązań wobec P...Polskie L... K S.A. oraz P...C... S.A, które wynikają z usług nabywanych przez P..P.. w latach 2005-2007 w związku z wykonywaniem usług o charakterze publicznym. Wcześniejsze zobowiązania wobec tych podmiotów zostały już bowiem uregulowane z własnych środków P..P.. bądź z kwot pożyczek otrzymanych od P...S.A. Kwota 300.000.000 zł zostanie natomiast przeznaczona na spłatę pożyczek udzielonych P..P.. przez P...S.A. na dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych.

Ad. 1)

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodem są min. otrzymane pieniądze. W świetle tego przepisu, w opinii Spółki dotacja przyznana P..P.. przez Skarb Państwa, będzie stanowiła przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, wolne od podatku są m.in. dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W konsekwencji, przedmiotowa dotacja otrzymana przez Spółkę od Skarbu Państwa, będzie stanowiła przychód podatkowy, jednakże zwolniony z opodatkowania CIT. Jak wskazano w stanie faktycznym, dotacja wypłacana jest ze środków z podatku akcyzowego od paliw silnikowych przewidzianych w ustawie budżetowej na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego.

Ad. 2)

Zgodnie z ustawą o restrukturyzacji P...., otrzymana dotacja ma zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych. Należy wskazać, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT, nie zalicza się do kosztów podatkowych wydatków na spłatę zobowiązań. Zatem wydatki na spłatę zobowiązań nie będą stanowiły kosztów podatkowych. Zdaniem Spółki w analizowanym przypadku nie będzie miał natomiast zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie stanowią kosztów podatkowych wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT. Jak wynika z brzmienia ustawy o restrukturyzacji P..., dotacja ma zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań (a nie pokrycie wydatków i kosztów). W tym miejscu należy wskazać na wyjątkowy charakter dotacji, która ma na celu dotowanie usług o charakterze publicznym. W szczególności, dotacja ma na celu oddłużenie spółki P..P.. oraz spłatę zobowiązań wobec innych Spółek z Grupy P , co ma przyczynić się do stworzenia właściwych podstaw działania kolejowych przewozów regionalnych. Zdaniem Spółki, należy odróżnić samo pojęcie wydatek" oraz ,,koszt" od pojęcia ,,zobowiązanie". Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN ,,wydatek" to suma która ma być wydana albo suma wydana na coś, a ,,koszt to suma pieniędzy wydatkowana na kupno lub opłacenie czegoś. Z kolei zgodnie z definicją słownikową ,,zobowiązanie" to stosunek prawny pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, polegający na tym że wierzyciel może żądać od dłużnika oznaczanego świadczenia. Ponadto, należy odróżnić ,,wydatek na spłatę zobowiązania, który na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT nie stanowi kosztu podatkowego (niezależnie od rodzaju zobowiązania), od wydatków i kosztów sfinansowanych z dotacji (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT). Skoro zatem w ustawie o restrukturyzacji P...wyraźnie wskazano, że dotacja jest przeznaczona na spłatę określonych zobowiązań (a nie na pokrycie wydatków i kosztów), w analizowanym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT.

Ad.3)

W przypadku uznania, iż Spółka zobowiązana jest jednak do zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT, w sytuacji gdy zobowiązanie wynikające z faktury VAT zaksięgowanej już we wcześniejszych okresach jako - koszt podatkowy jest regulowane ze środków pochodzących z dotacji, zdaniem Spółki prawidłowym podejściem jest dokonanie korekty kosztów za okres, w którym dany wydatek został zaliczony w ciężar kosztów podatkowych. Przykładowo: jeżeli Spółka ureguluje zobowiązanie wynikające z faktury zaksięgowanej jako koszt podatkowy 2006 roku, wówczas Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów podatkowych roku 2006. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, nie stanowią kosztów podatkowych koszty i wydatki sfinansowane bezpośrednio z dotacji z budżetu państwa. Skoro zatem P..P.. będzie regulowała zobowiązania wobec wierzyciela wynikające z niezapłaconych faktur VAT zaksięgowanych już jako koszt podatkowy w poprzednich okresach rozliczeniowych, konsekwentnie Spółka będzie zobowiązana dokonać korekty wcześniej wykazanych kosztów podatkowych za okresy, w których dana faktura była zaliczona w ciężar kosztów podatkowych. Wydatek i koszt taki bowiem nie stanowi kosztu podatkowego.

Należy wskazać, iż taki sposób postępowania wynika z nałożenia na Spółkę obowiązku (wynikającego z ustawy o restrukturyzacji P...) wykorzystania otrzymanej dotacji na spłatę ściśle określonych zobowiązań. Oznacza to, że P..P.. nie może w sposób dowolny dysponować kwotą otrzymanej dotacji. Według harmonogramu spłaty zaległych zobowiązań ze środków pochodzących z dotacji, przedmiotowa dotacja ma być wykorzystana na spłatę określonych zobowiązań wobec P...Polskie L K S.A. oraz P...C SA, które wynikają Z usług nabywanych przez P..P.. w latach 2005-2007 w związku z wykonywaniem usług o charakterze publicznym. Skoro zatem przedmiotowe wydatki I koszty wynikające z nabycia usług od P...Polskie L K S.A. oraz P...C S.A. zostały uznane za koszt podatkowy odpowiednio w latach 2005-2007, Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty kosztów podatkowych odpowiednio w latach 2005-2007. Przedmiotowe wydatki i koszty zostaną pokryte bowiem bezpośrednio z dotacji otrzymanej przez P..P...

Ad. 4)

Na podstawie art. 16 ust. 46 ustawy o CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów podatku naliczonego VAT, m.in. w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ze względu na fakt, iż P..P.. świadczy usługi opodatkowane VAT, Spółce, co do zasady, przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupach. W szczególności, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawionych w latach 2005-2007 przez P...C S.A. oraz P...Polskie L K S1A. Konsekwentnie do kosztów podatkowych zaliczona została wyłącznie wartość faktur VAT w kwocie netto (tj. nie uwzględniająca podatku VAT). Podatek naliczony VAT został bowiem odliczony na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Jak już wskazywano, P..P.. zobowiązana jest do wykorzystania środków pochodzących z dotacji na spłatę zaległych zobowiązań min. wobec P...C..... S.A. oraz P...Polskie L K S.A. Zobowiązania te wynikają z faktur VAT wystawionych w latach 2005-2007 i obejmują całą kwotę należną wobec wierzyciela, tj. obejmują kwotę podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez wierzycieli. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zobowiązaniach rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Ponadto na podstawie art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Jednocześnie zgodnie z art. 358 § 1 tego kodeksu, jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Z powyższego wynika, że zobowiązanie obejmuje całą kwotę należną wobec dłużnika, w szczególności obejmuje podatek VAT naliczony na fakturze VAT wystawionej przez wierzyciela (tj. kwota zobowiązania jest kwotą brutto). Zatem w przypadku obowiązku stosowania art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT (tj. wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dotacji budżetowej), Spółka zobowiązana będzie do dokonania korekty kosztów wyłącznie w takim zakresie, w jakim pierwotnie dany wydatek był zaliczony w ciężar kosztów podatkowych. Innymi słowy, w sytuacji gdy Spółka ureguluje wartość zobowiązania. wynikającego z faktury VAT w kwocie brutto, z kosztów podatkowych należy wyłączyć wartość wydatku pierwotnie zaliczoną w ciężar kosztów podatkowych (tj. wartość netto), gdyż tylko taka wartość została uznana za wydatek stanowiący koszt uzyskania przychodów.

Ad. 5)

Jak wskazano w stanie faktycznym, zgodnie z art. 33n ustawy o restrukturyzacji P.., kwota 300.000.000 zł z kwoty przyznanej dotacji powinna zostać przeznaczona na spłatę pożyczek (kwot głównych) udzielonych P..P.. przez P...S.A. na dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych.

Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się otrzymanych pożyczek (kredytów). Konsekwentnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT, wydatki na spłatę pożyczek (kredytów) nie stanowią kosztów podatkowych. Innymi słowy, co do zasady kwota otrzymanej pożyczki (kwota główna) nie stanowi przychodu podatkowego u pożyczkobiorcy, jednocześnie spłata kwoty głównej pożyczki nie stanowi kosztu podatkowego. Biorąc pod uwagę fakt, iż kwota 300.000.000 zł pochodząca z dotacji zostanie wykorzystana na spłatę pożyczek udzielonych przez P...S.A. (na spłatę kwoty głównej), Spółka w przypadku spłaty kwoty głównej pożyczki nie będzie zobowiązana do zastosowania art. 16 usta 1 pkt 58 ustawy o CIT i konsekwentnie do dokonania korekty kosztów podatkowych, gdyż wydatki na spłatę pożyczki w ogóle nie były i nie będą zaliczane w ciężar kosztów podatkowych. W analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie wyłącznie art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT, zgodnie z którym wydatki na spłatę pożyczki nie są kosztem podatkowym. W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów podatkowych w przypadku spłaty kwoty głównej pożyczki wobec P... S.A. ze środków pochodzących z dotacji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje

Odpowiedź na pytanie nr 1

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania 1 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nawiązując do tego co zostało stwierdzone w pkt 1, otrzymana przez Spółkę dotacja z budżetu państwa stanowi przychód podatkowy zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W związku z powyższym do przedmiotowej dotacji, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich ma zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 58 cytowanej ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 (...). Przepis ten może stanowić samodzielną podstawę wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio sfinansowanych z dotacji, co w tym przypadku będzie obejmowało również wydatki na spłatę zobowiązań. W analizowanym przypadku nie będzie miał zatem zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania 2 uznaje się za nieprawidłowe.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż otrzymana z budżetu państwa dotacja ma być wykorzystana na spłatę określonych zobowiązań wobec P... Polskie L K S.A. oraz P... C SA, które wynikają z nabywanych przez P..P.. w latach 2005-2007 usług o charakterze publicznym.

Wydatki Spółka zaliczała do kosztów podatkowych jako wydatki związane z działalności gospodarczą (świadczeniem usług transportowych). Potrącenie wydatku jako koszt podatkowy odbywało się niezależnie od faktu, czy zobowiązanie wynikające z danej faktury VAT zostało uregulowane.

W związku z powyższym, Spółka będzie zobowiązana dokonać korekty wykazanych kosztów podatkowych, które na mocy art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Korektę wykazanych kosztów Spółka powinna wykazać w miesiącu otrzymania dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania 3 uznaje się za nieprawidłowe.

Odpowiedź na pytania nr 4

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania 4 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytania nr 5

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania 5 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia opisanego w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 375 zł w dniu 09.10.2008r. różnica w kwocie 175 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na wskazany przez Stronę nr rachunku bankowego:.......

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY