Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

możliwość wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur pierwotnych wystawianych w formie elektronicznej

sygnatura: IBPP2/443-966/08/ASz

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:faktura, faktura elektroniczna, faktura korygująca

Wniosek ORD-IN: [ 889 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008r. (data wpływu 14 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur pierwotnych wystawianych w formie elektronicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur pierwotnych wystawianych w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada status podatnika VAT czynnego. Wykonywane przez niego czynności opodatkowane dokumentuje fakturami VAT wystawianymi w wersji papierowej. Zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami dokonanymi z kontrahentem ustalono, iż od kolejnego miesiąca kalendarzowego faktury dla tego kontrahenta wystawiane i przechowywane będą w formie elektronicznej. Jednakże z uwagi na fakt, iż używany dla potrzeb wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej system informatyczny (system wymiany danych elektronicznych EDI) nie pozwala na wygenerowanie w tym systemie faktur korygujących, pojawia się wątpliwość, czy w takim przypadku możliwe jest wystawienie przez podatnika faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktur pierwotnych wystawianych przez niego w formie elektronicznej, biorąc zwłaszcza pod uwagę fakt, że system informatyczny nie pozwala również jego kontrahentowi na przetworzenie faktury korygującej w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu oraz organowi kontroli skarbowej tych faktur (dalej rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej), faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Zgodnie zaś z ust. 2 tego przepisu, w przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawienie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku gdy system informatyczny (system wymiany danych elektronicznych - EDI) nie pozwala na wygenerowanie faktur korygujących, możliwe jest wystawienie przez podatnika faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktur pierwotnych wystawianych przez niego w formie elektronicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy system informatyczny, którym Wnioskodawca się posługuje w celu wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej nie jest w stanie wygenerować faktur korygujących w tej samej formie, wówczas zachodzi przesłanka, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur w formie elektronicznej. Z uwagi na powyższe, w takim przypadku podatnik ma prawo wystawić fakturę korygującą w formie papierowej zamieszczając w jej treści adnotację, iż dotyczy ona faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Przyjęcie odmiennego stanowiska jest nie do przyjęcia, gdyż prowadziłoby do nieuzasadnionego pozbawienia podatnika, wystawiającego na rzecz swoich niektórych kontrahentów faktury w formie elektronicznej, prawa do wystawienia faktury korygującej w przypadku stwierdzenia zawarcia w fakturze elektronicznej nieprawidłowych danych. Tymczasem ograniczenie takie nie znajduje uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, co więcej powołany przepis § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej wyraźnie dopuszcza wystawienie w wersji papierowej faktury korygującej dotyczącej faktury w formie elektronicznej, w przypadku gdy przeszkody techniczne (takie jak brak możliwości wystawienia faktury korygującej w systemie informatycznym) uniemożliwiają wystawienie tego dokumentu w formie elektronicznej.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego nie wynika by możliwość wystawienia faktury korygującej w wersji papierowej w takim przypadku uzależniona była od momentu powstania przeszkody technicznej uniemożliwiającej dokonanie tego w formie elektronicznej, w szczególności zaś z przepisu tego nie wynika wymóg, by w takim przypadku przeszkoda techniczna wystąpiła lub ujawniła się w okresie późniejszym niż miało miejsce wystawienie faktury w formie elektronicznej lub też sama akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w tej formie przez odbiorcę. Dla uprawnienia podatnika do wystawiania faktur korygujących w wersji papierowej istotne znaczenie ma bowiem sam fakt zaistnienia przeszkody technicznej uniemożliwiającej mu wystawienie faktury korygującej w formie elektronicznej, co ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym.

Wnioskodawca wskazuje, iż podobne stanowisko zajął również w tym zakresie Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w decyzji z dnia 21 maja 2007r. znak IS.II/2-443/33/07, który stwierdził, iż z przeszkody techniczne w tym przypadku należy uważać wszelkie przeszkody wynikające z ograniczeń techniki, wpływających na wykonanie i przeprowadzenie danej czynności. Zdaniem organu, przeszkody wynikające z ograniczeń systemowych (informatycznych) do wystawienia korekt w formie elektronicznej spełniają przesłanki przeszkody technicznej, bowiem dotyczą technicznych braków systemu komputerowego w zakresie wystawiania faktury korygującej. Z uwagi zatem na fakt, iż te ograniczenia systemowe uniemożliwiają podatnikowi w elektronicznej wymianie danych wystawienie faktury korygującej, to podatnik ten, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, wystawia fakturę korygującą w wersji papierowej z adnotacją, iż dotyczy ona faktury wystawionej w formie elektronicznej.

O możliwości wystawienia faktury korygującej w wersji papierowej w stosunku do faktur wystawionych w formie elektronicznej wypowiedział się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 września 2007r., sygn. akt: III SA/Wa 1054/07. W uzasadnieniu do tego wyroku Sąd stwierdził, że brak istniejącego standardu komunikatu EDI (system wymiany danych elektronicznych), pozwalającego na przetłumaczenie wystawionej faktury korygującej na standard pozwalający na odczytanie komunikatu przez system informatyczny innego odbiorcy, jest przeszkodą techniczną, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej. Z uwagi na powyższe, wystawienie przez podatnika w takiej sytuacji faktury korygującej w wersji papierowej z odpowiednią adnotacją jest dopuszczalne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), zwanego dalej rozporządzeniem, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia, w przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Z powyższych przepisów wynika, iż wystawianie faktur w formie elektronicznej pociąga za sobą analogiczną formę wystawiania ewentualnych faktur korygujących.

Jest bowiem zasadą, że faktury korygujące wystawione do faktur wystawionych i przesłanych elektronicznie wystawia się i przesyła w tej samej formie. Możliwość wystawienia faktury korygującej w formie papierowej do faktury wystawionej w formie elektronicznej, dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, takich kiedy system informatyczny używany przez podatnika umożliwiał mu wystawianie i przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej, jednak z przyczyn technicznych, czy też formalnych w danym momencie nie jest możliwe wystawianie i przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej. Oznacza to, iż wystawianie faktur korygujących e-faktur w formie papierowej, powinno mieć charakter incydentalny. Taką przeszkodą techniczną może być np.: przejściowa awaria komputera, serwera, systemu. Natomiast korzystający z systemu informatycznego, nie może wystawić faktury korygującej e-fakturę w formie papierowej w sytuacji, w której z założenia, system informatyczny wystawcy faktur nie jest przystosowany do wygenerowania korekt w formie elektronicznej.

Niedopuszczalne jest przyjęcie z góry zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów w formie papierowej do wystawianych wcześniej faktur w formie elektronicznej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż od kolejnego miesiąca kalendarzowego Wnioskodawca będzie wystawiał i przechowywał dla kontrahenta faktury w formie elektronicznej. Jednakże z uwagi na fakt, iż używany dla potrzeb wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej system informatyczny (system wymiany danych elektronicznych EDI) nie pozwala na wygenerowanie w tym systemie faktur korygujących, pojawia się wątpliwość, czy w takim przypadku możliwe jest wystawienie przez podatnika faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktur pierwotnych wystawianych przez niego w formie elektronicznej, biorąc zwłaszcza pod uwagę fakt, że system informatyczny nie pozwala również jego kontrahentowi na przetworzenie faktury korygującej w formie elektronicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wskazane przez Wnioskodawcę przeszkody wynikające z ograniczeń technicznych systemu, nie spełniają przesłanki przeszkody technicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia. Konstrukcja tego przepisu, mówi ,,o dokumencie, o którym mowa w ust. 1", tj. fakturze korygującej lub duplikacie faktury - czyli w liczbie pojedynczej, a nie w liczbie mnogiej - o dokumentach. Wystawianie przez Wnioskodawcę faktury korygującej e-fakturę w formie papierowej, powinno mieć charakter incydentalny, sporadyczny.

Korzystający z systemu informatycznego, nie ma prawa do wystawiania faktury korygującej e-fakturę w formie papierowej w sytuacji, w której z założenia w użytkowanym systemie nie jest możliwe wystawianie ww. faktur w formie elektronicznej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zauważa się, iż powołany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stanowi rozstrzygnięcie w konkretnej, indywidualnej sprawie podatnika.

W kontekście powołanej także przez Wnioskodawcę decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie tut. organ zauważa, iż przedmiotowa decyzja została osadzona w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża. Decyzja nie kształtuje jakichkolwiek uprawnień lub obowiązków Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY