Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć oprócz kwoty wynagrodzenia także koszty określone w § ust.1 pkt 2 (koszty użytych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz koszty dojadu do osób wyznaczonych?

sygnatura: US.PD-I/415-19/AG/06

autor: Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem

data: 2007-02-09

słowa kluczowe:

Postanowienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.12.2006r. (data wpływu 27.12.2006r.) dotyczącego zasad opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzeń wypłacanych przez niebędących pracownikami oraz innym osobom z tytułu wykonania zleconych czynności stwierdza, iż wynagrodzenia wypłacane przez lekarzom niebędących pracownikami oraz innym osobom za wykonanie określonych czynności są przychodami z działalności wykonywanej osobiście.

Uzasadnienie

Z treści wniosku o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego złożonego w dniu 27.12.2006r. wynika następujący stan faktyczny:, zgodnie z art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2004r. nr 33 poz. 287 ze zm.) wyznacza decyzjami administracyjnymi lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz inne osoby do wykonywania w imieniu i na rzecz Inspekcji określonych czynności. Następnie z tymi osobami zawierane są umowy cywilnoprawne. Za wykonywanie tych czynności wyznaczone osoby otrzymują wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza (Dz.U. nr 178, poz. 1837 ze zm.).Na tle powyższego stanu faktycznego sformułowano następujące pytanie: Czy przychody z tytułu umowy w sprawie wykonania czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Inspekcji należy zaliczyć do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście także w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą?Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskiwane z wykonywania czynności w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej uzyskiwane przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są przychodami z działalności wykonywanej osobiście - określonej w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Organ podatkowy rozpatrując złożony wniosek ustalił, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.) realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Inspekcją kieruje Główny Lekarz będący organem administracji rządowej. Zadania inspekcji wykonują m.in. wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, które są państwowymi jednostkami budżetowymi.Powyższe przepisy przewidują, że powiatowy lekarz, w warunkach określonych w art.16 tejże ustawy, może wyznaczyć na określony czas lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania określonych czynności. Wyznaczenie tych osób następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania, a następnie poprzez zawarcie stosownej umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia).Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. z 2000r. Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wśród źródeł przychodów wymienionych w art.10 ust. 1 wymienia także działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Artykuł 13 pkt 6 ww. ustawy określa, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście są również przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności. Należy przy tym zauważyć, że stosownie do art.5 ust.3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarze wyznaczeni do wykonania określonych czynności, wykonują te powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji Weterynaryjnej. Osoby wykonujące te czynności w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej związane są ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny między zlecającym wykonanie czynności co do warunków wykonania tych czynności i wynagrodzenia.W świetle powyższego powyższe przychody spełniają wszystkie warunki aby mogły zostać zakwalifikowane do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Taka kwalifikacja ww. przychodów oznacza jednocześnie, iż na podstawie art.5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w roku 2006, przychody wypłacone z tego tytułu podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą nie będą dla tych podmiotów przychodem z działalności gospodarczej. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 27.12.2006r. w zakresie kwalifikacji przychodów z tytułu zawartych przez niego umów cywilnoprawnych, jest prawidłowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w roku 2006. Zgodnie z art. 14b §1 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast w myśl art.14b §2 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie art. 14b §5 Ordynacji podatkowej. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14a §4 i art. 236 §2 pkt1 Ordynacji podatkowej, służy zażalenie do Dyrektora, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia. Zażalenie, w myśl art. 222 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa, powinno zawierać zarzuty przeciw wydanemu postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY