Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do czynności przekazania budynku użytkowanego w działalności gospodarczej na cele osobiste.

sygnatura: ITPP2/443-869/09/AP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-29

słowa kluczowe:budynek użytkowy, cele osobiste, przekazanie towarów, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 505 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 14 października 2009 r.), uzupełnionym dnia 16 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do czynności przekazania budynku na cele osobiste - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony dnia 16 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do czynności przekazania budynku na cele osobiste.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W październiku 1995 r. kupiła Pani sklep po Spółdzielni, odliczając podatek naliczony od zakupu w kwocie 1.320 zł. Przez okres 3 lat przed dokonaniem zakupu, użytkowała Pani budynek sklepu na podstawie umowy dzierżawy. Prowadzi Pani dalej działalność gospodarczą, ale obecnie jest ona zawieszona. Zamierza Pani ją zlikwidować, a jednocześnie pozostawić budynek sklepu na własny użytek. Nie ponosiła Pani nakładów na ulepszenie budynku, a jedynie na bieżące remonty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie na cele osobiste budynku sklepu może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa czynność może korzystać ze zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Ustawodawca dla celów podatku od towarów i usług zrównał z odpłatną dostawą towarów niektóre nieodpłatne czynności. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
    1. jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostało dla niektórych czynności zwolnienie od podatku oraz stawki obniżone.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do art. 2 ust. 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z wniosku wynika, że budynek, który wykorzystuje Pani do prowadzenia działalności gospodarczej, został nabyty w 1995 r. Jest to budynek po Spółdzielni. Podatek naliczony od zakupu został odliczony. Przed dokonaniem zakupu, budynek był przez Panią użytkowany przez okres 3 lat, na podstawie umowy dzierżawy. Nie dokonywała Pani jego ulepszeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że przekazanie przedmiotowego budynku na cele osobiste stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu. Z uwagi na fakt, iż przed jego nabyciem w 1995 r., użytkowała go Pani dla celów prowadzonej działalności na podstawie umowy dzierżawy, a po nabyciu nie dokonywała jego ulepszeń, należy stwierdzić, iż pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy nastąpiło w momencie zawarcia umowy dzierżawy. Dostawa budynku, która nastąpi w wyniku przekazania go na cele osobiste, będzie miała miejsce po okresie dłuższym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, transakcja ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY