Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

sygnatura: ITPP3/443-178/09/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-21

słowa kluczowe:odliczenie podatku, projekt, uczelnie publiczne

Wniosek ORD-IN: [ 1267 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Politechniki przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu 16 listopada 2009 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub części przy realizacji projektu ,,Stypendia dla młodych naukowców szansą rozwoju województwa" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub części przy realizacji projektu ,,Stypendia dla młodych naukowców szansą rozwoju województwa".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika zrealizowała projekt nr Z/2.20/II/2.6/27/06 ,,Stypendia dla młodych naukowców szansą rozwoju województwa". Projekt współfinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Celem projektu było wzmocnienie i efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego dla potrzeb rozwoju województwa w sferze innowacji. Podstawowym narzędziem realizacji projektu był fundusz stypendialny, w ramach którego uczestnikom studiów doktoranckich przyznawane były stypendia doktoranckie oraz dodatki stypendialne. Stypendium doktoranckie stanowiło świadczenie pieniężne. Natomiast dodatek stypendialny przeznaczony został w szczególności na: zakup niezbędnej literatury naukowej, specjalistycznego oprogramowania, materiałów do prowadzenia badań, udział w konferencjach, szkoleniach, dostęp do baz danych, itp. Dodatek stypendialny wypłacany jest w formie refundacji kosztów, tj. zwrotu kosztów z tytułu poniesienia wydatków na ww. cele nastąpiło na podstawie i dostarczonej przez uczestnika faktury lub rachunku wystawionego imiennie na uczestnika studiów. Uczelnia poniosła również wydatki kwalifikowalne dotyczące przede wszystkim kosztów wyżywienia uczestników, materiałów biurowych, usług poligraficznych, audytu na podstawie wystawionych na uczelnię faktur VAT. Beneficjenci ostateczni do chwili obecnej nie wnieśli żadnych opłat. Projekt nie przewiduje wygenerowania w przyszłości przychodów, jak również obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Od zakończenia projektu nie zaistniały jakiekolwiek zdarzenia, które miałyby wpływ na rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do omawianego projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w całości lub części...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Politechniki, w ramach realizowanego projektu, nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT, ponieważ zakupy towarów i usług (wydatki kwalifikowane) nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Politechnika w ramach projektu nie poniosła kosztów, które mogłaby przypisać proporcjonalnie czynnościom, w stosunku do których przysługiwałoby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazuje się, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY