Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

PCC - wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej.

sygnatura: IPPB2/436-338/09-4/MZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-21

słowa kluczowe:majątek spółki, nieruchomości, obowiązek podatkowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, spółka osobowa, wkłady niepieniężne

Wniosek ORD-IN: [ 994 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2009 r. (data wpływu 16.09.2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 09.12.2009 r. (data nadania 09.12.2009 r., data wpływu 14.12.2009 r. na wezwanie z dnia 01.12.2009 r. Nr IPPB2/436-338/09-2/MZ (data nadania 01.12.2009 r., data doręczenia 08.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka W (dalej: Spółka lub W) wchodzi od 2007 r. w skład jednej z czołowych europejskich grup operujących na polskim rynku nieruchomości (Grupa P). Grupa P koncentruje swoją działalność przede wszystkim na kupowaniu pod wynajem centrów handlowo-usługowych w większych miastach na terytorium Polski (poprzez nabycie samodzielnej nieruchomości lub udziałów w spółce celowej posiadającej nieruchomość). Po nabyciu Grupa P zajmuje się również usługowym zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi.

W ramach prowadzonej działalności, na posiadanej działce (dalej: Grunt) Spółka wybudowała w Warszawie, centrum handlowo-usługowe funkcjonujące aktualnie pod nazwą komercyjną ,,W" (dalej: Centrum Handlowe, a Grunt wraz z Centrum Handlowym dalej: Nieruchomość).

Spółka miała pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wybudowaniem Centrum Handlowego. W 2002 r. Centrum Handlowe zostało oddane w użytkowanie przez Spółkę, pierwszym użytkownikom, tj. najemcom powierzchni handlowych, w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (umowy najmu).

Od wybudowania Centrum Handlowego spółka niezmiennie prowadzi działalność obejmującą wynajem powierzchni handlowych Centrum Handlowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Obecnie Spółka rozpoczęła również inwestycje związane z rozbudową Centrum Handlowego. Spółka szacuje, że wartość nakładów poniesionych w związku z budową nowej części Centrum Handlowego może przekroczyć 30% wartości początkowej Centrum Handlowego. Na obecnym etapie inwestycji moment, w którym kwota przedmiotowych wydatków osiągnie równowartość 30% wartości początkowej Centrum Handlowego nie jest znany. Spółka planuje, iż nowa część Centrum Handlowego zostanie oddana do użytku w 2011 r.

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi Centrum Handlowego, Spółka zawarła szereg umów serwisowych (dalej: Umowy Serwisowe) z innymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy P.(dalej: Usługodawcy). W ramach Umów serwisowych Spółka nabywa usługi związane z obsługą techniczną Centrum Handlowego (m. in. funkcje związane z organizacją dostępu do niektórych mediów, zapewnienie ochrony nieruchomości, utrzymanie czystości) oraz obsługą administracyjną i księgową Spółki. W konsekwencji zawarcia powyższych Umów Serwisowych, Spółka nie zatrudnia własnych pracowników niezbędnych do obsługi Centrum Handlowego, a personel niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Centrum Handlowego zatrudniony jest przez poszczególnych Usługodawców. Ponadto, Spółka podpisała także z innymi dostawcami umowy o dostawę niektórych mediów (np. prądu).

W celu usprawnienia zarządzania aktywami i inwestycjami (deweloperskimi) na terytorium Polski, Grupa P zamierza w niedługim czasie - dokonać połączenia przez przejęcie, Spółki przez dominującą dla niej inną spółkę -Spółka C (dalej: C).

C prowadzi inwestycje dotyczące nieruchomości (m. in. mieszkaniowe) wykorzystując zależne spółki osobowe, w których zlokalizowana jest własność poszczególnych nieruchomości. Stosowny model właścicielski pozwala na stworzenie przejrzystej struktury, która ułatwi C kontrolowanie rentowności poszczególnych inwestycji oraz pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie inwestycji związanych z konkretną nieruchomością.

W związku z planowanym połączeniem Spółki z C, niezbędne będzie przeprowadzenie odpowiedniej restrukturyzacji aktywów Spółki w taki sposób, aby struktura majątkowa Spółki odpowiadała modelowi właścicielskiemu stosownemu przez C.

W związku z powyższym, Spółka rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji posiadanego majątku mającej na celu wyodrębnienie Nieruchomości do zależnej spółki celowej utworzonej, zgodnie z modelem właścicielskim stosowanym przez C, w formie spółki osobowej. Wstępnie planowane jest przeprowadzenie transakcji jeszcze przed połączeniem W z C, nie jest jednak wykluczone, że wniesienie aportu zostanie dokonane dopiero po zakończeniu fuzji. W dalszej części wniosku Wnioskodawca posługuje się pojęciem: ,,Spółka" dla oznaczenia Spółki przed połączeniem z C lub C, która w wyniku połączenia w ramach sukcesji prawno-podatkowej przejmie wszelkie prawa i obowiązki W.

Spółka zamierza wnieść Nieruchomość w formie wkładu niepieniężnego do utworzonej spółki komandytowej (dalej: Spółka Osobowa), w której będzie komandytariuszem. Drugim wspólnikiem (komplementariuszem) będzie inna spółka kapitałowa mająca siedzibę w Polsce.

W celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wkładu, Nieruchomość zostanie poddana wycenie przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Wycena nie będzie uwzględniała podatku VAT.

Intencją Spółki jest przeniesienie na Spółkę Osobową, w ramach aportu, jedynie prawa własności aktywa, tj. Nieruchomości. Tym niemniej, z mocy prawa, tj. zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego w konsekwencji dokonania wkładu niepieniężnego Nieruchomości, Spółka Osobowa wstąpi również w prawa i obowiązki Spółki wynikające z będących w mocy umów najmu dotyczących powierzchni Nieruchomości.

Przeniesienie w ramach aportu rzeczowego na Spółkę Osobową nie obejmuje innych aktywów ani pasywów niż prawo własności Nieruchomość oraz związanych z nią praw i obowiązków wynikających z umów najmu, które przechodzą na Nabywcę wraz z Nieruchomością z mocy prawa.

Przedmiot aportu nie będzie więc obejmował innych kluczowych elementów ekonomicznych i aktywów oraz pasywów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę, np.:

 • firmy (oznaczenia indywidualizującego Spółkę w obrocie gospodarczym),
 • znaku towarowego W,
 • istniejących w dacie aportu należności W (w tym również wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej - a więc należności z tytułu wymagalnych czynszów),
 • istniejących w dacie aportu zobowiązań W, w szczególności bankowego kredytu inwestycyjnego związanego z Centrum Handlowym,
 • umowy rachunku bankowego oraz środków pieniężnych Spółki,
 • ksiąg rachunkowych Spółki,
 • pozostałych aktywów (praw majątkowych).

Przedmiotem aportu nie będą też prawa i obowiązki Spółki wynikające z zawartych z Usługodawcami Umów Serwisowych Nieruchomości oraz umów z dostawcami mediów dla Nieruchomości - umowy te zostaną rozwiązane.

Spółka Osobowa - po dokonaniu aportu - będzie musiała samodzielnie zorganizować proces zarządzania Nieruchomością, tj. zapewnić dostęp do mediów, obsługę techniczną Nieruchomości (m. in. ochronę obiektu, służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości) oraz własna obsługę administracyjną i księgową. Ponadto, mając na uwadze okoliczność, iż - w chwili obecnej - cały personel niezbędny dla funkcjonowania Centrum Handlowego jest zatrudniony u Usługodawców, Spółka Osobowa będzie zmuszona albo zatrudnić własny personel odpowiedzialny za obsługę administracyjną, techniczną i księgową albo też zawrzeć umowy na świadczenie usług z podmiotami trzecimi (np. podmiotami z Grupy P, które obecnie świadczą takie usługi na rzecz W).

W przypadku, gdyby Spółka Osobowa zdecydowała się kontynuować rozbudowę Centrum Handlowego, W (lub po połączeniu - C) przeniesie na Spółkę Osobową pozwolenie na budowę oraz warunki zabudowy.

Zarówno Spółka jak i Spółka Osobowa są/będą podatnikami VAT czynnymi.

Czynność polegająca na aporcie Nieruchomości do Spółki Osobowej będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla Centrum Handlowego. Wynika to z faktu, że wniesienie aportem nastąpi po upływie ponad 2 lat od pierwszego zasiedlenia Centrum Handlowego (a więc od oddania powierzchni Centrum Handlowego w najem w 2002 r.), zaś Spółka i Spółka Osobowa zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości (przewidzianej w art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z ust. 10 i 11 ustawy o VAT).

Przy czym. nawet jeżeli przed dokonaniem aportu rzeczowego w postaci Centrum Handlowego dokonane przez Spółkę ulepszenia przekroczyłyby 30% wartości początkowej Centrum Handlowego (chociaż zakończenie procesu ulepszenia ma zostać planowo zakończone w 2011 r.), transakcja aportu również podlegałaby opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla Centrum Handlowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy o VAT (z uwagi na fakt, że Spółce przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT w stosunku do Centrum Handlowego).

Spółka wystawi na rzecz Spółki Osobowej odnośnie aportu fakturę VAT obejmującą:

(i) wartość wkładu określoną zgodnie z wyceną przedmiotu wkładu (Nieruchomości) sporządzoną przez rzeczoznawcę bez podatku VAT (jako wartość sprzedaży netto) oraz

(ii) wartość podatku VAT obliczoną od wartości sprzedaży netto według odpowiedniej stawki.

Spółka odprowadzi podatek VAT wykazany na fakturze, zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Natomiast, Spółka Osobowa odliczy podatek VAT naliczony wykazany na fakturze dotyczącej aportu Nieruchomości, wystawionej przez Spółkę. Planowane jest, że Spółka Osobowa uiści część należności, w wysokości kwoty podatku VAT określonej na fakturze wystawionej przez Spółkę z tytułu aportu Nieruchomości, w formie pieniężnej lub będzie stanowiła zobowiązanie Spółki Osobowej wobec Spółki.

Spółka Osobowa będzie używać Nieruchomości czyli aktywa będącego przedmiotem aportu w ramach swojej działalności polegającej m. in. na wynajmie powierzchni handlowych. Natomiast prawo do używania przez Spółkę Osobową znaku towarowego W, pozostającego w Spółce będzie przedmiotem odrębnej odpłatnej umowy licencyjnej zawartej między Spółką a Spółką Osobową.

W przyszłości, w przypadku uzyskania korzystnej oferty możliwa jest również sprzedaż Nieruchomości przez Spółkę Osobową. Alternatywnie, możliwa jest również sytuacja gdzie Spółka (lub jej następca prawny w przypadku połączenia - spółka C) sprzeda na rzecz osoby trzeciej udział (tj. ogól praw i obowiązków wspólnika) posiadany w Spółce Osobowej. W przypadku sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę Osobową, Spółka Osobowa zostałaby zlikwidowana, a pozostające po zaspokojeniu wierzycieli środki netto, zostałyby przekazane Spółce w formie wypłaty kwoty likwidacyjnej lub zwrotu wkładu Spółce (lub jej następcy prawnemu w przypadku połączenia - spółce C).

Pismem z dnia 01.12.2009 r. Nr IPPB2/436-338/09-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • Przedstawienie dokumentu (odpowiednio wypis z KRS lub kopii urzędowo poświadczonego odpisu, pełnomocnictwa lub innego dokumentu), z którego wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. stosowne umocowanie dla osoby, która podpisała pełnomocnictwo do występowania w imieniu Spółki z wnioskiem o udzielenie interpretacji dla Pani Ewy G.
 • Wskazanie adresu pełnomocnika do doręczeń.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wniesieniem przez Spółkę Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki (wniesienia wkładu do Spółki Osobowej powodującej zwiększenie jej majątku), jeżeli czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT (z mocy prawa lub w wyniku wyboru opcji opodatkowania przez Spółkę) i nie będzie zwolniona z VAT...

Spółka wnosi to pytanie jako osoba planująca utworzenie Spółki Komandytowej, zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku ze zmianą umowy Spółki Osobowej polegającą na wniesieniu przez Spółkę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości nie powstanie obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) po stronie Spółki Osobowej, ponieważ czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT (z mocy prawa lub w wyniku wyboru opcji opodatkowania przez Spółkę) i nie będzie zwolniona z VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC opodatkowaniu PCC podlega umowa spółki. Zgodnie z pkt 2 tego artykułu opodatkowaniu podlega też zmiana umowy spółki, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania PCC.

Artykuł 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC zawiera przy tym definicję legalną ,,zmiany umowy spółki osobowej" dla celów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z tym przepisem, za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Oznacza to, że w przypadku spółek osobowych czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy spółki i jej zmiany,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Oznacza to, że wniesienie wkładu do spółki osobowej, przy spełnieniu pozostałych warunków, będzie podlegało opodatkowaniu PCC wyłącznie, jeżeli:

 • czynność wniesienia wkładu do spółki osobowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT (przykładowo w sytuacji wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o VAT) albo
 • wniesienie wkładu będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT (przykładowo w sytuacji wniesienia wkładu w postaci nieruchomości po upływie 2 lat od daty jej pierwszego zasiedlenia bez wybrania opcji opodatkowania przez strony transakcji).

W przypadku natomiast, gdy wniesienie wkładu będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT (z mocy prawa lub w wyniku wyboru opcji opodatkowania przez Spółkę) (z tytułu której przynajmniej jedna ze stron transakcji będzie opodatkowana VAT) transakcja taka nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC - w przeciwieństwie do art. 2 pkt 4 lit. b, ustawa o PCC nie przewiduje wyłączeń przedmiotowych dla zastosowania art. 2 pkt 4 lit. a.

W niniejszym stanie faktycznym wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej podlegać będzie opodatkowaniu VAT (Spółka będzie opodatkowana VAT z tego tytułu, z mocy prawa lub w wyniku wyboru opcji opodatkowania przez Spółkę). Mimo zatem objęcia przedmiotowej czynności katalogiem czynności opodatkowanych PCC, nie będzie ona podlegać opodatkowaniu PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC.

Jak wynika z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, jedynie, gdyby wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie podlegało opodatkowaniu VAT albo było z niego zwolnione, transakcja ta podlegałaby opodatkowaniu PCC.

Na potwierdzenie przyjętego stanowiska w zakresie traktowania wniesienia wkładu do spółki osobowej należy przywołać wyrok NSA z 24 października 2008 r. (sygn. II FSK 1478/07), w którym Sąd stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. zmiana umowy spółki w związku z wniesieniem aportu zwolnionego z opodatkowania VAT nie podlegała opodatkowaniu PCC. Do końca 2006 r. art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC nie przewidywał bowiem wyjątku w zakresie umowy spółki i jej zmiany. W związku z tym wyłączenie z opodatkowania PCC w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC miało również zastosowanie do zmiany umowy spółki spowodowanej wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki zwolnionego z VAT. Analogiczne stanowisko zajął NSA w wyroku z 20 marca 2009 r. (sygn. II FSK 1661/07), oraz w wyroku z 17 października 2008 r. (sygn. II FSK 997/07).

W świetle powyższego oczywistym jest, iż w obecnym stanie prawnym (tj. po wprowadzeniu nowelizacji do ustawy o PCC z dniem 1 stycznia 2007 r.) opodatkowanie podatkiem VAT jednej ze stron czynności wniesienia aportu z tytułu dokonania tej właśnie czynności, będzie miało za skutek wyłączenie wniesienia wkładu z opodatkowania PCC. Wyjątek od takiej reguły został przewidziany wyłącznie w odniesieniu do transakcji zwolnionej z podatku VAT w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC, a tegoż wyjątku nie należy rozszerzać na inne sytuacje uregulowane w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC (zakaz stosowania wykładni rozszerzającej w przypadkach przewidzianych w prawie wyjątków).

Powyższe jest zgodne z celem ustawodawcy, który w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC dokonał rozgraniczenia zakresów opodatkowania PCC i podatkiem VAT. ,,U podstaw przyjętego rozwiązania leży założenie, że obrót profesjonalny (w wykonywaniu działalności gospodarczej), jako podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powinien być wyłączony spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych". (J. Zdanowicz, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Wydanie 4, C. H. Beck, Warszawa 2006, s. 54).

Podobne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 13 sierpnia 2009 r. (IPPB2/436-182/09-2/AF).

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana umowy Spółki Osobowej polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej opodatkowanego VAT (z mocy prawa lub w wyniku wyboru opcji opodatkowania przez Spółkę) i niekorzystającego ze zwolnienia z VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 1 użyte w powyższej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Obowiązek podatkowy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 9 ww. ustawy przy umowie spółki obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy spółki i jej zmiany,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

O wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje przy tym okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku z uwzględnieniem wyjątków określonych w tym przepisie.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania zmiany umowy spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

A zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że wniesienie przez Spółkę Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki osobowej będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, czynność taka zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY