Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej

sygnatura: IPPB4/415-668/09-2/JS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-21

słowa kluczowe:Cypr, dochód, dyrektor, obowiązek podatkowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenia

Wniosek ORD-IN: [ 205 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2009 r. (data wpływu 12.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przyszłości zamierza objąć funkcje dyrektorskie w cypryjskiej spółce kapitałowej (dalej:,,Spółka"); tzn. będzie członkiem tzw. Board of Directors Spółki. Spółka będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze, będzie więc cypryjskim rezydentem podatkowym. Z tytułu pełnionych w Spółce funkcji dyrektorskich, Spółka będzie wypłacać wynagrodzenie - tzw. directors fee.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy całkowity dochód, uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce cypryjskiej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Traktatu i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a Traktatu, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wynagrodzenie, uzyskiwane w przyszłości z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w cypryjskiej Spółce będzie stanowić wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 Traktatu. W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a Traktatu, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce i będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednakże, w myśl art. 4a Ustawy PIT, przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Z treści art. 16 Traktatu wynika, że wynagrodzenie dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie (tj. w Polsce) osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie (tj. na Cyprze) mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie (tj. na Cyprze).

W odniesieniu do uzyskiwanych przez polskich rezydentów podatkowych przychodów ze źródeł innych niż uregulowane w art. 10, art. 11 i art. 12 Traktatu (tj. innych niż dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne), unikanie podwójnego opodatkowania odbywa się poprzez zastosowanie tzw. metody wyłączenia z progresją. Artykuł 24 ust. 1 lit. a Traktatu stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Cyprze, to - co do zasady - Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 Traktatu, jeżeli - zgodnie z Umową - dochód lub majątek jest zwolniony z opodatkowania w państwie rezydencji podatnika, wówczas państwo rezydencji może uwzględnić ten dochód lub majątek przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tego podatnika.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy PIT, jeżeli podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągał również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle powyższych uregulowań, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Będą jednak wpływać na wysokość podatku od pozostałych - podlegających opodatkowaniu - dochodów (metoda tzw. ,,wyłączenia z progresją").

Zdaniem Wnioskodawcy pełnienie funkcji dyrektorskich w spółce cypryjskiej mieści się w dyspozycji art. 16 Traktatu, regulującym opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów. Zgodnie z brzmieniem angielskiej wersji językowej tego przepisu odnosi się on do director's fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of dirctors of a company which is a resident of the other Contracting State. Tłumaczenie określenia ,,board of directors" w polskiej wersji językowej Traktatu jako ,,rada nadzorcza" jest zdaniem Wnioskodawcy nieodpowiednie i zawężające. Przyjmując (zgodnie ze wskazówką interpretacyjną zawartą w art. 30 Traktatu) tekst angielski za rozstrzygający, uznać należy, iż art. 16 odnosi się nie tylko do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, lecz również w ,,radzie dyrektorów" - organie zarządzającym spółki. Potwierdzeniem takiej interpretacji jest uregulowanie art. 16 Modelowej Konwencji OECD, odnoszące się do wynagrodzeń dyrektorów i innych podobnych wypłat, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Na potwierdzenie stanowiska Wnioskodawca przytacza tytułem przykładu następujące interpretacje prawa podatkowego:

 • wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z dnia 6 kwietnia 2009 r. (sygn. IBPBII/1/415-57/09/HK), z dnia 30 marca 2009 r. (sygn. IBPBII/1/415-22/09/ASz) oraz z dnia 16 stycznia 2009 r. (sygn. IBPBII/1/415-23/08/HK);
 • wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: z dnia 15 czerwca 2009 r. (sygn. ILPB2/415-347/09-4/TR), z dnia 19 lutego 2009 r. (sygn. ILPB2/415-751/08-2/MK) oraz z dnia 17 października 2008 r. (sygn. ILPB2/415-519/08/JK);
 • wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 22 lipca 2009 r. (sygn. IPPB4/415-392/09-2/JK), z dnia 16 lipca 2009 r. (sygn. IPPB4/415-425/09-2/PJ) oraz z dnia 7 lipca 2009 r. (sygn. IPPB4/415-380/09-2/JS);
 • wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: z dnia 23 czerwca 2009 r. (sygn. ITPB1/415-283b/09/MR) oraz z dnia 26 stycznia 2009 r. (sygn. ITPB2/415-1017/08/PS);

W świetle powyższego Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż uzyskiwane przez Niego w przyszłości wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektorskich w cypryjskiej spółce kapitałowej stanowić będzie dochód, do którego odnosi się art. 16 Traktatu. W konsekwencji wynagrodzenie to zwolnione będzie na podstawie art. 14 ust. 1 lit. a Traktatu z opodatkowania w Polsce przy zastosowaniu metody tzw. ,,wyłączenia z progresją".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do ust. 1a ww. artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W myśl art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki.

Art. 30 ww. Umowy stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Postanowienia art. 16 Umowy w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako ,,the board of directors" (,,rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż ,,rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w cypryjskiej spółce kapitałowej.

Cypryjskie prawo spółek nie przewiduje istnienia w spółkach takiego organu jak ,,rada nadzorcza". Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni, co do zasady jednoosobowo, jednocześnie nie tworząc w myśl postanowień cypryjskiego prawa spółek organu o charakterze ,,rady nadzorczej", a co najwyżej ,,radę dyrektorów". Natomiast wykonywane przez podatnika czynności nadzoru odpowiadają w swym zakresie czynnościom wykonywanym przez członków ,,rad nadzorczych".

Reasumując, w przedmiotowej sprawie do wynagrodzeń Wnioskodawcy, który będzie pełnił funkcję dyrektora i będzie wykonywał czynności nadzorcze w spółce z siedzibą na Cyprze, znajdzie zastosowanie art. 16 umowy.

W myśl ww. przepisu umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód ,,może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Prawidłowe jest zatem stwierdzenie, że fakt, iż Republika Cypru w wewnętrznych przepisach podatkowych nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację Wnioskodawcy na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza to bowiem zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianej stosowną konwencją międzynarodową.

Art. 24 ust. 4 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY