Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

sygnatura: ITPP3/443-179/09/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-21

słowa kluczowe:odliczenie podatku, projekt, uczelnie publiczne

Wniosek ORD-IN: [ 1321 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Politechniki przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu 16 listopada 2009 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub części przy realizacji projektu ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Wydziału Informatyki Politechniki" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub części przy realizacji projektu ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Wydziału Informatyki Politechniki".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika w ramach ZPORR zrealizowała projekt nr Z/2.20/I/1.3.1/178/04/U/21/05 ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Wydziału Informatyki Politechniki". Celem projektu była rozbudowa infrastruktury badawczo-dydatycznej Wydziału Informatyki Politechniki. W ramach projektu utworzono nowe pracownie specjalistyczne oraz dokonano modernizacji istniejących pracowni i stanowisk oraz infrastruktury LAN i bazy serwerowej wydziału informatyki. Dokonano zakupu serwerów i stanowisk roboczych, specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania niezbędnego do pracy w wymaganych dziedzinach edukacji i badań stosowanych na poziomie zapewniającym zwiększenie konkurencyjność regionu. Do celów szczegółowych projektu należało: wzmocnienie roli politechniki w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach: poprawa jakości kształcenia; rozszerzenie zakresu oraz obszarów współpracy między nauką, a administracją publiczną i gospodarką; wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz promocji i wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego; wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji, szczególnie w zakresie swobodnego i równego dostępu do wiedzy i edukacji, wynikającego z braku odpowiedniej infrastruktury. Zrealizowany projekt ma służyć celom dydaktycznym i naukowym uczelni. Politechnika nie zamierza udostępniać laboratoriów podmiotom zewnętrznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w całości lub części...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Politechniki, w ramach realizowanego projektu, nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT, ponieważ zakupy towarów i usług (wydatki kwalifikowane) nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Politechnika w ramach projektu nie poniosła kosztów, które mogłaby przypisać proporcjonalnie czynnościom, w stosunku do których przysługiwałoby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazuje się, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY