Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Zaproponowany system wystawiania, przesyłania oraz udostępniania faktur elektronicznych spełnia wymogi zawarte w zaprezentowanych przepisach i jest zgodny z zasadami obrotu faktur wystawionych w formie elektronicznej.

sygnatura: ITPP3/443-163/09/ZG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-21

słowa kluczowe:faktura, faktura elektroniczna, przechowywanie dokumentów

Wniosek ORD-IN: [ 1032 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2009 roku (data wpływu 19.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2009 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Z dużej spółki akcyjnej została metodą podziału przez wydzielenie odłączona produkcja konserw rybnych do odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca). Obie spółki do prowadzenia pełnej księgowości wykorzystują to samo oprogramowanie. Aplikacja ta jest zainstalowana na serwerze spółki matki z siedzibą w Norwegii. Oprogramowanie to pozwala na jednoczesne wystawienie i zaksięgowanie faktury sprzedaży zarówno u wystawcy faktury, jak i u odbiorcy faktury. Oprogramowanie posiada wszelkie niezbędne certyfikaty uprawniające do obsługi pełnej ewidencji księgowej. Po wydzieleniu, obie spółki korzystają z tej aplikacji. Obie spółki pisemnie akceptują otrzymywanie od siebie nawzajem faktur elektronicznych, a ponadto obie spółki poinformują pisemnie naczelników właściwych im urzędów skarbowych o miejscu przechowywania faktur elektronicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktura wystawiona i zaksięgowana w systemie u Wnioskodawcy jako faktura sprzedaży oraz zaksięgowana jednocześnie w spółce akcyjnej jako faktura zakupu spełnia warunki do uznania jej jako faktury elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119)...

Zdaniem Wnioskodawcy tak, gdyż system spełnia wymogi nie tylko określone w rozporządzeniu Ministra Finansów lecz również ostrzejsze wymogi zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694), pozwalające na wykorzystywanie go do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej. Ograniczając uzasadnienie do elementów wymienionych w rozporządzeniu Wnioskodawca stwierdza, że:

  • faktury elektroniczne wystawiane przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków,
  • obie spółki akceptują (pisemnie) otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
  • autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury jest zagwarantowana poprzez wymianę danych elektronicznych w standardzie (EDI) t.j. zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych oraz przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Każda osoba uprawniona do wystawienia faktury posiada własny login i indywidualne hasło dostępu oraz ściśle określony zakres uprawnień. System pozwala na pełną identyfikację osoby zarówno wystawiającej jak i zatwierdzającej (księgującej) każdą fakturę oraz fakturę korygującą,
  • w przypadku ewentualnego cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, zapewnia możliwość wystawia tego dokumentu w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej,
  • w systemie został zdefiniowany użytkownik "kontrola skarbowa" zapewniający dostęp do faktur elektronicznych oraz możliwość ich wydrukowania. Zostanie również opracowana szczegółowa instrukcja dla pracowników organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, wskazująca w jaki sposób należy odszukiwać, wyświetlać i drukować faktury.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, iż interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP3/443-118/09/ZG w dniu 10 września 2009 roku dla spółki akcyjnej, z której nastąpiło wydzielenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również potwierdza powyższe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią zawartą w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133 poz. 1119), faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń przetwarzania danych w (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

Natomiast w § 3 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia wskazano, iż faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją".

Ponadto w celu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej należy spełnić kryteria wynikające z treści § 4 przedmiotowego rozporządzenia tzn. że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane poprzez podpis elektroniczny lub poprzez przesyłanie za pomocą Elektronicznej Wymiany Danych (z ang. EDI - Electronic Data Interchange).

Wskazać należy, iż zagwarantowanie autentyczności pochodzenia oznacza możliwość jednoznacznej identyfikacji nadawcy wiadomości, czyli wystawcy faktury. Z kolei procedury zapewniające integralność danych zapewniają, że faktura przesłana drogą elektroniczną dotarła do adresata kompletna i w niezmienionej formie.

Faktura jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.), gdy dane służce do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny weryfikowane są za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który jest wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Natomiast przesyłanie poprzez EDI, oznacza stan gdy przesyłanie to zostało poprzedzone zawarciem umowy pomiędzy wystawcą i odbiorcą faktur, dotyczącej wymiany faktur elektronicznych przewidującej stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych, uwzględniającej postanowienia umowy w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

Umowa w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych została opisana w art. 1 zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 roku nr 1994/820/WE odnoszących się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z dnia 28.12.1994 r.).

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż zaproponowany system wystawiania, przesyłania oraz udostępniania faktur elektronicznych spełnia wymogi zawarte w zaprezentowanych przepisach i jest zgodny z zasadami obrotu faktur wystawionych w formie elektronicznej, wobec czego uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY