Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Jeżeli niemożliwym byłoby wyłączenie jednego z Partnerów z partycypowania w przychodach i kosztach z realizacji kontraktu, czy obciążanie Lidera przez Partnera, niemiecką spółkę komandytową, niezarejestrowaną na terenie Polski dla celów VAT za przypadającą na niego część przychodu, może odbywać się na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 17 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług tj. poprzez przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT od tych transakcji na podmiot polski tj. Lidera konsorcjum?

sygnatura: IPPP2/443-1125/09-2/PW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-22

słowa kluczowe:konsorcjum, miejsce świadczenia usług, usługi budowlane

Wniosek ORD-IN: [ 364 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2009r. (data wpływu 19.10.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2009r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług budowlanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jesteśmy niemiecką firmą budowlaną posiadającą status rezydenta dla celów podatkowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Konstrukcja prawna Spółki odpowiada polskiej spółce komandytowej, gdzie komplementariuszem jest niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a komandytariuszami dwie osoby fizyczne - obywatele Niemiec. Jako Spółka nie jesteśmy na terenie Polski zarejestrowani dla celów podatku VAT, nie posiadamy stałego miejsca prowadzenia działalności, ani nie zatrudniamy pracowników. Nasi udziałowcy tj. niemiecka spółka z o.o. oraz osoby fizyczne posiadają numery NIP nadane im na terenie Polski dla celów rozliczania podatku dochodowego od dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową na terenie Polski np. z tytułu uczestnictwa w spółce cywilnej osób prawnych realizującej kontrakt budowlany na terenie Polski.

W ostatnim czasie Spółka zawiązała konsorcjum ze swoją spółką w 100% zależną, będącą polskim rezydentem podatkowym, celem uczestnictwa w przetargu na wykonanie robót budowlanych na terenie Polski, których realizacja ma trwać 18 miesięcy. Liderem konsorcjum została Polska spółka zależna, Spółka zaś została Partnerem konsorcjum. Zgodnie z umową konsorcjum Lider upoważniony jest min.:

  • do zawarcia umowy z Zamawiającym;
  • realizacji kontraktu, łącznie z wystawianiem Zamawiającemu faktur za roboty wykonywane przez obu Partnerów;
  • zawarcia umów w imieniu i na rzecz wszystkich Partnerów, związanych z realizacją kontraktu;
  • przekazywanie Zamawiającemu wniosków i dokumentów przekazywanych przez obu Partnerów, w oparciu o warunki Kontraktu;
  • opracowania harmonogramu dyrektywnego na podstawie harmonogramów opracowanych i dostarczonych przez obu Partnerów;
  • występowania w imieniu i na rzecz Partnerów w sprawach ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w tym udziału w negocjacjach z Zamawiającym oraz podpisywania umów na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych;
  • otrzymywanie instrukcji w imieniu i na rzecz wszystkich Partnerów;
  • wnoszenia środków zaskarżenia określonych stosownymi przepisami (w szczególności przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

Ponadto w zawartej Umowie konsorcjum strony określiły, iż:

1. Partnerzy postanawiają, iż roboty (prace) wynikające i/lub związane z przedmiotem kontraktu, zrealizują w oparciu o określony poniżej system podziału procentowego pomiędzy Partnerów wartości tych robót (prac).

2. Partnerzy ustalają, iż udział w ogólnej wartości robót wynikających i/lub związanych z przedmiotem Kontraktu oraz w kosztach z nimi związanych, są (będą) podzielone w następujący sposób:

  1. Wnioskodawca - 1 % wartości robót przewidzianych dokumentacją ofertową (ofertą) oraz kosztów z nimi związanych,
  2. Lider - 99 % wartości robót przewidzianych dokumentacją ofertową (ofertą) oraz kosztów z nimi związanych

3. Zysk lub strata każdego z Partnerów wynikać będzie z kosztów i dochodów z tytułu realizacji przydzielonych robót wszystkim Partnerom.

Po wygraniu przedmiotowego przetargu, w związku z faktem, iż Wnioskodawca postanowił nie angażować sił i środków do jego wykonania, a cały ciężar jego realizacji spadnie na Lidera, strony rozpatrują możliwość zmiany umowy konsorcjum w ten sposób, iż Wnioskodawca zrezygnuje z uczestnictwa w przypadającym na jego rzecz 1 % przychodów i kosztów, pozostawiając je jako przychody i koszty Lidera.

Zgodnie ze złożoną ofertą, niezależnie od zapisów umowy konsorcjum, Partnerzy będą wspólnie, niepodzielnie i solidarnie odpowiadać przed Zamawiającym za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu kontraktu tj. za wykonanie Kontraktu zgodnie z jego warunkami i postanowieniami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jeżeli niemożliwym byłoby wyłączenie jednego z Partnerów z partycypowania w przychodach i kosztach z realizacji kontraktu, czy obciążanie Lidera przez Partnera, niemiecką spółkę komandytową, niezarejestrowaną na terenie Polski dla celów VAT za przypadającą na niego część przychodu, może odbywać się na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 17 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług tj. poprzez przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT od tych transakcji na podmiot polski tj. Lidera konsorcjum...

Zdaniem wnioskodawcy:

W przypadku braku możliwości wyłączenia jednego z Partnerów z partycypowania w przychodach i kosztach z realizacji kontraktu, zdaniem Wnioskodawcy, jako podmiot nieposiadający na terenie Polski siedziby lub stałego miejsca działalności może on przenieść, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek rozliczenia podatku VAT od tych transakcji na podmiot polski tj. Lidera Konsorcjum.

Przedmiotem fakturowania byłyby przypadający na Wnioskodawcę, wynikający z umowy konsorcjum, 1 procent wartości wykonanych robót budowlanych. Usługi te należy traktować, jako usługi związane z nieruchomością. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 miejscem świadczenia, a więc i opodatkowania takiego rodzaju usług jest miejsce położenia nieruchomości. W tym konkretnym przypadku terytorium Polski.

Z racji tego, iż Wnioskodawca nie ma na terenie Polski siedziby lub stałego miejsca działalności, dopuszczalnym jest przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT od zafakturowanych usług budowlanych na podmiot polski pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w art. 17 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług tj. pod warunkiem, że usługobiorcą jest podatnik posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju (Polski), a Lider warunek ten spełnia.

Rozliczenie to odbędzie się poprzez mechanizm tzw. samonaliczenia (w niemieckim systemie podatkowym tzw. reverse charge) tj. Lider konsorcjum wykaże w swej deklaracji podatek VAT naliczony i należny od tej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY