Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę tego samego przedmiotowo rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej oraz w ramach indywidualnej działalności gospodarczej dopuszczalne jest opodatkowanie dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji gdy dochody uzyskane w spółce cywilnej przez każdego ze wspólników byłyby opodatkowane na ogólnych zasadach (tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

sygnatura: IPPB1/415-757/09-2/ES

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-23

słowa kluczowe:forma opodatkowania, przychody ewidencjonowane, ryczałt ewidencjonowany, samodzielna działalność gospodarcza, spółka cywilna

Wniosek ORD-IN: [ 612 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2009 r. (data wpływu 14.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 1 sierpnia 2002 r. podjął działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca pod nazwą Elektromechanika Dźwigowa. Podstawowa działalność gospodarcza została zaklasyfikowana przez GUS do podklasy PKD 2004 29 22Z ,,Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków która obejmuje produkcję maszyn: urządzeń dźwigowych, chwytakowych, ładujących lub rozładowujących napędzanych ręcznie lub mechanicznie bloków wyciągów, wyciągarek, podnośników i przyciągarek, żurawi, dźwigów, ruchomych podnośników, suwnic itp., wózków samobieżnych lub niesamobieżnych niezależnie od tego czy są wyposażone w podnośniki lub chwytaki stosowanych w zakładach przemysłowych mechanicznych manipulatorów i robotów przemysłowych przeznaczonych specjalnie do podnoszenia, chwytania, ładowania lub rozładowywania, przemieszczania ładunków

 • produkcję wind, schodów ruchomych, ruchomych chodników,
 • produkcję przenośników transporterów podnośników hydraulicznych, wielokrążków, bramownic,
 • konserwację i utrzymanie wind i schodów ruchomych.

Z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej jako przedsiębiorca indywidualny Wnioskodawca jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym zakresie Wnioskodawca w zakresie wysokości przychodów ewidencjonowanych spełnia warunek określony w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit a) tej ustawy.

W dniu 8.07.2009 r. Wnioskodawca zawiązał z Markiem B. spółkę cywilną pod firmą M. S C.

Pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez każdego ze wspólników została dopisana do wykazu działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przez każdego ze wspólników spółki cywilnej.

Podstawowy zakres działalności ww. spółki cywilnej został zakwalifikowany do podklasy PKB 2007 28.22Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków która obejmuje

 • produkcję maszyn urządzeń dźwigowych do transportu bliskiego załadowczych lub rozładowczych napędzanych ręcznie lub mechanicznie takich jak: 1. bloki, wyciągi, wyciągarki podnośniki i przyciągarki, 2. żurawie, dźwigi ruchome, podnośniki suwnice itp., 3. wózki samobieżne lub niesamobieżne, nawet wyposażone w podnośniki lub chwytaki w rodzaju stosowanych w zakładach przemysłowych włączając wózki ręczne i taczki, 4. mechaniczne manipulatory i roboty przemysłowe, przeznaczone specjalnie do podnoszenia, chwytania, ładowania lub rozładowywania,
 • produkcję przenośników kolejek linowych itp.,
 • produkcję wind schodów ruchomych i ruchomych chodników,
 • produkcję części do urządzeń dźwigowych i chwytaków.

Zdaniem Wnioskodawcy klasyfikacja PKD 2004 29 22Z jest zbieżna z klasyfikacją PKB 2007 28 22Z w ramach zawartości ww. podklas.

Z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej wspólnicy podlegają opodatkowaniu zgodnie z updof. Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę tego samego przedmiotowo rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej oraz w ramach indywidualnej działalności gospodarczej dopuszczalne jest opodatkowanie dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji gdy dochody uzyskane w spółce cywilnej przez każdego ze wspólników byłyby opodatkowane na ogólnych zasadach (tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych)...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę tego samego podmiotowo rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej oraz w ramach indywidualnej działalności gospodarczej dopuszczalne jest opodatkowanie dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy dochody uzyskane w spółce cywilnej przez każdego ze wspólników byłyby opodatkowane na ogólnych zasadach (tj. zgodnie z updof).

Co do zasady przychody (dochody) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są zgodnie z przepisami updof, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w uzpd (art. 9a ust. 1 updof). Takie oświadczenie złożył Wnioskodawca w stosownym czasie w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą indywidualną działalnością gospodarczą i zachowuje ono nadal moc wiążącą w związku z przepisem art. 9 ust. 1 zd. ostatnie uzpd.

Niezbędnym jest nadmienić, iż wspólnicy spółki cywilnej nie składali oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy i opodatkowania przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, o czy jest mowa w art. 9 ust. 2 uzpd. Zdaniem Wnioskodawcy złożone przez niego oświadczenie dotyczące zryczałtowanej formy opodatkowania w zakresie prowadzonej przez niego indywidualnej (jednoosobowej) pozarolniczej działalności gospodarczej nie może być rozciągnięte na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą z inną osobą fizyczną w formie spółki cywilnej, niezależnie od tego, iż podstawowy zakres działalności Wnioskodawcy i spółki cywilnej jest zbieżny. Działalność prowadzona w spółce cywilnej choć jest zbieżna przedmiotowo z indywidualną działalnością przedsiębiorcy, to jednak dotyczy produktów znacznie bardziej skomplikowanych, których produkcji w ramach działalności indywidualnej Wnioskodawca nie mógłby się podjąć.

Ustawodawca w art. 2 pkt 1 uzpd stanowi, iż osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie ustawodawca określa, iż przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu na podstawie updof (art. 3 uzpd). Jednocześnie nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do działalności prowadzonej indywidualnie przez Wnioskodawcę określone w art. 8 ust. 1 uzpd.

Uzupełniająco należy dodać, co jednak nie ma bezpośredniego zastosowania w sprawie, iż ustawodawca przewidział w art. 9a ust. 5 updof zasadę jednolitości opodatkowania przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej niezależnie od formy prawnej jej prowadzenia, jednak odnosi się to wyłącznie do opodatkowania dochodów z tej działalności zgodnie ze stawką 19%; omawiany przepis stanowi, iż jeżeli podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
 2. jest wspólnikiem spółek mniemających osobowości prawnej - wybór sposobu opodatkowania według stawki 19% dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej ,,spółką".

W myśl art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli::

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy a. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub b. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro, c. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Treść art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy stanowi, iż jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie jak i z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, pod warunkiem, że osiągnięte w 2008 roku przychody nie przekroczą 150.000 euro, rozpatrywane oddzielnie w odniesieniu do działalności prowadzonej samodzielnie i oddzielnie w odniesieniu do prowadzonej w spółce cywilnej.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W myśl art. 9a ust. 4 ww. ustawy wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Treść art. 9a ust. 5 cytowanej ustawy stanowi, iż jeżeli podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
 2. jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy

Reasumując w danym roku podatkowym dochody osiągane przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych, a jednocześnie przychody osiągane przez Wnioskodawcę z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem wyboru odpowiednich form opodatkowania i o ile nie zachodzą inne, przewidziane w ustawach okoliczności, które spowodowałyby utratę tych praw.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY