Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

usługi zarządzania płynnością finansową

sygnatura: IPPB2/436-482/09-2/MK1

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-22

słowa kluczowe:cash-pooling, finanse, podatek od czynności cywilnoprawnych, spółki, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 709 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2009 r. (data wpływu 26.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie usług zarządzania płynnością finansową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie usług zarządzania płynnością finansową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następując zdarzenie przyszłe.

Spółka LP (dalej ,,Spółka") jest polską spółką należącą do grupy kapitałowej L (dalej ,,Grupa").

Spółka planuje przystąpienie do umowy z oddziałem francuskiego banku C, działającym w Polsce (dalej ,,Bank") o świadczenie usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową na rzecz Grupy (dalej ,,Umowa Cash-poolingu").

Umowa będzie miała charakter tzw. umowy cash-poolingu rzeczywistego (ang. zero-balancing cash pooling) (tj. przewiduje realne transfery pieniężne pomiędzy uczestnikami) i obejmie polskie podmioty należące do Grupy oraz francuski bank R, również wchodzący w skład Grupy (dalej ,,R", a wszystkie podmioty z Grupy łącznie jako ,,Uczestnicy"). R oraz Spółka mają wspólnego 100% udziałowca (spółkę prawa francuskiego).

R będzie pełnił w ramach wdrażanej struktury funkcję agenta rozliczeniowego (tzw. pool leadera).

Dodatkowo Spółka (tak jak pozostałe polskie podmioty będące Uczestnikami) podpisze indywidualną dwustronną umowę z R dotyczącą usług koordynacji i zarządzania płynnością finansową Grupy w ramach struktury cash-poolingu rzeczywistego, w tym reprezentowania Uczestników w stosunkach z Bankiem (dalej ,,Umowa Zarządzania Środkami").

Bank nie jest podmiotem powiązanym z pozostałymi Uczestnikami w rozumieniu przepisów podatkowych.

Zgodnie z Umową cash-poolingu oraz Umową Zarządzania Środkami wskazana struktura transakcyjna cash poolingu opierać się będzie na następujących założeniach:

(i) Wszyscy Uczestnicy (poza R) będą posiadać w Banku otwarte bieżące rachunki bankowe (dalej ,,Rachunki Bieżące"), z których każdy będzie dodatkowo posiadał subkonto, które będzie wykorzystywane wyłącznie do rozliczeń w ramach struktury cash-poolingu (dalej ,,Subkonto").

(ii) R, działający jako agent rozliczeniowy (tzw. pool leader) w ramach struktury cash poolingu, otworzy w Banku specjalny rachunek rozliczeniowy, za pośrednictwem którego będą realizowane operacje zarządzania płynnością finansową Uczestników tj. dziennego konsolidowania sald na Rachunkach Bieżących Subkontach Uczestników do ,,zera" (dalej ,,Rachunek Rozliczeniowy").

(iii) W związku z funkcjonowaniem struktury cash poolingu, w trakcie każdego dnia roboczego:

 • Do godziny 11:30 Uczestnicy będą zgłaszać R przewidywane salda na swoich Rachunkach Bieżących na zakończenie tego dnia. Jeżeli zgodnie z powyższą prognozą będą konieczne transfery z Rachunku Rozliczeniowego, R zgłosi określone zapotrzebowanie do Banku.
 • Na zakończenie danego dnia będzie dochodziło do konsolidacji sald na Rachunkach Bieżących Uczestników przy użyciu Subkont oraz Rachunku Rozliczeniowego R. W pierwszej kolejności będą dokonywane transfery pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Subkontami, a następnie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Subkontami i Rachunkiem Rozliczeniowym, w taki sposób, aby efektem dziennej konsolidacji sald był ,,zerowy" stan Rachunków Bieżących Uczestników oraz Subkont na koniec każdego dnia.
 • Środki wynikające z dodatniego salda na Subkontach będą przenoszone na Rachunek Rozliczeniowy, z kolei ujemne salda na Subkontach będą pokrywane ze środków zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym R.
 • W przypadku, kiedy kwota na Rachunku Rozliczeniowym nie będzie wystarczająca, finansowanie ujemnych sald będzie się odbywać ze środków pochodzących ze stosownej linii kredytowej przyznanej R przez Bank w ramach Umowy za pośrednictwem rachunku Rozliczeniowego R.

(iv) Wskazane powyżej bilansowanie sald na rachunkach Uczestników będzie się odbywać zgodnie z mechanizmem opisanym poniżej.

 • W przypadku powstania dodatniego salda na Rachunku Bieżącym Uczestnika, dzienna nadwyżka środków z tego rachunku będzie w pierwszej kolejności kierowana z rachunku Bieżącego na Subkonto, a następnie z Subkonta na Rachunek Rozliczeniowy R.
 • W przypadku powstania ujemnego salda na Rachunku Bieżącym Uczestnika, dzienny niedobór środków na tym rachunku będzie w pierwszej kolejności uzupełniany poprzez przekierowanie środków z Subkonta na Rachunek Bieżący, a następnie powstały w ten sposób debet na Subkoncie będzie pokrywany ze środków zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym.

(v) Wszelkie rozliczenia w ramach struktury będą odbywać się w polskich złotych (dalej ,,PLN"), w oparciu u o rachunki prowadzone w PLN;

(vi) Jeżeli za dany dzień na Rachunku Bieżącym Uczestnika wystąpi saldo dodatnie, Uczestnikowi przysługiwać będą odsetki. W przeciwnym wypadku, tj. gdy na Rachunku Bieżącym Uczestnika wystąpi saldo ujemne, Uczestnik będzie obciążany z tego tytułu odsetkami debetowymi.

(vii) Za naliczanie i rozliczanie odsetek opisanych w punkcie (vi) powyżej będzie odpowiedzialne R. Naliczanie to będzie się odbywać na bazie dziennych sald Uczestników na Rachunkach Bieżących (zarówno dodatnich - odsetki kredytowe, jak i ujemnych - odsetki debetowe), ustalanych przez R na podstawie przepływu środków na Rachunku Rozliczeniowym.

(viii) Następnego dnia roboczego po zakończeniu każdego kwartału R będzie dokonywać faktycznego rozliczenia odsetek za ten kwartał. Rozliczenie to będzie następować poprzez wykonanie następujących operacji:

 1. obliczenie różnicy (salda) pomiędzy odsetkami należnymi Spółce oraz odsetkami, które Spółka obowiązana jest zapłacić,
 2. doliczenie/odliczenie wyliczonego wcześniej salda odsetek do salda końcowego w danym dniu roboczym na Rachunku Bieżącym Spółki (zobowiązania/należności głównej Spółki wobec R ).

Jeżeli suma odsetek należnych Spółce za dany kwartał będzie mniejsza, niż suma odsetek, do których zapłaty będzie zobowiązana, saldo odsetek będzie ujemne. Ujemne salo odsetek będzie zmniejszać dodatnie saldo kwoty głównej Spółki na dany dzień (będący pierwszym dniem roboczym po zakończeniu danego kwartału rozliczeniowego) lub będzie zwiększać ujemne saldo kwoty głównej wykazane na ten dzień. Jeżeli suma odsetek należnych Spółce za dany kwartał rozliczeniowy będzie większa, niż suma odsetek, do których zapłaty będzie zobowiązana Spółka, saldo odsetek będzie dodatnie. Dodatnie saldo odsetek będzie zwiększać dodatnie saldo kwoty głównej na Rachunku Bieżącym na koniec danego dnia roboczego (będącego pierwszym dniem roboczym po zakończeniu danego kwartału rozliczeniowego) lub będzie zmniejszać ujemne saldo kwoty głównej wykazane na Rachunku Bieżącym w tym dniu. W ten sposób dojdzie do tzw. kapitalizacji odsetek.

(ix) Umowa Zarządzania Środkami nie przewiduje możliwości udzielenia przez R Uczestnikom kredytu do ustalonego limitu debetowego (tzw. linia kredytowa).

(x) Analizowana Umowa Zarządzania Środkami nie przewiduje regularnych zwrotnych transferów nadwyżek środków Uczestników zgromadzonych w ramach struktury na Rachunku Rozliczeniowym R. Zwrot tychże środków będzie następował na każdorazowe żądanie Uczestnika zgłoszone uprzednio R lub z dniem rozwiązania Umowy Zarządzania Środkami pomiędzy R a konkretnym Uczestnikiem.

(xi) Za usługi świadczone w ramach analizowanej Umowy Bank obciąży w całości R. Następnie R w ramach wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji agenta rozliczeniowego (tzw. pool leadera) dokona proporcjonalnego rozdzielenia kosztów usługi Banku na poszczególnych Uczestników struktury (Jako jednego z elementów kalkulacyjnych tego wynagrodzenia).

Celem wdrożenia opisanej powyżej struktury cash poolingu rzeczywistego w ramach Grupy i przystąpienia do niej Spółki jako Uczestnika, jest przede wszystkim:

(a) poprawa płynności finansowej poszczególnych Uczestników struktury;

(b) zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi;

(c) zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego Grupy;

(d) efektywne finansowanie bieżących potrzeb Uczestników struktury w zakresie kapitału obrotowego.

Z perspektywy Spółki przystąpienie do opisywanej struktury będzie oznaczać przede wszystkim zmniejszenie kosztów zewnętrznego finansowania (związanego z możliwością powstawania ujemnych sald dziennych) oraz zwiększenie efektywności wykorzystania dziennych nadwyżek Spółki poprzez powierzenie ich zarządzania wyspecjalizowanej instytucji (R).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z uczestnictwem przez Spółkę w opisanej strukturze zarządzania płynnością finansową na rzecz Grupy (cash poolingu rzeczywistego), na Spółce będzie ciążył obowiązek rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu usług świadczonych przez Bank oraz R...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w związku z uczestnictwem przez Spółkę w opisanej strukturze zarządzania płynnością finansową na rzecz Grupy, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu usług świadczonych przez Bank oraz R, w związku z faktem, że usługi te nie mieszczą się w zamkniętym katalogu czynności opodatkowanych PCC zawartym w artykule 1 ustęp 1 punkt 1 Ustawy o PCC.

Uzasadnianie

Usługi zarządzania płynnością finansową (posiadające charakter tzw. cash poolingu rzeczywistego), które zgodnie z przedstawionym powyżej schematem będą świadczone na rzecz Spółki przez Bank oraz R (działającego w charakterze agenta rozliczeniowego struktury), jak również wszelkie czynności wykonywane w ramach tych usług, nie będą podlegały opodatkowaniu PCC. Konstatacja ta wynika z zaprezentowanych poniżej argumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają następujące czynności prawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności -- w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki (akty założycielskie);

Należy zauważyć, że art. 1 Ustawy o PCC, zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC. Oznacza to, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności wymienione w powyższym katalogu. Zamknięty i wyczerpujący charakter zaprezentowanego powyżej katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC potwierdzają jednoznacznie liczne interpretacje organów podatkowych.

Przykładowo można w tym miejscu wskazać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2009 r. (sygn. ITPB2/436-83/09/BK), w której organ stwierdził, że: ,,( ..) ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają czynności wymienione w przywołanej regulacji art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych."

Spółka stoi na stanowisku, że analizowane usługi, wynikające z umów w oparciu, o które będzie funkcjonować przedstawiona przez Spółkę struktura cash poolingu rzeczywistego, polegające na zarządzaniu wspólną płynnością finansową podmiotów z jednej grupy kapitałowej nie znajdują odpowiednika w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej ,,KC") pozostając umowami nienazwanymi. Tym samym nie mieszczą się one w zamkniętym katalogu art. 1 Ustawy o PCC.

Zdaniem Spółki, celem ustawodawcy tworzącego przedmiotową normę prawną w takiej właśnie postaci było precyzyjne określenie czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC. Natura usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash pooling), świadczonej na rzecz Uczestników (w tym Spółki) przez Bank oraz R (jako agenta rozliczeniowego struktury), wskazuje, że jest to rozbudowany, wielostopniowy system rozliczeń finansowych w obrębie danej grupy kapitałowej realizowany przy wsparciu ,,zewnętrznego" Banku. Nie jest to natomiast żadna z czynności wymienionych w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających PCC.

Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, że organy podatkowe wielokrotnie prezentowały stanowisko, zgodnie z którym usługi cash pooling nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC jako usługi świadczone w ramach umowy nienazwanej, niewymienionej w artykule 1 Ustawy o PCC.

Przykładowo, stanowisko takie zostało przedstawione w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (pismo z dnia 7 sierpnia 2009 r., sygn. lPPB2/436-180/09-5/AK, w którym czytamy, że ,,(...) zawarcie umowy ,,cash poolingu" nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy cash pooling nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych."

Stanowisko to potwierdza szereg innych interpretacji, w tym najnowsze interpretacje dotyczące przedmiotowego zagadnienia (np. interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 października 2009 r., sygn. IPPB2/436-264/09-4/MZ; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 września 2009 r., sygn. IPPB2/436-254/09-3/MZ; interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2009 r., sygn. ILPB2/436-106/09-3/AJ).

Ponadto, zgodnie z dotychczasową praktyką organów statystycznych, czynności polegające na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej (cash pooling) stanowią pozostałe usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane. W opinii Spółki jest to dodatkowe potwierdzenie, iż umowy cash poolingu nie mieszczą się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, usługi wykonywane na jej rzecz przez Bank oraz R w ramach opisanej przez Spółkę struktury cash poolingu rzeczywistego, nie będą podlegać opodatkowaniu PCC.

Mając na względzie powyższe, Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 04 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316) art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) otrzymał nowe brzmienie: podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Zatem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają

1. następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku
 3. (uchylona)
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona)
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;

3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki, w których w myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Należy podkreślić, iż umowa cash pooling pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny - w części zobowiązaniowej - nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy.

Umowa ,,cash poolingu" jest najbardziej zbliżona swą konstrukcją do umowy pożyczki. Jednakże przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy ,,cash poolingu", jako sposobu zarządzania płynnością finansową uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów umowy pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. ,,Cash pooling" polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków netto.

W przypadku ,,cash poolingu" mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik ,,cash poolingu" posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników ,,cash poolingu".

Reasumując, należy stwierdzić, iż usługa polegająca na zarządzaniu płynnością finansową uczestników umowy ,,cash poolingu" nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy cash pooling nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY