Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Jeżeli tak, to Wnioskodawczyni prosi o wykładnię prawną oraz wskazanie PIT-u jaki powinna sporządzić Spółdzielnia, np. PIT - 8C, pozycja inne?2. Jaki PIT roczny winna wypełnić Wnioskodawczyni i gdzie wpisać uzyskany ww. dochód?

sygnatura: IPPB4/415-683/09-4/JK2

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-29

słowa kluczowe:przychody z innych źródeł, spółdzielcze prawo do lokalu, spółdzielnie mieszkaniowe, wartość rynkowa, wkład, wkład do spółdzielni mieszkaniowej, zwrot wkładów

Wniosek ORD-IN: [ 383 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2009 r. (data wpływu 30.09.2009 r.) oraz piśmie z dnia 21.12.2009 r. (data wpływu 24.12.2009 r., data nadania 21.12.2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 18.12.2009 r. Nr IPPB4/415-683/09-2/JK2 (data nadania 18.12.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 1976 r. Wnioskodawczyni razem z mężem wniosła wkład do Spółdzielni Mieszkaniowej, natomiast w 1977 r. zamieszkali w tym mieszkaniu. Członkiem Spółdzielni został tylko mąż Wnioskodawczyni. Zamieszkiwali w nim wspólnie do października 1991 r., tj. do czasu kiedy rozwiedli się, bez orzekania o winie i bez podziału majątku. Wnioskodawczyni przeprowadziła się do mieszkania własnościowego, odziedziczonego po Jej ojcu. Mąż Wnioskodawczyni pozostawał w mieszkaniu spółdzielczym, gdzie zamieszkiwał do grudnia 2007 r., tj. do swojej śmierci. Przed śmiercią złożył podanie o wykup tego mieszkania, do czego Spółdzielnia się przychyliła, ale nie zdążył tego dokonać. W związku z tym ustało spółdzielcze prawo do lokalu i członkowstwo w Spółdzielni. Spółdzielnia zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) i własnym statutem, po opróżnieniu lokalu, ogłosiła przetarg na to mieszkanie. Po jego sprzedaniu w 2009 r. Spółdzielnia zwróciła wkład mieszkaniowy w wysokości wartości rynkowej nie przekraczającej kwoty jaką spółdzielnia uzyskała od osoby obejmującej lokal. Uprawnionymi do zwrotu wkładu są dwaj bracia zmarłego męża (połowa) i Wnioskodawczyni (połowa). Wnioskodawczyni zaznacza, że powyższa sprawa dotyczy zwrotu, a nie wycofania wkładu mieszkaniowego z powodu ustania członkostwa (śmierć członka). Wnioskodawczyni informuje, że pobiera emeryturę, a także jest zatrudniona na 1/4 etatu na czas nieokreślony.

Przepisy według, których zwrócono Wnioskodawczyni połowę wkładu mieszkaniowego są zawarte w Dz. U. Nr 30/82, poz. 210 z późn. zm., dotyczą prawa spółdzielczego i jednoznacznie określają tryb zwrotu wkładu spółdzielczego - obecnie bez określenia lat jakich to dotyczy, a także nie mówiąc nic o waloryzacji. Spółdzielnia Mieszkaniowa w oparciu o te przepisy zwróciła Wnioskodawczyni połowę wkładu po zmarłym członku Spółdzielni.

Pismem z dnia 18.12.2009 r. Nr IPPB4/415-683/09-2/JK2 wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Powyższe zostało uzupełnione w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

  1. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych... Jeżeli tak, to Wnioskodawczyni prosi o wykładnię prawną oraz wskazanie PIT-u jaki powinna sporządzić Spółdzielnia, np. PIT - 8C, pozycja inne...
  2. Jaki PIT roczny winna wypełnić Wnioskodawczyni i gdzie wpisać uzyskany ww. dochód...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 tej ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Rozdziale 2 tej ustawy.

Zgodnie art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie w postanowieniami statutu.

W myśl art. 11 ust. 24 ww. ustawy warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.

Stosownie do art. 15 ust. 6 cyt. ustawy, w wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22.

Zatem wypłata wartości rynkowej lokalu mieszkalnego w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wskazany przez ustawodawcę, w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera on jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do innych źródeł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonując wypłaty wartości rynkowej lokalu winna wystawić w myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-8C. Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. Tym samym uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy m.in. uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Przychód z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni, należy wykazać w części D zeznania podatkowego PIT-36 w poz. 7 - inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7 (w tym emerytury - renty z zagranicy).

Reasumując, należy stwierdzić, iż kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wniesionym wkładem stanowi przychód ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawczynię w 2009 r. Należy go wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36, w części D, poz. 7 - inne źródła.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY