Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy różnica pomiędzy wysokością objętego przez Wnioskodawczynię wkładu do spółki osobowej (jawnej) w zamian za wnoszoną nieruchomość a wartością historyczną rzeczywiście poniesionych wydatków na jej nabycie - wartość wkładu będzie nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonej nieruchomości będzie, podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: IPPB1/415-766/09-2/KS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-29

słowa kluczowe:aport, działalność gospodarcza, wkłady niepieniężne

Wniosek ORD-IN: [ 631 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2009 r. (data wpływu 16 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza wnieść do spółki osobowej (jawnej) wkład (udział) niepieniężny w postaci nieruchomości -- niezabudowanej działki gruntu. Wymieniona nieruchomość nie była do tej pory wykorzystywana w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wysokość wkładu objętego przez Wnioskodawczynię w zamian za wnoszoną nieruchomość będzie wyższa od wartości rzeczywiście poniesionych wydatków na jej nabycie, lecz nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy różnica pomiędzy wysokością objętego przez Wnioskodawczynię wkładu do spółki osobowej (jawnej) w zamian za wnoszoną nieruchomość a wartością historyczną rzeczywiście poniesionych wydatków na jej nabycie - wartość wkładu będzie nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonej nieruchomości będzie, podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni wniesienie działki niezabudowanego gruntu jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (jawnej) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodów są;

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 2. działalność wykonywana osobiście,
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 4. działy specjalne produkcji rolnej,
 5. uchylony,
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątki składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2; a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)- c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowania, a innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,
 9. inne źródła.

2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

 1. na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy,
 2. w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

3. Przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zdaniem Wnioskodawczyni wniesienie nieruchomości w formie wkładu do spółki osobowej nie rodzi u wspólnika wnoszącego wkład skutków w podatku dochodowym, gdyż nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku tej czynności nie powstaje również przychód z działalności gospodarczej.

W art. 14 ust. 1 i 2 w. ustawy zawarto katalog przychodów, które uważa się za przychody z działalności gospodarczej. W katalogu tym nie wymieniono wartości nieruchomości gruntowych wniesionych do spółki w formie aportu (wkładu), wobec czego nie powstaje w tym przypadku, przychód z działalności gospodarczej.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Spółka jawna należy do grupy spółek osobowych i nie posiada osobowości prawnej, zatem wniesienie wkładu do tej spółki nie wiąże się z uzyskaniem przychodów z kapitałów pieniężnych.

W przedmiotowej sprawie nie można również zastosować przepisów art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w wyniku wniesienia nieruchomości jako wkładu do spółki nieruchomość ta staje się majątkiem spółki. Następuje przeniesienie prawa własności a nie tylko odstąpienie nieruchomości do używania.

Wnioskodawczyni powołuje się na organy podatkowe, które podzieliły powyższy pogląd - przykłady:

 • Izba Skarbowa w Warszawie - interpretacja z 8 lutego 2008 r. (IP-PB3-423-322/07-3/MS),
 • Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - interpretacja z 29 marca 2006 r. (US.I/1-423/ 1/2006),
 • Urząd Skarbowy Łódź-Polesie- interpretacja z 30 września 2005 r. (IA-415/17/05),
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - interpretacja z 12 maja 2006 r. (RO/XV/415/PODF- 193/152/JS/06),
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - interpretacja z 4 lipca 2005 r. (II/415/011/109/25841/05/MW),
 • Izba Skarbowa w Gdańsku - interpretacja z 17 października 2005 r. (BI/4117-0049/05).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany

Jednak, w myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości jest wyłączone ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, obejmującego odpłatne zbycie rzeczy i praw.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą środków trwałych, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku wniesienia przez wspólnika nieruchomości aportem do spółki jawnej, następuje przeniesienie prawa ich własności z osoby fizycznej na spółkę w zamian za korzyść majątkową w postaci udziału w spółce. Wniesienie nieruchomości w postaci aportu stanowi zatem formę ich odpłatnego zbycia. Wskazuje na to także treść cyt. wyżej art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, uznającego wniesienie do spółki składników majątku w postaci wkładu niepieniężnego za formę ich odpłatnego zbycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza wnieść do spółki osobowej (jawnej) wkład (udział) niepieniężny w postaci nieruchomości - niezabudowanej działki gruntu, która nie była do tej pory wykorzystywana w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wysokość objętego wkładu w zamian za wnoszoną nieruchomość będzie wyższa od wartości rzeczywiście poniesionych wydatków na jej nabycie, lecz nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonej nieruchomości.

Reasumując, mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż wniesienie przez Wnioskodawczynię nieruchomości, która nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej do spółki osobowej jako aportu rzeczowego, w zamian za udział kapitałowy spółki, będzie stanowiło formę ich odpłatnego zbycia. Jednakże w momencie wniesienia tego aportu, po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi bowiem źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji różnica pomiędzy wysokością objętego przez Wnioskodawczynię wkładu do spółki osobowej (jawnej) w zamian za wnoszoną nieruchomość a wartością historyczną rzeczywiście poniesionych wydatków na jej nabycie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do powoływanych przez Wnioskodawczynię we wniosku interpretacji organów podatkowych stwierdzić należy, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek w wysokości 75 zł, nadpłata w wysokości 35 zł dokonana w dniu 15 października 2009 r. będzie zwrócona, na rachunek bankowy, z którego została uiszczona zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY