Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Dostawa komputerów stacjonarnych - stawka 0%.

sygnatura: IPPP3/443-1069/09-2/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-30

słowa kluczowe:komputery, placówka oświatowa, podatek od towarów i usług, stawki podatku

Wniosek ORD-IN: [ 329 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 17.11.2009 r. (data wpływu 20.11.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla komputerów stacjonarnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla komputerów stacjonarnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza sprzedać komputery stacjonarne nowe z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, naukowo-badawcze, administracyjne placówce oświatowej. Wnioskodawca nadmienia, że placówka wystąpi o potwierdzenie zamówienia do organu zwierzchniego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze stawki VAT w wysokości 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do zastosowania stawki 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Co do zasady, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%. Jednakże ustawodawca przewidział również możliwość zastosowania stawki obniżonej dla określonych czynności i w określonych okolicznościach m.in. w art. 83 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych przy zachowaniu warunków o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, tj.:

  1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  2. Drukarki,
  3. Skanery,
  4. Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących)
  5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto, jak wynika z art. 83 ust. 15 ustawy dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Należy zaznaczyć, że przez placówki oświatowe, o których mowa w art. 83 rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać komputery stacjonarne nowe z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, naukowo-badawcze, administracyjne placówce oświatowej. Wnioskodawca nadmienia, że placówka wystąpi o potwierdzenie zamówienia do organu zwierzchniego.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako dostawca komputerów stacjonarnych będzie miał prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie wymogi określone w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a w związku z art. 83 ust. 13, 14 i 15 ustawy, gdyż jedynie taka sytuacja stanowi podstawę do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku VAT przy dostawie sprzętu komputerowego.

Tym samym przy założeniu, że wszystkie ww. warunki zostaną spełnione stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w kwocie 75 zł w dniu 19.11.2009 r., a wniosek dotyczy jednego zdarzenia przyszłego, różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa na numer konta bankowego wskazanego we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY