Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywoła wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

sygnatura: ITPP1/443-951/09/AT

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-29

słowa kluczowe:aport, wkłady niepieniężne, zorganizowana część przedsiębiorstwa

Wniosek ORD-IN: [ 712 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009 r. (data wpływu 8 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 16 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pan wnieść aportem do spółki z o.o. zorganizowaną część swojej firmy. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego materiałami budowlanymi (cement, wapno, gazobeton itp.). Jednocześnie posiada Pan udziały w spółce z o.o. zajmującej się taką samą działalnością, ale w 99% dotyczącą handlu detalicznego. W skład aportu wejdą wszystkie składniki niezbędne do prowadzenia działalności handlowej, tzn. środki trwałe, wyposażenie, towary, wierzytelności i zobowiązania z tytułu zawartych umów w ramach prowadzonej działalności. Spółka przejmie także większość zatrudnionych w firmie pracowników. W związku ze wskazanym aportem, Pana firma nie zaprzestanie działalności gospodarczej, jej przedmiotem będzie tylko świadczenie usług najmu.

W uzupełnieniu wniosku, w dniu 16 grudnia 2009 r., wskazano, iż zespół składników, które mają być przedmiotem aportu nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu ,, art. 55" Kodeksu cywilnego. Jednocześnie zespół składników stanowiących przedmiot aportu to wyodrębniony na bazie regulaminu organizacyjnie i finansowo oddział firmy, dla którego prowadzona jest rachunkowość zarządcza pozwalająca przyporządkować przychody i koszty z nim związane. Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań, a więc charakteryzują się odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Do przedmiotu aportu nie wejdą posiadane przez Pana udziały w spółce z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywoła wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Pana zdaniem, nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), stanowiacy, że zwalnia się od podatku aporty wnoszone do spółek prawa handlowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ww. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast w świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, o czym stanowi art. 2 pkt 27e ustawy.

Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości, będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego, kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż planuje Pan wnieść aportem do spółki z o.o. zorganizowaną część swojej firmy - w skład aportu wejdą wszystkie składniki niezbędne do prowadzenia działalności handlowej, tzn. środki trwałe, wyposażenie, towary, wierzytelności i zobowiązania z tytułu zawartych umów w ramach prowadzonej działalności. Zespół składników, które mają być przedmiotem aportu nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz jest wyodrębnionym organizacyjnie i finansowo na bazie regulaminu oddziałem firmy, dla którego prowadzona jest rachunkowość zarządcza pozwalająca przyporządkować przychody i koszty z nim związane. Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań, a więc charakteryzują się odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Spółka przejmie także większość zatrudnionych w firmie pracowników.

Prezentuje Pan pogląd, zgodnie z którym w powyższych okolicznościach nie znajdzie zastosowania norma art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że wyżej powołane przez Pana rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2008 r. utraciło moc obowiązującą.

Jednocześnie wskazać należy, iż skoro zespół składników będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w przedmiotowej sprawie czynność ta będzie pozostawała poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie powołanego powyżej przepisu art. 6 ustawy.

W efekcie stanowisko przedstawione przez Pana uznano za nieprawidłowe.

Końcowo, zaznacza się, iż obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) od 1 kwietnia 2009 r. nie przewiduje zwolnień od podatku dla czynności, polegających na wniesieniu wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY