Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy podatek od towarów i usług poniesiony na wydatki związane z przebudową drogi będzie podlegał zwrotowi?

sygnatura: ITPP1/443-1053/09/JJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-29

słowa kluczowe:gmina, odzyskanie podatku naliczonego

Wniosek ORD-IN: [ 377 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2009 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej" w ramach RPO 2007-2013. Jednostką realizującą projekt będzie Urząd Miasta i Gminy. Gmina posiada wyodrębniony NIP. W związku z realizacją projektu faktury VAT będą wystawiane na Urząd Miasta i Gminy, który rozlicza się z podatku od towarów i usług. Po zakończeniu realizacji inwestycji, jej właścicielem będzie Gmina, która będzie odpowiadać za utrzymanie i eksploatację drogi gminnej. Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat od uczestników ruchu drogowego za korzystanie z drogi. Koszty związane z realizacją zadania, tj. opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane, nadzór inwestorski, wydatki na promocję projektu oraz audyt wewnętrzny, poniesie Urząd Miasta i Gminy. Powstała w ramach projektu infrastruktura nie będzie w żadnym zakresie związana z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto wskazano, że środki otrzymane przez Gminie w ramach RPO 2007-2013 nie stanowią środków, o których § 8 ust. 3 i 4 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek od towarów i usług poniesiony na wydatki związane z przebudową drogi będzie podlegał zwrotowi...

Według Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług, ponieważ powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina w ramach Programu 2007 -2013 realizuje projekt pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej". Po zakończeniu realizacji inwestycji, jej właścicielem będzie Gmina. Jak wskazano, powstała w ramach projektu infrastruktura nie będzie w żadnym zakresie związana z czynnościami opodatkowanymi.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że skoro realizowana inwestycja nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu. Ponadto nie przysługuje Gminie prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

Końcowo należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do kwestii prawidłowości zarejestrowania się przez Urząd Miasta i Gminy, jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług, ponieważ nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska oraz nie postawiono pytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY