Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przychód Spółki który powstanie w związku z przedawnieniem zobowiązań, które uprzednio zaliczone zostaną do Kosztów strefowych, powinien być zaliczony do przychodów strefowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

sygnatura: IBPBI/2/423-1208/14/SD

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-30

słowa kluczowe:pomoc publiczna, przedawnienie, specjalna strefa ekonomiczna, zobowiązanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu strefowego w związku z przedawnieniem zobowiązań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu strefowego w związku z przedawnieniem zobowiązań.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: ,,SSE") na podstawie wydanego Zezwolenia. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, Spółka ponosi szereg kosztów/wydatków/zobowiązań, które zalicza do kosztów uzyskania przychodów pomniejszających przychód z działalności w SSE (dalej: ,,Koszty strefowe"), np. Spółka nabywa składniki majątku, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE.

Może się zdarzyć, że część zobowiązań Spółki ulegnie przedawnieniu, a Spółka zobowiązana jest do rozpoznania wartości przedawnionego zobowiązania jako przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop. Przykładowo w sytuacji, gdy Spółka nabędzie składnik majątku i zaliczy koszt nabycia ŚT do Kosztów strefowych (poprzez odpisy amortyzacyjne), a nie zapłaci części ceny bo się dostawca nie będzie o to ubiegał, zobowiązanie Spółki do zapłaty części ceny, z uwagi na upływ czasu, ulegnie przedawnieniu.

W przypadku wydatków niezwiększających wartości początkowej środków trwałych, w każdym z tych przypadków którego dotyczy zapytanie, zobowiązanie to w pierwszej kolejności będzie przez Spółkę zaliczone do Kosztów strefowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód Spółki który powstanie w związku z przedawnieniem zobowiązań, które uprzednio zaliczone zostaną do Kosztów strefowych, powinien być zaliczony do przychodów strefowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość (...) umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Przedawnienie zobowiązania oznacza zatem konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: ,,pdop").

Ponieważ Spółka prowadzi działalność na terenie SSE, konieczne jest ustalenie, czy przychód ten powinien być kwalifikowany przez Spółkę jako przychód strefowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, czy też przychód opodatkowany pdop na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, zwolnione z pdop są dochody uzyskane z działalności

gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: ,,Dochód strefowy").

Updop nie zawiera definicji Dochodu Strefowego. W dotychczasowej praktyce sądów i organów podatkowych wskazuje się jednak, że jest to dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach zezwolenia i obejmuje te dochody/przychody, które są efektem aktywności podmiotu gospodarczego na terenie strefy. Inaczej mówiąc ,,dochód uzyskany z działalności strefowej" to dochód, którego źródłem przychodów jest działalność gospodarcza prowadzona na terenie SSE.

Zdaniem Spółki, w sytuacji gdy zobowiązanie (które ma ulec przedawnieniu) zaliczy do Kosztów strefowych (pomniejszając tym samym dochód strefowy w roku zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych) - przychód, który będzie zobowiązana rozpoznać w związku z przedawnieniem takiego zobowiązania również powinien być kwalifikowany jako przychód strefowy (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop). Oczywiste jest bowiem, że gdyby nie działalność prowadzona na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, przychód ten nigdy by nie powstał (bowiem pierwotne koszty/zobowiązanie w całości stanowią Koszt strefowy Spółki).

Takie stanowisko jest również prezentowane przez organy podatkowe (np. w odniesieniu do przychodów z tytułu umorzenia zobowiązań - również stanowiących przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2010 r., Znak: IBPBI/2/423-728/10/AK stwierdził, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami (...) jest w szczególności wartość (...) umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (...) Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że przychód powstały w wyniku umorzenia zobowiązań uprzednio zaliczonych do kosztów strefowych, stanowi przychód strefowy, z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach stwierdził w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2009 r. Znak: IBPBI/2/423- 942/09/AM.

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2013 r. Znak: ITPB3/423-105a/13/MK stwierdził, że przychód powstały w wyniku umorzenia zobowiązań - bezpośrednio związanych z działalnością strefową objęta zezwoleniem, stanowi przychód strefowy. Natomiast umorzone zobowiązania dotyczące kosztów niezwiązanych z działalnością strefową objętą zezwoleniem - wpływają na dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Uznać zatem należy stanowisko Spółki za prawidłowe przychód powstały w wyniku umorzenia zobowiązań uprzednio zaliczonych do ,,kosztów strefowych", stanowi przychód strefowy, z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Analogiczne stanowisko prezentowane jest w odniesieniu do przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń (związanych z działalnością strefową), np. w interpretacji indywidualnej z 17 listopada 2008 r., Znak: IBPB3/423-781/08/MO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że zwolniony z podatku jest przychód z umorzenia pożyczki i odsetek udzielonych podatnikowi na potrzeby działalności strefowej. Z kolei w interpretacji indywidualnej z 28 listopada 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-1067/11/AP ten sam organ uznał, że zwolnienie strefowe obejmuje również przychód osiągnięty z tytułu otrzymania darowizny urządzeń, które będą wykorzystywane przez podatnika. Tak stwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 października 2012 r. Znak: IPPB3/423-570/12-2/MS w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia.

Podsumowując, zdaniem Spółki przychód, który zobowiązana byłaby rozpoznać w związku z przedawnieniem zobowiązania, powinien być zaliczany do dochodów o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34, pod warunkiem, że zobowiązanie, które ulegnie przedawnieniu (koszt) zostanie uprzednio zaliczone przez Spółkę do Kosztów strefowych lub stanowić będzie koszt nabycia środków trwałych służących uzyskiwaniu dochodów strefowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: ,,ustawa o pdop"), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Dochód ,,uzyskany" z działalności to wyłącznie taki dochód, którego źródłem przychodów jest prowadzona działalność gospodarcza. Zwolnieniem podatkowym objęty jest zatem dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wymienionej wprost w zezwoleniu.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o pdop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Odrębnymi przepisami, o których mowa w powyższym przepisie są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Mając powyższe na uwadze konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w strefie, której osiągany przychód stanowić będzie przychód strefowy Spółki (tj. podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych) oraz niepodlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o pdop nie zawiera definicji przychodu. Art. 12 tej ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawy o pdop, ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

  1. zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
  2. środków na rachunkach bankowych - w bankach.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, dalej: ,,Kc") z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

W myśl art. 117 § 2 Kc, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Zatem, po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. Natomiast zrzeczenie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia oznacza, że wierzyciel może nadal ubiegać się o spełnienie świadczenia. Z cytowanych wyżej przepisów art. 117 § 1 i § 2 Kc wynika, że przedawnienie roszczenia majątkowego następuje zawsze, natomiast skutki z tym związane nie następują tylko wówczas, gdy zobowiązany (dłużnik) zrzeka się korzystania z przedawnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, stwierdzić należy, że przychód powstały w wyniku przedawnienia zobowiązań - bezpośrednio związanych z działalnością strefową objętą zezwoleniem, stanowi przychód strefowy. Natomiast przedawnione zobowiązania dotyczące kosztów niezwiązanych z działalnością strefową objętą zezwoleniem - wpływają na dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym przychód powstały w wyniku przedawnienia zobowiązań uprzednio zaliczonych do ,,kosztów strefowych", stanowi ,,przychód strefowy", z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY