Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji patenty i wynalazki.

sygnatura: IBPBI/1/415-1161/14/AB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-29

słowa kluczowe:patenty, wynalazki, źródła przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 3 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udzielania licencji na będące własnością spółki cywilnej lub komandytowej patenty i wynalazki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udzielania licencji na będące własnością spółki cywilnej lub komandytowej patenty i wynalazki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni w przyszłości będzie wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki komandytowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka cywilna (spółka komandytowa) nabędzie wynalazek w postaci Sposobu wytwarzania X, na który udzielono patentu (dalej: ,,Patent"). Ponadto spółka cywilna (spółka komandytowa) nabędzie prawo do wynalazku w zakresie sposobu otrzymywania Y, który został zgłoszony w Urzędzie Patentowym (dalej: ,,Wynalazek"). Do chwili obecnej Urząd Patentowy nie udzielił patentu na sposób otrzymywania Y. Spółka cywilna (spółka komandytowa) będzie wykorzystywać Patent i Wynalazek w swojej działalności gospodarczej, polegającej na udzielaniu innym podmiotom licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku. Z tytułu udzielania licencji na Patent/Wynalazek spółce cywilnej (komandytowej) przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie prowizyjne z tytułu korzystania przez kontrahenta z wynalazków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wynagrodzenie uzyskane z tytułu udzielania przez spółkę cywilną (komandytową) licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zaliczać do źródła przychodów ,,działalność gospodarcza", o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ,,ustawa o PIT")...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym zdarzeniu przyszłym, wynagrodzenie uzyskane z tytułu udzielania przez spółkę cywilną (komandytową) licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zaliczać do źródła przychodów ,,działalność gospodarcza", o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ,,ustawa o PIT").

Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawczyni wskazała, że art. 10 ust. 1 ustawy o PIT zawiera zamknięty katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia się:

  • w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • w pkt 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a - c.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z jej brzemieniem, aby określoną działalność można było uznać za pozarolniczą działalność gospodarczą, a w konsekwencji przychód uzyskany z tytułu jej wykonywania można było uznać za przychód kwalifikowany do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, musi ona spełniać następujące przesłanki:

  • musi być działalnością zarobkową,
  • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
  • nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT,
  • przychody z niej uzyskane nie powinny być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4 - 9 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, użyte w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT zdanie ,,z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9" należy rozumieć w ten sposób, że w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dany przychód jest skutkiem działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany, ciągły, prowadzonej we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek; jedynie w przypadku, gdy nie można zaliczyć go do tego rodzaju przychodów, można uznać go za przychód z innego źródła. Za takim rozumieniem powyższego przepisu przemawia, w opinii Wnioskodawczyni, wykładnia art. 22 ust. 12 ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów o których mowa w art. 14 (tj. z działalności gospodarczej), nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9. Z kolei w ust. 9 wymienione zostały koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania oraz przeniesienia praw majątkowych. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawczyni, z literalnego brzmienia powyższych przepisów można wywnioskować, że ustawodawca nie wykluczył możliwości traktowania przychodów uzyskiwanych z praw majątkowych, jako przychodów z działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT. Co więcej, ustawodawca zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, nakazuje zaliczyć przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, do przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 2 ustawy o PIT, składnikami majątku są aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Wynalazek/Patent stanowi aktywo w rozumieniu tej ustawy, tak więc przychód z tytułu jego udostępnienia na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze (licencyjnej) stanowił będzie przychód z działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zaznacza, że prowadzona przez nią działalność ma charakter zarobkowy, tj. jest zdolna do potencjalnego generowania zysku i zysk ten generuje. Niewątpliwie też podejmowane przez Wnioskodawczynię czynności nie mają charakteru incydentalnego i sporadycznego, co oznacza, że działalność ta wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły. Przedmiotem tej działalności, będzie również dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów (PKD 77.40.Z). Wobec tego, zasadnym jest uznanie, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym, przychody z tytułu licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku (aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości), będącego składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą spółki cywilnej (komandytowej), uznać należy za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, wynagrodzenie uzyskane z tytułu udzielania przez spółkę cywilną (komandytową) licencji na Patent/Wynalazek, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zaliczać do źródła przychodów ,,działalność gospodarcza", o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołała:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 sierpnia 2013 r. Znak: ITPB1/415-584/13/PSZ,
  • interpretacje indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lipca 2011 r. Znak: IPPB1/415-364/11-4/EC,
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 89/14.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY