Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przychody otrzymywane przez zarządzających przedsiębiorstwem Sp. z o.o. na podstawie kontraktu menedżerskiego będą przychodami z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście - uregulowanej w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to czy Spółka z o.o. będzie zobowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

sygnatura: IPTPB1/415-602/13-5/AG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2013-12-19

słowa kluczowe:członek zarządu, działalność wykonywana osobiście, obowiązek płatnika, usługi menedżerskie, usługi zarządzania, źródła przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2013 r. (data wpływu 19 września 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 9 grudnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń osobom zarządzającym przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menadżerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2013 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia ....., Nr ...., na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 27 listopada 2013 r. (data doręczenia 29 listopada 2013 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 6 grudnia 2013 r., nadanym w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 9 grudnia 2013 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wskazał, że Pan K. i Pan D. są członkami Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki zamierza zawrzeć z obydwoma członkami Zarządu kontrakty menedżerskie obejmujące czynności zarządzania, w tym zarządzania specjalistycznymi projektami usług elektronicznych realizowanymi przez Spółkę. Kontrakty menedżerskie będą określały warunki zarządzania, wysokość wynagrodzenia oraz klauzulę o odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z czynności zarządzania wykonywanych przez Pana K. lub Pana D.

Ponadto podano, że Pan K. oraz Pan D. będą prowadzić także własne jednoosobowe działalności gospodarcze, w ramach których będą mogli wykonywać usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i doradztwa w zakresie prowadzonej przez inne podmioty działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 6 grudnia 2013 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnił, że: przedmiot Jego działalności stanowi:

 • 26.11.Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH,
 • 26.12.Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH,
 • 26.20.Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH,
 • 26.30.Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO,
 • 26.40.Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU,
 • 26.51.Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH,
 • 26.70.Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO,
 • 26.80.Z, PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI,
 • 27.11.Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,
 • 27.12.Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
 • 27.20.Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW,
 • 27.31.Z, PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH,
 • 27.32.Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI,
 • 27.33.Z, PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO,
 • 27.40.Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO,
 • 27.90.Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO,
 • 31.01.Z, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH,
 • 31.09.Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI,
 • 33.11.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
 • 33.12.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN,
 • 33.13.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH,
 • 33.14.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH,
 • 33.15.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI,
 • 33.16.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH,
 • 33.17.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO,
 • 33.20.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA,
 • 33.20.Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA,
 • 41.10.Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW,
 • 41.20.Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH,
 • 42.21.Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH,
 • 42.22.Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH,
 • 43.21.Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
 • 43.22.Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH,
 • 43.29.Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH,
 • 43.31.Z, TYNKOWANIE,
 • 43.32.Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ,
 • 43.33.Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN,
 • 43.34.Z, MALOWANIE I SZKLENIE,
 • 43.39.Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH,
 • 43.91.Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH,
 • 43.99.Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE,
 • 46.51.Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA,
 • 46.52.Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO,
 • 46.65.Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH,
 • 46.66.Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
 • 46.69.Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ,
 • 46.90.Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA,
 • 47.41.Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
 • 47.42.Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
 • 47.43.Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
 • 47.91.Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET,
 • 47,99.Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI,
 • 49.41.Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW,
 • 51.22.Z, TRANSPORT KOSMICZNY,
 • 52.21.Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY,
 • 52.10.B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW,
 • 58.21.Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH,
 • 58.29.Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA,
 • 59.14.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW,
 • 59.20.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH,
 • 61.10.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ,
 • 61.20.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ,
 • 61.30.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ,
 • 61.90.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI,
 • 62.01.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM,
 • 62.02.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI,
 • 62.03.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI,
 • 62.09.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH,
 • 63.11.Z, PRZETWARZANIE DANYCH, ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ,
 • 63.12.Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH,
 • 63.91.Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH,
 • 63.99.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
 • 68.10.Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK,
 • 68.20.Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI,
 • 68.32.Z, ZARZADZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE,
 • 71.11.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,
 • 71.12.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE,
 • 71.20.B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE,
 • 72.11.Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII,
 • 72.1.Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH,
 • 74.10.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA,
 • 74.20.Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA,
 • 74.30.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI,
 • 74.90.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
 • 77.39.Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE,
 • 77.40.Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM,
 • 80.20.Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA,
 • 82.20.Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER),
 • 82.30.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW,
 • 82.99.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
 • 85.59.B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE,
 • 85.60.Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ,
 • 95.11.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH,
 • 95.12.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO,
 • 95.21.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU.

Wnioskodawca wskazał również, że:

 • Rada Nadzorcza Spółki jest organem uprawnionym do zawierania kontraktów menadżerskich.
 • zakres obowiązków Pana K. i Pana D. jako członków Zarządu Spółki obejmuje prowadzenie spraw Spółki i reprezentację Spółki. Prowadzenie spraw Spółki ma się odbywać na podstawie kontraktu menedżerskiego. Pan K. i Pan D. nie będą otrzymywali wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki i Jej reprezentację na podstawie powołania, lecz na podstawie kontraktu menedżerskiego. Innymi słowy, zakres kontraktu menedżerskiego będzie obejmował obowiązek prowadzenia spraw Spółki związanych z Jej działalnością gospodarczą. Z kolei obowiązki reprezentowania Spółki wynikają wprost z art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zakres obowiązków z kontraktu menedżerskiego nie będzie się pokrywał z zakresem obowiązków w zakresie reprezentacji Spółki.

Wnioskodawca poinformował ponadto, że kontrakty menedżerskie, zostaną zawarte przez Spółkę z Panem K. i Panem D. - jako podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania oraz w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy przychody otrzymywane przez zarządzających przedsiębiorstwem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Panów, na podstawie kontraktu menedżerskiego będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście - uregulowanej w art. 13 pkt 9 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wobec planowanego zawarcia z członkami zarządu kontraktów menadżerskich, które będą określały warunki zarządzania, wysokość wynagrodzenia oraz klauzule o odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z czynności zarządzania wykonywanych przez Pana K. i Pana D. - menadżerowie zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie odpłatnego wykonywania usług zarządzania w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca przeformułował pytanie nr 1, po zmianie brzmi ono:

,,Czy przychody otrzymywane przez zarządzających przedsiębiorstwem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Panów K. i D. na podstawie kontraktu menedżerskiego będą przychodami z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście - uregulowanej w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to czy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zobowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania nr 2 wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, źródłem przychodu uzyskanego na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki w ramach kontraktu menedżerskiego, który ma zostać zawarty pomiędzy Spółką a Panem K. i D., członkami Zarządu Spółki, są przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, tj. kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. W ocenie Spółki, przychody menedżerów są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, wymienionymi w art. 13 pkt 9 ustawy o pdof.

Pan K. i D., członkowie zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić własne jednoosobowe działalności gospodarcze, będą jednocześnie świadczyć usługi zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. Z literalnego brzmienia art. 13 pkt 9 ustawy o pdof wynika bowiem, że przychody osoby fizycznej z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menedżerskiego zawsze muszą być kwalifikowane do źródła wskazanego w art. 13 pkt 9 ww. ustawy, tj. także wtedy, gdy menedżer jest przedsiębiorcą i wykonuje taką działalność w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z powyższym Spółka będzie miała obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od dochodu, który będzie uzyskiwany przez każdego z menadżerów z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem Spółki w ramach kontraktu menedżerskiego, na zasadach określonych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo podniesiono, że wynagrodzenie, które podatnicy będą uzyskiwać z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem Spółki będzie czym innym niż wynagrodzenia członków Zarządu za pełnienie przez nich funkcji w organie osoby prawnej. Bowiem za przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o pdof, należy uznać wyłącznie te przychody, które otrzymywane są w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji, czy też innych organach, na podstawie powołania w skład danego organu osoby prawnej.

W praktyce przychód, o którym mowa w tym przepisie, to wynagrodzenie za udział w posiedzeniach organów osoby prawnej (dieta). Z uwagi na powyższe nie zachodzi podstawa do uznania, iż przychody z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem w ramach kontraktu menedżerskiego są objęte zakresem art. 13 ust. 7 ustawy o pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 powyższej ustawy.

W art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wymieniono przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zostały one zdefiniowane w art. 13 tej ustawy.

Według art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku umów powierzających zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, w związku z czym przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia nazwy tylko niektórych z nich, w tym umowę o zarządzanie, kontrakt menedżerski oraz wskazuje ogólnie, że odnosi się również do wszelkich umów o podobnym charakterze, na mocy których podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Spod dyspozycji art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączone zostały przychody osób powołanych do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej; w takiej sytuacji uzyskane przez podatnika przychody będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście, ale uregulowanej w art. 13 pkt 7 ww. ustawy.

Dochody podatnika osiągającego przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl natomiast art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle powyższego, aby można było uznać daną działalność za pozarolniczą działalność gospodarczą, musi ona spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być działalnością zarobkową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, a przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Oznacza to, że jeżeli przychód osiągany w ramach prowadzonej działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzonej we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, jest zaliczany do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 wymienionej ustawy, to nie można uznać go za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy przy tym mieć na uwadze, że działalność wykonywana osobiście nie musi spełniać kryteriów ciągłości (powtarzalności i stałości) i określonego stopnia zaawansowania.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów osób, które wykonują określone czynności na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub innych umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, równolegle wykonywały określone czynności na przykład na podstawie kontraktu menedżerskiego i osiągały z tego tytułu przychody, o których mowa w przepisie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 41 ust. 1 tej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Według art. 41 ust. 1a ww. ustawy, zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, płatnicy o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć z dwoma członkami Zarządu Spółki kontrakty menedżerskie obejmujące czynności zarządzania, w tym zarządzania specjalistycznymi projektami usług elektronicznych realizowanymi przez Spółkę. Obecnie do zakresu obowiązków ww. osób, jako członków Zarządu Spółki, należy prowadzenie spraw Spółki i reprezentacja Spółki. W przyszłości sprawy Spółki, związane z jej działalnością gospodarczą, prowadzone będą przez ww. osoby na podstawie kontraktu menedżerskiego. Zakres obowiązków z kontraktu menedżerskiego nie będzie się pokrywał z zakresem obowiązków w zakresie reprezentacji Spółki. Kontrakty menedżerskie będą określały warunki zarządzania, wysokość wynagrodzenia oraz klauzulę o odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z czynności zarządzania wykonywanych przez te osoby.

Osoby z którymi Spółka zamierza zawrzeć kontrakty menadżerskie wykonują w ramach prowadzonych indywidualnie działalności gospodarczych usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i doradztwa w zakresie prowadzonej przez inne podmioty działalności gospodarczej. Zatem, kontrakty menedżerskie, zostaną zawarte z ww. osobami jako podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Zauważyć należy, że w świetle powołanych wyżej przepisów prawa przychody menadżerów winny być zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją traktowania tych przychodów jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest ich opodatkowanie za pośrednictwem płatnika (a zatem Wnioskodawcy), na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast te przychody, które uzyskiwane będą z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki kwalifikować należy do przychodów określonych w pkt 7 art. 13 ustawy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w związku z wypłaconymi należności na rzecz osób fizycznych świadczących usługi zarządcze, na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika określone przepisami art. 41 i 42 ustawy, w związku z czym Wnioskodawca będzie obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY