Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wykonywanych przez Gminę czynności polegających na świadczeniu usług cmentarnych

sygnatura: ILPP5/443-199/13-6/KG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2013-12-18

słowa kluczowe:budowa, cmentarze, dzierżawa, gmina, inwestycje, nakłady, opłata, prawo do odliczenia, remonty, szpital, usługi, zadania własne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2013 r. (data wpływu 20 września 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2013 r. (data wpływu 2 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych przez Gminę czynności polegających na świadczeniu usług cmentarnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych przez Gminę czynności polegających na świadczeniu usług cmentarnych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 listopada 2013 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

W latach 2009-2013 Wnioskodawca ponosił wydatki związane z realizacją inwestycji polegających na budowie, remoncie lub modernizacji obiektów infrastruktury gminnej (dalej: Inwestycje). W szczególności, zrealizowane przez Gminę Inwestycje polegały na:

 • budowie/remoncie gminnych kaplic cmentarnych i innych obiektów/budynków cmentarnych;
 • remoncie szpitala.

Inwestycje były finansowane ze środków własnych Gminy. Część Inwestycji realizowanych przez Gminę mogła korzystać z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub z innych programów pomocowych. Podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym. W przyszłości Gmina będzie realizowała podobne Inwestycje.

Po zakończeniu realizacji danej Inwestycji, została ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych Gminy. Gmina nie odliczyła dotychczas podatku VAT naliczonego wynikającego z realizacji Inwestycji.

Zrealizowane przez Gminę Inwestycje są wykorzystywane w celu odpłatnego świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich. W szczególności:

 • wyremontowany przez Gminę szpital jest odpłatnie wydzierżawiany na rzecz podmiotu trzeciego;
 • infrastruktura cmentarna stanowiąca własność Gminy jest wykorzystywana w celu świadczenia usług cmentarnych, za które pobierana jest tzw. opłata cmentarna.

W celu lepszego zarządzania infrastrukturą cmentarną, Gmina zawarła umowę z podmiotem trzecim (dalej: Wykonawca), w ramach której Wykonawca zobowiązał się do wykonywania usług w zakresie całorocznego utrzymania cmentarzy komunalnych. Do zakresu zadań Wykonawcy wchodzą czynności administrowania, obsługi i utrzymania cmentarzy. Wykonawca zobowiązany jest także do pobierania tzw. opłat cmentarnych według stawek ustalonych w Zarządzeniu Burmistrza i przekazywania tych opłat na konto Gminy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za realizowaną na rzecz Gminy usługę. Reasumując:

 • Gmina uiszcza na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu zarządzania i administrowania cmentarzami;
 • Wykonawca pobiera w imieniu Gminy opłaty cmentarne, które stanowią dochód Gminy;
 • Gmina odprowadza podatek VAT od naliczonych opłat cmentarnych.

Czynności wykonywane przez Gminę w zakresie wydzierżawiania budynku szpitala oraz świadczenia usług cmentarnych są traktowane przez Gminę jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina dokumentuje ich wykonanie wystawianymi fakturami VAT i/lub paragonami fiskalnymi. Podatek VAT należny wynikający z dokumentów wystawianych przez Gminę jest wykazywany w rejestrach VAT i deklaracjach VAT Wnioskodawcy.

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego wniosku są w całości wykorzystywane do czynności opodatkowanych (nie są za ich pomocą wykonywane czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT lub zwolnione z tego podatku).

Gmina może również ponosić wydatki związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Inwestycji, które są przedmiotem niniejszego wniosku.

Pomimo tego, że Gmina jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT, mogły i mogą występować sytuacje, w których część otrzymywanych faktur zakupowych (związanych z realizacją Inwestycji oraz związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Inwestycji) była (i jest) wystawiana przez kontrahentów ze wskazaniem:

 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu.

W piśmie z 28 listopada 2013 r. - stanowiącym uzupełnienie wniosku - Zainteresowany wskazał, że:

 1. W momencie ponoszenia nakładów inwestycyjnych, Inwestycje o których mowa we wniosku miały być wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 2. Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. W związku z powyższym Gmina informuje, że Inwestycje opisane we wniosku nie stanowią i nie będą stanowić ,,ulepszenia" w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest podejście Gminy, zgodnie z którym wskazane we wniosku czynności wykonywane przez Gminę w zakresie świadczenia usług cmentarnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a podatnikiem z tego tytułu jest Gmina...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest podejście Gminy, zgodnie z którym wskazane we wniosku czynności wykonywane przez Gminę w zakresie świadczenia usług cmentarnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a podatnikiem z tego tytułu jest Gmina.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ust. 2 wskazuje natomiast, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze fakt, że Gmina świadczy na rzecz podmiotu trzeciego usługi na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, Gmina występuje w odniesieniu do tych czynności jako podatnik VAT. Usługi te stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, czyli czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Podsumowując, prawidłowe jest podejście Gminy, zgodnie z którym wskazane we wniosku czynności wykonywane przez Gminę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowo, Wnioskodawca zauważył, że stanowisko zgodnie z którym świadczenie usług cmentarnych przez Gminę stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego. W szczególności:

 • w interpretacji z 6 sierpnia 2013 r., sygn. ITPP1/443-501/13/TS Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczone przez Gminę usługi cmentarne stanowią czynności opodatkowane VAT, a Gmina wykonując te czynności działa w charakterze podatnika VAT;
 • w interpretacji z 5 sierpnia 2013 r., sygn. ILPP1/443-420/13-2/AWa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż świadczenie przedmiotowych usług cmentarnych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gminą a odbiorcami usług jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. W przedmiotowej sprawie zatem Gmina nie działa/nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie może/nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy";
 • w interpretacji z 21 czerwca 2013 r., sygn. ILPP1/443-240/13-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zauważył, że ,,świadczenie przedmiotowych usług cmentarnych na podstawie umów cywilnoprawnych wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w imieniu Gminy i na jej rzecz, jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. W przedmiotowej sprawie zatem Gmina nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. Dodatkowo nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 cyt. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem opisane usługi cmentarne będą wykonywane na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Wobec powyższego, przedmiotowe czynności podejmowane przez ZGK w zakresie usług cmentarnych wykonywane w imieniu i na rzecz Gminy będą stanowić odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy";
 • w interpretacji z 11 sierpnia 2009 r., sygn. IBPP1/443-510/09/ES Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że: ,,jeżeli wszystkie usługi, wskazane we wniosku, świadczone przez Wnioskodawcę (zarówno sprzedaż grobowców w ramach usługi pogrzebowej jak i wyprzedzająco za życia kupującego, z terminem wykupu pochówku bliżej nieokreślonym) zostały prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 93.03.1, to podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 160 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT";
 • w interpretacji z 18 czerwca 2013 r., sygn. ILPP1/443-231/13-4/MD Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że odpłatne świadczenie usług na cmentarzach komunalnych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami tych usług, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, a uzyskiwanie przychodu z tego tytułu powoduje obowiązek odprowadzenia należnego podatku VAT".

Ponadto - zdaniem Gminy - fakt, że tzw. opłata cmentarna jest w analizowanym przypadku pobierana za pośrednictwem Wykonawcy, nie wpływa w jakikolwiek sposób na ocenę, że to Gmina wykonuje czynności opodatkowane. Wszelkie podejmowane przez Wykonawcę czynności w zakresie usług cmentarnych wykonywane są w imieniu Gminy i na jej rzecz, wskutek czego na wystawianych fakturach VAT oraz paragonach fiskalnych za świadczenie usług cmentarnych jako sprzedawca wskazana jest Gmina. W związku z powyższym to Gmina wykazuje w swoich rejestrach sprzedaży oraz deklaracjach VAT-7 otrzymywane kwoty wynagrodzenia za usługi cmentarne i rozlicza z tego tytułu podatek należny.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 sierpnia 2013 r., sygn. ITPP1/443-501/13/TS;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 grudnia 2011 r., sygn. IPTPP/443- 796/11-5/MS.

Reasumując, prawidłowe jest podejście Gminy, zgodnie z którym wskazane we wniosku czynności wykonywane przez Gminę w zakresie świadczenia usług cmentarnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a podatnikiem z tego tytułu jest Gmina.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE. L. Nr 347, poz. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Ponadto, w świetle § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że zwolnieniem od podatku VAT nie są objęte czynności realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług oraz zwolnienie od podatku jednostek samorządu terytorialnego ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia lub ze zwolnienia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  • czynności - co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT - muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy lub zwolnienia realizowanych czynności od podatku, w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 12 powołanego wyżej rozporządzenia.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy w zakresie cmentarzy gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 13 cyt. ustawy).

Należy przy tym podkreślić, że stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.), utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.

W celu wykonywania zadań - na podstawie art. 9 ust. 1 powołanej ustawy - gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W latach 2009-2013 Wnioskodawca ponosił wydatki związane z realizacją inwestycji polegających na budowie, remoncie lub modernizacji obiektów infrastruktury gminnej. W szczególności, zrealizowane przez Gminę Inwestycje polegały na budowie/ remoncie gminnych kaplic cmentarnych, innych obiektów i budynków cmentarnych. Inwestycje były finansowane ze środków własnych Gminy. Część Inwestycji realizowanych przez Gminę mogła korzystać z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub z innych programów pomocowych. Podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym. W przyszłości Gmina będzie realizowała podobne Inwestycje. Zrealizowane przez Gminę Inwestycje są wykorzystywane w celu odpłatnego świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich, tj. np. infrastruktura cmentarna stanowiąca własność Gminy jest wykorzystywana w celu świadczenia usług cmentarnych, za które pobierana jest tzw. opłata cmentarna. W celu lepszego zarządzania infrastrukturą cmentarną, Gmina zawarła umowę z podmiotem trzecim (Wykonawca), w ramach której Wykonawca zobowiązał się do wykonywania usług w zakresie całorocznego utrzymania cmentarzy komunalnych. Do zakresu zadań Wykonawcy wchodzą czynności administrowania, obsługi i utrzymania cmentarzy. Wykonawca zobowiązany jest także do pobierania tzw. opłat cmentarnych według stawek ustalonych w Zarządzeniu Burmistrza i przekazywania tych opłat na konto Gminy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za realizowaną na rzecz Gminy usługę. Gmina uiszcza na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu zarządzania i administrowania cmentarzami. Wykonawca pobiera w imieniu Gminy opłaty cmentarne, które stanowią dochód Gminy i od których Gmina odprowadza należny podatek VAT. Czynności wykonywane przez Gminę m.in. w zakresie świadczenia usług cmentarnych są traktowane przez Gminę jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina dokumentuje ich wykonanie wystawianymi fakturami VAT i/lub paragonami fiskalnymi. Podatek VAT należny wynikający z dokumentów wystawianych przez Gminę jest wykazywany w rejestrach VAT i deklaracjach VAT Wnioskodawcy.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania świadczonych przez Gminę usług cmentarnych za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług cmentarnych, które Gmina realizuje za pośrednictwem zarządcy administrującego cmentarzem i pobierającego opłatę cmentarną w imieniu i na rzecz gminy, stanowi niewątpliwie usługę zdefiniowaną w art. 8 ust. 1 ustawy podlegającą - co do zasady - opodatkowaniu VAT na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Usługi cmentarne świadczone przez Gminę stanowią niewątpliwie czynność cywilnoprawną, bowiem wykonywane są na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gminą a odbiorcami tych usług. A zatem w sprawie będącej przedmiotem wniosku Gmina nie działa/nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie może/nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. Dodatkowo nie może/nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku, zgodnie z powołanym wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, ponieważ opisane usługi cmentarne są/będą wykonywane na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że prawidłowe jest podejście Gminy, zgodnie z którym wskazane we wniosku czynności wykonywane przez Gminę w zakresie świadczenia usług cmentarnych podlegają/będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a podatnikiem z tego tytułu jest/będzie Gmina.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zdarzenie, które zaistniało lub zaistnieje w przyszłości pokrywa się/pokrywać się będzie z opisem tego zdarzenia podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym zaznaczenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii stawki podatku mającej zastosowanie dla świadczonych usług.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych przez Gminę czynności polegających na świadczeniu usług cmentarnych

Interpretacjami indywidualnymi z 18 grudnia 2013 r. załatwiono kwestie dotyczące stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wykonywanych przez Gminę czynności wydzierżawiania budynku szpitala, nr ILPP5/443-199/13-5/KG;
 • prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji, nr ILPP5/443-199/13-7/KG;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Inwestycji, nr ILPP5/443-199/13-8/KG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY