Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w związku z wyżej wymienionym stanem faktycznym Wnioskodawca może sprzedać wyżej wymienioną nieruchomość, nie tracąc przy tym prawa do zwolnienia z podatku wynikającego z art. 4a, ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

sygnatura: IPTPB2/436-104/13-6/TS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2013-12-18

słowa kluczowe:darowizna, nieruchomości, obowiązek podatkowy, skutki podatkowe, sprzedaż nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2013 r. (data wpływu 26 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.), oraz pismem z dnia 12 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Pismem z dnia 13 listopada 2013 r., Nr IPTPB2/436-104/13-2/TS, oraz pismem z dnia 4 grudnia 2013 r. Nr IPTPB2/436-104/13-4/TS Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie Nr IPTPB2/436-104/13-2/TS wysłano w dniu 13 listopada 2013 r., natomiast w dniu 25 listopada 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie (data nadania 22 listopada 2013 r.). Natomiast wezwanie o Nr IPTPB2/436-104/13-4/TS wysłano w dniu 4 grudnia 2013 r, natomiast w dniu 16 grudnia 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 30 listopada 2010 r. Aktem Notarialnym XX w Kancelarii Notarialnej dokonano darowizny nieruchomości, składającej się z działki, domu mieszkalnego i budynku gospodarczego. Darowizny dokonali rodzice. W akcie notarialnym ustanowiono dożywotnią nieodpłatną służebność osobistą mieszkania oraz garażu na rzecz rodziców. Rodzice zamieszkują w wyżej wymienionej nieruchomości oraz są tam zameldowani na pobyt stały. Ojciec Wnioskodawcy choruje na chorobę nowotworową jest po operacji i podlega dalszemu leczeniu. Matka przebyła trzy operacje, obecnie przechodzi rekonwalescencje. Rodzice potrzebują stałej opieki lekarskiej. Ze względu na swój stan zdrowia rodzice potrzebują miejsca w którym czuliby się komfortowo i nieskrępowanie, a co za tym idzie miejsca, które polepszałoby ich warunki bytowe. Wnioskodawca może zapewnić swoim rodzicom polepszenie warunków bytowych, godne życie na starość, a także komfort psychiczny, wiedząc o tym, że mogą żyć w oddzielnym mieszkaniu. W 2013 r. zaistniały nowe okoliczności polegające na tym, że Wnioskodawca planuje podjąć prace zawodową w zawodzie lekarza, stąd chce sprzedać darowaną mu nieruchomość i zakupić inne mieszkanie w mieście w którym otrzyma pracę, by mieć tam możliwość realizacji rezydentury i specjalizacji lekarskiej. Ze względu na to chciałby mieć pewność, że rodzice Jego będą mieć zapewnione godne warunki życia. Stąd ze względu na pojawienie się nowych okoliczności Wnioskodawca uznał, że najlepszym wyjściem w zaistniałej sytuacji będzie sprzedaż wyżej wymienionej, darowanej mu nieruchomości i zakup z środków uzyskanych ze sprzedaży, nowego mieszkania dla swoich rodziców, a także dla siebie samego. Obydwa lokale mieszkalne zostały by zakupione na Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatku od darowizny nie pobrano od Wnioskodawcy.

W związku z uzupełnieniem wniosku z dnia 12 grudnia 2013 r. ostatecznie zadano następujące pytanie:

 1. Czy w związku z wyżej wymienionym stanem faktycznym Wnioskodawca może sprzedać wyżej wymienioną nieruchomość, nie tracąc przy tym prawa do zwolnienia z podatku wynikającego z art. 4a, ustawy o podatku od spadków i darowizn ...

Zdaniem Wnioskodawcy po ostatecznym uzupełnieniu wniosku pismem z dnia 12 grudnia 2013 r., nie powinien On utracić prawa do zwolnienia z podatku zawartego w art. 4a, ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci - art. 1 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Natomiast stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 powołanej wyżej ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgodnie z art. art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy).

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył w 2010 r. na podstawie aktu notarialnego, tytułem darowizny od rodziców nieruchomość, składającej się z działki, domu mieszkalnego i budynku gospodarczego. Wnioskodawca dodaje że zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatku od darowizny nie pobrano. Wnioskodawca w 2013 r. zamierza podjąć pracę, w związku z czym chce sprzedać darowaną Mu ww. nieruchomość następnie z uzyskanych środków Wnioskodawca zamierza kupić dwa lokale mieszkalne które były by zakupione na Wnioskodawcę. Z tym że jeden lokal mieszkalny byłby przeznaczony dla własnych potrzeb Wnioskodawcy, natomiast drugi lokal mieszkalny został by przekazany do dożywotniego użytkowania przez rodziców.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy od kwoty uzyskanej ze sprzedaży ww. nieruchomości powinien zapłacić podatek od spadków i darowizn oraz czy po zbyciu ww. nieruchomości powstanie zobowiązanie podatkowe, skoro zbycie było uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie i powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że zgodnie z cytowanym wyżej art. 1 ust. 1 ww. ustawy podatkiem od spadków i darowizn opodatkowane jest wyłącznie nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby fizyczne m.in. tytułem darowizny. Zatem opodatkowaniu ww. podatkiem nie podlega sprzedaż rzeczy i praw majątkowych (lokalu mieszkalnego, nieruchomości), nawet jeżeli to nabycie nastąpiło tytułem darowizny. To oznacza, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od spadków i darowizn od kwoty uzyskanej ze zbycia ww. nieruchomości którą Wnioskodawca nabył w drodze darowizny.

Dalej wskazać należy, że co do zasady nabycie tytułem darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednakże nabycie przez syna jest zwolnione na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w treści tego przepisu. Przepis art. 4a ww. ustawy nie nakłada na nabywcę żadnych innych warunków poza tymi, które są w nim wymienione. Wnioskodawca nabył ww. nieruchomość od rodziców na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego. Wobec tego Wnioskodawca, który spełnił wszystkie warunki przewidziane w art. 4a tej ustawy i skorzysta z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia podatkowego, może po nabyciu uprawnień do ww. ulgi swobodnie dysponować nabytym majątkiem. Oznacza to, że sprzedaż majątku nabytego tytułem darowizny na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, od swoich rodziców w dowolnym momencie, nie spowoduje dla Wnioskodawcy podatkowych konsekwencji w podatku od spadków i darowizn.

Należy podkreślić, że skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ww. ustawy pozwala Wnioskodawcy rozporządzać nabytym w darowiźnie majątkiem w dowolnym momencie bez konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn.

Tym samym fakt zbycia ww. nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, w związku z którą Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie spowoduje jakiegokolwiek zobowiązania w podatku od spadków i darowizn.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem. Nie wywołuje skutków prawnych dla innych osób, w tym dla rodziców.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY