Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przychodów z tytułu zasiłku chorobowego uzyskanego w 2012 r. w Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?

sygnatura: IBPBII/1/415-823/13/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-18

słowa kluczowe:dochody uzyskiwane za granicą, Holandia, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasiłki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2013 r. (wpływ do Organu - 27 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym 29 października 2013 r. i 9 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zasiłku chorobowego uzyskanego w 2012 r. w Holandii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zasiłku chorobowego uzyskanego w 2012 r. w Holandii.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismami z 21 października 2013 r. i 22 listopada 2013 r. znak: IBPB II/1/415-823/13/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 29 października 2013 r. i 9 grudnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca przebywał na terenie Holandii podejmując tam pracę. W trakcie stosunku pracy 17 grudnia 2009 r. uległ wypadkowi przy pracy.

Od 19 grudnia 2009 r. Wnioskodawcy przysługiwał zasiłek chorobowy od Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii. W maju Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie urlopowe i od 15 grudnia 2011 r. uzupełniający pensję zasiłek od niezdolności od pracy jako dodatek do wynagrodzenia. Całość należnego wynagrodzenia Wnioskodawca otrzymał w roku 2012 - chorobowe od 19 grudnia 2009 r. oraz zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, wykazując go w zeznaniu rocznym za 2012 r., nie stosując ulgi abolicyjnej, nie odliczając diet oraz kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawca dopłacił podatek wynikający z zeznania w wysokości ok. 29.000,00 zł. Takie ujęcie dochodu uzyskanego w Holandii jest - zdaniem Wnioskodawcy - dla niego bardzo krzywdzące, gdyż jest to bardzo duża kwota dla niego i nie odzwierciedla rzeczywistego przychodu netto jaki pozostał po zakończeniu leczenia. W Holandii odciągnięto Wnioskodawcy podatek, a tutaj musiał zapłacić drugi raz.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Organu 29 października 2013 r. wynika, iż:

 • centrum interesów życiowych w 2012 r. znajdowało się w Polsce, gdzie Wnioskodawca przebywał powyżej 183 dni,
 • w Polsce otrzymywał dochody z renty (w załączeniu PIT-40A za 2012 r.),
 • płatności wypłacane są wg przepisów systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii i przedstawiały się następująco:
 1. 21 grudnia 2009 r. - 14 grudnia 2011 r. - zasiłek chorobowy (Jaaropgaff 2012 brutto 40.526,00 euro, netto 34.157,09 - załącznik nr 1 oraz wyszczególnienie płatności z 5 czerwca 2012 r. - załącznik nr 2 - przyznanie zasiłku chorobowego);
 2. 15 grudnia 2011 r. - 14 maja 2013 r. - uzupełniający pensję zasiłek od niezdolności do pracy (załącznik nr 3 - tłumaczenie z języka holenderskiego oraz Jaaropgaff 2012 kwota brutto 18.570,00 euro).

Wnioskodawca przedłożył kopie pism świadczące o tym, kto wypłacał poszczególne kwoty oraz z jakiego tytułu były one wypłacone.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Organu 9 grudnia 2013 r. wynika, iż:

 • zasiłek chorobowy wypłacony został wg przepisów ubezpieczeń społecznych w Holandii przez Instytut Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych,
 • wypłacone świadczenie nie jest zaliczane do innych podobnych do emerytury lub renty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy dochody z tytułu zasiłku chorobowego podlegają opodatkowaniu w Polsce...
 2. Czy jeżeli podlegają, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku zapłaconego w Holandii...
 3. Czy Wnioskodawca ma prawo, w stosunku do tych dochodów, do zastosowania ulgi abolicyjnej...

Wnioskodawca uważa, że zasiłek otrzymany po wypadku w Holandii winien być opodatkowany tylko w Holandii. Otrzymany dochód jest wynikiem zawarcia umowy o pracę i stanowi kontynuację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy. Skoro dochody ze stosunku pracy w Holandii są zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowane również w Polsce to Wnioskodawca uważa, że dochody z zasiłku chorobowego też są opodatkowane w Polsce, ale ma prawo zastosować ulgę abolicyjną. Ośrodek interesów rodzinnych ma w Polsce i tu też lokuj swoje finanse.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą wyłącznie opodatkowania osiągniętego dochodu z tytułu zasiłku chorobowego uzyskanego w 2012 r. w Holandii, ponieważ z zadanych w poz. 69 druku ORD-IN pytań oraz własnego stanowiska w sprawie wynika, iż wniosek dotyczy tylko ww. zasiłku chorobowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a powołanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłem przychodu są inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przepisu art. 20 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania ,,w szczególności" oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca przebywał na terenie Holandii podejmując tam pracę. W trakcie stosunku pracy 17 grudnia 2009 r. uległ wypadkowi przy pracy.

Od 19 grudnia 2009 r. Wnioskodawcy przysługiwał zasiłek chorobowy od Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii. Całość należnego wynagrodzenia Wnioskodawca otrzymał w roku 2012 - chorobowe od 19 grudnia 2009 r. oraz zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, wykazując go w zeznaniu rocznym za 2012 r.

Z uzupełnienia wniosku wynika, iż:

 • ww. płatności wypłacane są wg przepisów systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii i przedstawiały się następująco:
 1. 21 grudnia 2009 r. - 14 grudnia 2011 r. - zasiłek chorobowy,
 2. 15 grudnia 2011 r. - 14 maja 2013 r. - uzupełniający pensję zasiłek od niezdolności od pracy,
 • zasiłek chorobowy wypłacony został wg przepisów ubezpieczeń społecznych w Holandii przez Instytut Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych,
 • wypłacone świadczenie nie jest zaliczane do innych podobnych do emerytury lub renty.
 • Z uwagi na to, że ww. zasiłek otrzymywany jest z Holandii w sprawie zastosowanie będzie miała konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Holandią.

  Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z treści art. 3 ust. 2 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie, które nie zostało w niej zdefiniowane, będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się zgodnie z prawem tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego Państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa.

  Z racji tego, że omawiany zasiłek chorobowy wypłacony jest - jak wynika z wniosku - według przepisów ubezpieczeń społecznych w Holandii, zasadę jego opodatkowania należy określić na podstawie art. 18 konwencji.

  W myśl art. 18 ust. 5 ww. konwencji, wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii).

  W świetle powyższego dochody będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii (co wynika wprost z wniosku) mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii.

  Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód ,,może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) wskazuje, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

  Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w konwencji metodę unikania podwójnego opodatkowania.

  Stosownie do art. 23 ust. 5 lit. a) ww. konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Niderlandach, to Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Niderlandach. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która może być opodatkowana w Niderlandach.

  Zgodnie z art. 27 ust. 9 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

  W myśl natomiast postanowień art. 27 ust. 9a powołanej ustawy, w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

  Wskazać należy, iż ww. metodę unikania podwójnego opodatkowania, określaną jako metoda proporcjonalnego odliczenia (zaliczenia) stosuje się w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Metodę tę zgodnie z powołanymi postanowieniami umowy należy zatem zastosować do dochodów uzyskanych z Holandii z tytułu emerytury, rent i innych świadczeń wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii - w przedmiotowym przypadku z zasiłku chorobowego.

  Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca w 2012 r. otrzymał z Holandii świadczenie z tytułu zasiłku chorobowego. Świadczenie to wypłacone zostało wg przepisów ubezpieczeń społecznych w Holandii przez Instytut Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych.

  Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż przedmiotowe świadczenie (zasiłek chorobowy) otrzymane przez Wnioskodawcę podlega na mocy powołanej powyżej konwencji (art. 18 ust. 5) opodatkowaniu zarówno w państwie źródła, tj. w Holandii, jak i w państwie miejsca zamieszkania, tj. w Polsce, gdyż jest świadczeniem wypłacanym według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych. Przy czym, do obliczenia podatku należnego w Polsce ma zastosowanie tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia (odliczenia podatku zapłaconego za granicą). Zgodnie z tą metodą, podatnik osiągający dochody za granicą ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) lub tylko zagraniczne (jeśli krajowych nie posiada) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

  W świetle uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacony w 2012 r. zasiłek chorobowy należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłacony został bowiem przez holenderski Instytut Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych a nie przez pracodawcę w Holandii. Dlatego też dochód ten nie może być zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, tj. do przychodów ze stosunku pracy.

  Z kolei uregulowania dotyczące tzw. ulgi abolicyjnej zawarte zostały w treści art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W myśl art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

  1. ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
  2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

  -ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2.

  Zgodnie z art. 27g ust. 2 ww. ustawy odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

  Ulga abolicyjna, o której mowa w ww. art. 27g ustawy znajduje zastosowanie wyłącznie do uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym poza terytorium Polski dochodów z tytułu stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ww. ustawy), z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ww. ustawy) i z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

  Z wniosku wynika, iż osiągnięty w 2012 r. przez Wnioskodawcę z Holandii dochód z tytułu zasiłku chorobowego nie jest dochodem, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to bowiem dochód z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). To, że efektem jego otrzymywania jest wcześniejsze zatrudnienie na podstawie umowy pracę nie może oznaczać, iż zasiłek ten winien być kwalifikowany do źródła jakim jest stosunek pracy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie bowiem określa do jakiego źródła zasiłki chorobowe należy zaliczyć. Nie można zatem podzielić argumentacji Wnioskodawcy w tym zakresie. Tym samym należy też stwierdzić, iż do dochodu tego nie można zastosować tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy.

  Podsumowując, zasiłek chorobowy wypłacony wg przepisów systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii przez Instytut Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych jest przychodem polegającym opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w Holandii. Do przychodu tego nie znajduje zastosowania tzw. ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zasiłek ten nie jest przychodem ze stosunku pracy, ale z innych źródeł. Zastosowanie natomiast znajduje przepis art. 27 ust. 9 ww. ustawy.

  Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca dołączył kopie dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY