Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

według jakiej stawki ryczałtu ewidencjonowanego opodatkować uzyskane przychody z usług transportowych pojazdem powyżej 12 ton ładowności?

sygnatura: IBPBI/1/415-1012/13/WRz

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-18

słowa kluczowe:stawki ryczałtu, usługi transportowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 września 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 4 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych ze świadczenia usług przewozu ładunków samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 12 ton oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania tych przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych ze świadczenia usług przewozu ładunków samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 12 ton oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania tych przychodów.

We wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 2012 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem 49.41.Z. (transport drogowy towarów). W ramach powyższej działalności świadczy usług kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów. Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność polega na świadczeniu usług kierowania pojazdami na terenie kraju i poza granicami. W świetle Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. powyższe usługi można sklasyfikować jako transport drogowy

towarów (PKWiU 49.41.1). Kierowane pojazdy nie stanowią środków trwałych Wnioskodawcy, nie użytkuje ich w leasingu lub najmie długoterminowym, nie są też Jego prywatną własnością. Stanowią własność kontrahenta, dla którego świadczy wyżej wymienione usługi. Prowadzone przez Niego pojazdy posiadają ładowność powyżej 12 ton. Wnioskodawca zauważa jednocześnie, że nie posiada licencji na przewóz towarów, a licencje te posiada jedynie firma transportowa zlecająca wykonanie usług. W 2014 r. Wnioskodawca zamierza zmienić formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiana będzie polegać na przejściu z dotychczasowo stosowanych ,,zasad ogólnych" z zastosowaniem skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w ustawie z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy opisana działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów, w szczególności firmy transportowej, może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Czy zastosowana 5,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowa w stosunku do usług kierowania, świadczonych w ramach ww. działalności powierzonymi przez odrębny podmiot pojazdami, dla tego podmiotu gospodarczego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest jednak od braku przesłanek określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z powyższym przepisem, opodatkowania na zasadach ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 b.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, na co wskazuje art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% w odniesieniu do:

 1. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że działalność polegająca na świadczeniu usług kierowania powierzonym pojazdem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. pod symbolem PKD 49.41.Z, podlegać będzie pod regulację przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, określającego stawkę zryczałtowanego podatku na 5,5 %.

Na gruncie obecnie stosowanej dla celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU ) z 2008 roku, świadczenie usług kierowania powierzonymi pojazdami o ładowności powyżej 2 ton jest zaliczane do usług transportowych (PKWiU 49.41.1), a nie - jak miało to miejsce na gruncie stosowanej do celów podatkowych do końca 2010 r. PKWIU z 1997 r. - do usług jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pracowników handlowych lub przemysłowych ( PKWIU 74.50.23-00.20). W konsekwencji nie jest obecnie konieczne opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług kierowania powierzonymi samochodami o ładowności powyżej 2 ton według stawki ryczałtu 17 %.

Dodatkowo należy podkreślić, iż rodzaj wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie spełnia warunków wyłączających zawartych w treści art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Działalność ta opodatkowana jest na ,,zasadach ogólnych", a Wnioskodawca nie korzysta także z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego na podstawie odrębnych przepisów oraz nie uzyskuje przychodów z tytułów określonych w art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Działalność Wnioskodawcy nie spełnia także warunków zawartych w kolejnych punktach art. 8 ust. 1 tej ustawy. Należy także dodać, iż w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalność przedstawiona powyżej nie została wymieniona. Oznacza to, iż nie ma zastosowania ustawowe wyłączenie z opodatkowania na zasadach ryczałtu. Zatem opisana w stanie faktycznym działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów, w szczególności firmy transportowej, może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zastosowana 5,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowa w stosunku do usług kierowania świadczonych w ramach ww. działalności powierzonymi przez odrębny podmiot pojazdami dla tego podmiotu gospodarczego.

Reasumując Wnioskodawca stwierdza, że 2014 r. wykonywana przez niego działalność może być opodatkowana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według 5,5% stawki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W wykazie tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wymieniono usług transportowych, sklasyfikowanych wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 49.41.1 - Transport drogowy towarów. Oznacza to, że uzyskane z ich świadczenia przychody, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. W myśl bowiem art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ,,działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b tej ustawy),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia ,,tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton". Nie ulega tym samym wątpliwości, że w pojęciu ,,tabor samochodowy" mieszczą się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków samochodem ciężarowym, istotna jest techniczna możliwość przewiezienia ładunku o określonym tonażu powyżej ładowności 2 ton, a nie kwestia własności ww. taboru samochodowego, którym Wnioskodawca świadczy zlecone usługi przewozu ładunków, czy też posiadania stosownej licencji.

W świetle powyższego, jeżeli w istocie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie w 2014 r. świadczył usługi transportowe w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (których to usług nie wymieniono w ww. wykazie usług wyłączających podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), niestanowiącym własności Wnioskodawcy, to przychód uzyskany w związku ze świadczeniem tych usług, podlegał będzie opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. Nr z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY