Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość świadczeń należnych na podstawie PDO w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami na mocy porozumienia stron w miesiącu rozwiązania stosunku pracy, mimo że wypłata tych środków częściowo będzie w roku następnym, co zgodne będzie z terminami wynikającymi z Regulaminu PDO?

sygnatura: IPTPB3/423-388/13-2/MF

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, odprawa pracownicza, potrącenie (kompensata), pracownik

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2013 r. (data wpływu 2 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpraw pieniężnych dla pracowników w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron w ramach Programu Dobrowolnych Odejść #61485; jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpraw pieniężnych dla pracowników w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego (dalej: Spółka). Przedmiotem działalności Spółki jest głównie pobór i uzdatnianie wody, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Zarząd Spółki uchwałą z dnia 28 maja 2013 r. wprowadził w życie Regulamin ,,Program Dobrowolnych Odejść" (w skrócie PDO). Zgodnie z regulaminem, do PDO mogą przystąpić pracownicy Spółki, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, i którzy w terminie do 31 grudnia 2014 r. nabyli lub nabędą uprawnienia emerytalne z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla kobiet w art. 24 ust. la, dla mężczyzn w art. 24 ust. lb ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) lub z tytułu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Deklarując przystąpienie do Programu pracownik wnioskuje o rozwiązanie umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę następuje na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika.

Umowy o pracę w ramach PDO będą rozwiązywane w terminie:

  • do dnia 30 września 2013 r., z pracownikami, którzy nabyli lub nabędą uprawnienia emerytalne do końca 2013 r.,
  • do dnia 31 października 2013 r., z pracownikami, którzy nabywają uprawnienia emerytalne w I półroczu 2014 r.,
  • do dnia 30 listopada 2013 r., z pracownikami, którzy nabywają uprawnienia emerytalne w II półroczu 2014 r.

W myśl zapisów Regulaminu, pracownicy, którzy przystąpią do PDO otrzymają:

  1. odprawę pieniężną z tytułu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90 poz. 844 z pózn. zm.) w wysokości określonej w art. 8 ust. 1 wyżej powołanej ustawy,
  2. dodatkową odprawę pieniężną ustaloną według zasad określonych w Regulaminie PDO.

Wypłata odpraw pieniężnych nastąpi w dwóch etapach:

  • I etap: po 14 dniach od rozwiązania umowy o pracę nastąpi wypłata całej kwoty wymienionej w pkt 1 oraz pierwszej części odprawy w wysokości #189; kwoty odprawy wymienionej w pkt 2,
  • II etap: do 31 marca 2014 r. nastąpi wypłata drugiej części odprawy wymienionej w pkt 2.

Program Dobrowolnych Odejść został wdrożony na podstawie decyzji Zarządu Spółki w związku z realizacją strategii poprawy efektywności Spółki, w tym optymalizacji zatrudnienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość świadczeń należnych na podstawie PDO w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami na mocy porozumienia stron w miesiącu rozwiązania stosunku pracy, mimo że wypłata tych środków częściowo będzie w roku następnym, co zgodne będzie z terminami wynikającymi z Regulaminu PDO...

Zdaniem Wnioskodawcy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość świadczeń należnych na postawie PDO w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami na mocy porozumienia stron w miesiącu rozwiązania stosunku pracy, mimo że wypłata tych środków częściowo dokonana będzie w roku następnym, ale pod warunkiem, że zostaną one wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z Regulaminu PDO.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Wypłacane pracownikom świadczenia w ramach realizacji PDO są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i stanowią jeden z elementów realizowanego programu poprawy efektywności. Są to koszty ponoszone w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.

Ponadto nie zostały one wymienione w ramach art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Świadczenia wypłacane przez pracodawcę na rzecz pracowników należą, co do zasady, do kosztów uzyskania przychodów (za wyjątkiem świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Świadczenia wynikające z Regulaminu PDO, jako że mają swoje źródło w stosunku pracy, zalicza się do przychodów ze stosunku służbowego, dla którego mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik (w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy także inna osoba nie związana z pracodawcą (aktualnie lub w przyszłości).

W świetle powyższego Spółka jest zdania, że świadczenia z tytułu PDO zalicza się do należności z katalogu z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przepis art. 15 ust 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do należności znajduje zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 57 tej ustawy, w myśl którego, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127 poz. 1052), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, miesiącem, za który świadczenia są należne jest miesiąc, w którym ustał stosunek pracy na mocy porozumienia stron w wyniku przeprowadzonego Programu PDO.

Spółka zamierza terminowo wypłacić należne odprawy (w tym również w kolejnym roku podatkowym) i w związku z powyższym będzie miała prawo zaliczyć je w całości do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ustania stosunku pracy, albowiem zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należności zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z umowy łączącej strony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY