Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu otrzymanych odsetek od obligacji.

sygnatura: IBPBI/1/415-1491/14/BK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-17

słowa kluczowe:obligacje, odsetki, pozarolnicza działalność gospodarcza

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 19 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu otrzymanych odsetek od obligacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu otrzymanych odsetek od obligacji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej; prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewykluczone, że rozpocznie udzielać pożyczek innym podmiotom (osobom fizycznym, spółkom osobowym, osobom prawnym) oraz obejmować obligacje. Będzie to robił w sposób zorganizowany i z dużą częstotliwością. Wnioskodawca rozważa również czerpanie dochodów z zakupu i sprzedaży udziałów i akcji w spółkach. Przed udzieleniem pierwszej pożyczki, bądź objęciem pierwszej emisji obligacji Wnioskodawca dokonana stosownej zmiany w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uwzględnienie działalności finansowej w przedmiocie działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazał przy tym, że środki (pieniądze) na pożyczki, bądź objęcie obligacji, będą pochodziły z majątku prywatnego, bądź z działalności gospodarczej. Niewykluczone, że większość obrotu w danym roku podatkowym (rok rocznie) Wnioskodawca będzie realizował wyłącznie z jednym partnerem gospodarczym (podmiotem) na podstawie jednej, bądź kilku umów pożyczkowych, alternatywnie jednej, bądź kilku emisji obligacji z zamiarem wykonywania tych czynności w następnych okresach sprawozdawczych. Zarówno odsetki od pożyczek, jak i obligacji będą wpływały na konto dedykowane wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej. Zarówno w umowie pożyczki, jak i przy objęciu obligacji, Wnioskodawca będzie posługiwał się klauzulą, że powyższe czynności wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto Wnioskodawca zamierza również uzyskiwać przychody ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach posiadających osobowość prawną lub/i spółkach komandytowo-akcyjnych na rzecz innych podmiotów, w tym również osób fizycznych. Realizując ten cel gospodarczy Wnioskodawca, będący zbywcą udziałów lub/i akcji oraz kontrahenci, to jest nabywcy udziałów lub/i akcji, będą zawierać umowy na czas oznaczony (np. 3 lata), których treść będzie obejmowała szereg postanowień co do ceny, terminu, czynności, jakie mają być w czasie obowiązywania umowy podejmowane i innych warunków dot. przeniesienia własności udziałów w spółkach, kar umownych, prawa odkupu itp. Charakter zawieranych umów wyrażony ich postanowieniami (zapisami) będzie taki, że ich celem nie będzie inwestowanie w spółki i osiąganie dochodu (przychodu) z praw wynikających z posiadania udziałów, lecz osiąganie przychodu (dochodu) z czynności polegających na zbyciu względnie nabyciu (sprzedaż/odkup) udziałów lub/i akcji w spółkach posiadających osobowość prawną oraz akcji w spółkach komandytowo-akcyjnych. Rozliczenia finansowe wynikające z powyższych umów przeniesienia własności udziałów lub/i akcji będą realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych dla celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W ramach czynności nabycia lub sprzedaży udziałów lub/i akcji, Wnioskodawca będzie się posługiwał klauzulą, że powyższe czynności wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Do jakiego źródła przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować otrzymany przychód z tytułu odsetek od obligacji...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z tytułu odsetek od obligacji będą stanowić w sytuacji opisanej w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ,,u.p.d.o.f").

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 1 ,,u.p.d.o.f., dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z punktu widzenia omawianej problematyki istotne jest, zdaniem Wnioskodawcy, wskazanie czym w rozumieniu u.p.d.o.f. jest działalność gospodarcza, bowiem jeśli danego rodzaju czynność (czynności) będzie (będą) uznana(e) za działalność gospodarczą, względnie uznana(e) za wykonywaną(e) w ramach dzielności gospodarczej, to wówczas nie będzie również budziło wątpliwości, że uzyskane z tego tytułu przychody (dochody) winny być opodatkowane na zasadach takich, jak przychody (dochody) z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść definicji zawartej w cyt. art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. wykonywanie tej działalności:

 • w celu osiągnięcia dochodu - przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 • w sposób ciągły - jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości nie przesądza prowadzenie danej działalności przez np. kilka lat, lecz powtarzalność (stałość) podejmowanych działań. Wystarczy więc, gdy pożyczka zostanie udzielona choćby średnio raz w miesiącu, a dostatecznie przemawia to za tym, że nie można mówić o sporadycznym, czy jednorazowym wydarzeniu.
 • w sposób zorganizowany - co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Istotnym jest również, jak wskazuje Wnioskodawca, że bez znaczenia dla kwalifikacji przychodu, jako przychodu z działalności gospodarczej pozostaje, czy dana czynność jest wpisana do zakresu działalności gospodarczej - istotne jest to, że dany przychód jest faktycznie osiągany z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30a u.p.d.o.f, przychody wskazane w tym przepisie, podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem zryczałtowanym z zastrzeżeniem art. 52a (który w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania). Niemniej jednak, dla właściwej oceny sprawy, kluczowe jest nie tylko wskazanie, do jakiego źródła wskazany przychód (dochód) zaliczyć, lecz również, a nawet przede wszystkim to w jaki sposób ów przychód (dochód) będzie osiągany.

Wnioskodawca wskazał, że przy wykonywaniu czynności będzie występował jako przedsiębiorca działający z zamiarem osiągnięcia zysku i będzie spełniał pozostałe wyszczególnione powyżej przesłanki ustawowe do uznania jego czynności za działalność gospodarczą, a jego samego za przedsiębiorcę, bowiem również celem osiągnięcia przychodu (dochodu) z papierów wartościowych - obligacji będzie działał w sposób zorganizowany i ciągły.

Zdaniem Wnioskodawcy, bezpodstawnym jest pozbawienie uzyskanych przez niego środków, będących zyskami z obligacji, przymiotu związania z działalnością gospodarczą, skoro dokonując czynności gospodarczych związanych z tymi obligacjami będzie występował, jako przedsiębiorca i będzie spełniał ustawowe przesłanki (zorganizowania, ciągłości i osiągania zysku) do uznania jego czynności za wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Skoro zaś to związanie z wykonywaną działalnością występuje, to przychody uzyskane z obligacji nie są w przedmiotowym stanie faktycznym przychodami z kapitałów pieniężnych, lecz przychodami z działalności gospodarczej. Logicznym zaś wnioskiem z tego wywodu, w jego ocenie, jest to, że ww. przychody winny być opodatkowane na zasadach wskazanych w art. 27 (zasady ogólne) lub art. 30c (podatek liniowy), to jest w myśl zasad przyjętych dla opodatkowania działalności gospodarczej.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) dochody (przychody) uzyskiwane z tytułu odsetek od obligacji będą uzyskiwane w wyniku czynności spełniających ustawowe przesłanki ku temu, by uznać je za uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej i dlatego też nie będą opodatkowane jako przychody z kapitałów pieniężnych na zasadach określonych w art. 30a, lecz na zasadach właściwych dla opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej, to jest w sposób wynikający z art. 27 u.p.d.o.f.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie mowa o działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie zawarte w ww. przepisie, obejmuje więc m.in. kapitały pieniężne zdefiniowane, jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Z powyższego wynika zatem, że jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 11 i 12 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.),
 • dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru wartościowego.

Przy czym, w myśl art. 3 pkt 1 lit a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia - art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.).

Dochodem z dłużnych instrumentów finansowych, jakim jest m.in. obligacja, jest faktycznie otrzymana przez ich nabywcę, w momencie wykupu tych papierów wartościowych przez emitenta, kwota odsetek lub dyskonta. Istota tych papierów wartościowych polega bowiem na tym, że ich emitent poprzez sprzedaż uzyskuje od nabywców określoną kwotę pieniężną (pewnego rodzaju pożyczkę), którą obowiązany jest zwrócić w oznaczonym terminie oraz zapłacić określoną kwotę lub procent za korzystanie z pieniędzy nabywcy obligacji.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 6 przywołanej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Zgodnie natomiast z art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Mając powyższe na względzie, na mocy ww. art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki od obligacji podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu i jako zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy (kapitały pieniężne), nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeśli środki te będą wpływały na konto dedykowane wyłącznie prowadzonej działalności a obligacje w związku z nabyciem których te odsetki otrzymano zostaną nabyte w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Tym samym przychody te zawsze, należy rozliczać w ramach odrębnego źródła przychodu jakim są kapitały pieniężne, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ww. ustawy.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1 i 3 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY