Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku w 1981 r. oraz w wyniku działu spadku w 2012 r.

sygnatura: IBPBII/2/415-871/14/MW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-30

słowa kluczowe:dział spadku, nabycie udziałów, spadek, sprzedaż nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data otrzymania 2 października 2014 r.), uzupełnionym 15 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 1 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-871/14/MW, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 15 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ojciec Wnioskodawcy nabył na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. prawo własności działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1599, 1536/2, 1591, 1594 oraz 2082. Działki te nie były objęte wspólnością ustawową małżeńską.

W dniu 4 maja 1984 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po ojcu Wnioskodawcy zmarłym 18 maja 1981 r. nabywają jego dzieci: K.P., M.P., A.P., W.P., A.J.P. oraz Wnioskodawca każde po 1/6 części.

Aktem notarialnym z 28 września 2012 r. Wnioskodawca oraz jego rodzeństwo dokonali częściowego działu spadku po ojcu. Wymienione osoby były współwłaścicielami w udziałach wynoszących po 1/6 części nieruchomości składającej się między innymi z działek nr 2082/2 o powierzchni 0,1022 ha, nr 2082/4 o powierzchni 0,1022 i nr 2082/5 o powierzchni 0,1023 ha. Ww. osoby nie dokonywały działu spadku obejmującego działki nr 1591, nr 1594 i nr 1599. Wnioskodawca przed śmiercią ojca nie posiadał żadnego udziału w ww. nieruchomościach. Na mocy wskazanej powyżej umowy częściowego działu spadku spadkobiercy postanowili, że nieruchomość składającą się z działki nr 2082/3 o powierzchni 0,1022 ha nabył na wyłączną własność Wnioskodawca. Nieruchomość, którą otrzymał Wnioskodawca, na moment dokonywanego częściowego działu spadku miała wartość 20.000 zł. Wskazany częściowy dział spadku nastąpił bez żadnych spłat ani dopłat. Na podstawie ww. umowy częściowego działu spadku pozostałe działki podlegające podziałowi nabyli: nieruchomość składającą się z działki nr 2082/4 o powierzchni 0,1022 ha A.P., zaś nieruchomość składającą się z działki nr 2082/5 o powierzchni 0,1023 ha M.P. Wartość rynkowa działek będących przedmiotem częściowego działu spadku na dzień dokonania tej czynności prawnej wynosiła 60.000 zł, po 20.000 zł każda z działek, a więc wartość działki nr 2082/3 otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku częściowego działu spadku na dzień dokonania tej czynności prawnej to 20.000 zł.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z projektem podziału nieruchomości działki nr 1587/2 1591/12 utworzyły działkę nr 2082, która podzieliła się na działki nr 2082/1 i 2082/2. Działka 2082/1 weszła w skład działki 1725/6 stanowiącej drogę publiczną. Działka 2082/2 dzieli się na nowe działki nr 2082/3, 2082/4, 2082/5.

Umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego 23 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca zbył nieruchomość składającą się z działki nr 2082/3 stanowiącą grunty orne o powierzchni 0,1022 ha za cenę w kwocie 85.000 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

 1. Czy zbycie przez Wnioskodawcę 23 sierpnia 2014 r. nieruchomości stanowiącej działkę nr 2082/3 za cenę w kwocie 85.000 zł będzie podlegało podatkowi dochodowemu w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy za datę nabycia ww. nieruchomości należy uznać datę śmierci ojca (18 maja 1981 r.), czy też może występują dwie daty nabycia, tzn. dla jednej części data śmierci spadkodawcy (ojca), a dla pozostałej data zniesienia współwłasności w drodze działu spadku (28 września 2012 r.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zależy od daty jej nabycia. Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlega tylko odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Sytuacja w omawianej sprawie jest taka, że kilka osób (Wnioskodawca i jego rodzeństwo) nabyło spadek (w skład, którego wchodzi nieruchomość oznaczona jako działka nr 2082/3) i nie został od razu przeprowadzony dział spadku, a dokonano tego w okresie późniejszym (28 września 2012 r.).

W opinii Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od nabycia spadku, które nie jest równoznaczne z dokonaniem działu spadku, jest wolna od podatku dochodowego. Dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku - bez nabycia spadku nie można dokonać jego podziału. W związku z czym cały przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku jest zwolniony z podatku dochodowego (oczywiście w przypadku gdy sprzedaż części nieruchomości nastąpiła później niż pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku tak jak w niniejszej sprawie).

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro spadek nabył w momencie śmierci ojca (18 maja 1981 r.), a od tej daty upłynęło już ponad 5 lat, to nie powstanie obowiązek zapłaty przez niego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 października 2012 r. sygn. akt I SA/Po 553/12,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2011 r. sygn. akt II FSK 500/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w spadku po ojcu zmarłym 18 maja 1981 r. nabył wraz z rodzeństwem udział w kilku nieruchomościach, każdy po 1/6. W dniu 28 września 2012 r. przeprowadzony został częściowy dział spadku, w wyniku którego trzech z sześciu spadkobierców - w tym Wnioskodawca - otrzymało po jednej działce o wartości 20.000 zł każda. W dniu 23 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał swoją działkę nr 2082/3 otrzymaną w wyniku częściowego działu spadku.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci ojca, a więc 18 maja 1981 r.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje ,,konkretyzacja" składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli zatem wartość nieruchomości (udziałów w nieruchomości) nabytych w wyniku działu jest zgodna z udziałem posiadanym przed działem spadku - nie następuje nabycie podlegające opodatkowaniu, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku (nawet jeżeli działu spadku dokonano bez spłat lub dopłat) w części przekraczającej udział spadkowy stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem. Bezsprzeczne jest, że przed datą działu spadku udziały, jakie otrzymuje spadkobierca powyżej swojego udziału (jeżeli nabywa majątek w dziale spadku o wartości większej od swojego udziału w spadku) były własnością pozostałych spadkobierców. Spadkobierca nie miał do nich żadnych praw aż do momentu działu spadku.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1966/11 czy też wyrok Wojewódzkiego Administracyjnego w Białymstoku z 22 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Bk 433/10, w którym sąd stwierdził, że ,,(...) momentem nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części obejmującej udział spadkowy będzie moment nabycia spadku, w pozostałym zaś zakresie - moment działu spadku".

Odnosząc się natomiast do twierdzenia Wnioskodawcy, że dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku, należy zauważyć, że ,,wtórność" działu spadku oznacza, że nie można nic nabyć w dziale spadku jeśli nie posiadało się prawa do spadku. Aby nabyć udział w dziale spadku w pierwszej kolejności należy nabyć udział w spadku. Wnioskodawca zupełnie nie uwzględnia częściowego działu spadku dokonanego w 2012 r., argumentując, że należy brać pod uwagę jedynie termin otwarcia spadku. Tymczasem dział spadku jest konsekwencją nabycia spadku po ojcu zmarłym w 1981 r.

Aby ustalić jaką część udziału w nieruchomości (działce nr 2082/3) Wnioskodawca nabył w drodze częściowego działu spadku dokonanego 28 września 2012 r. należy w pierwszej kolejności obliczyć jaką wartość miał udział Wnioskodawcy (1/6) w działkach będących przedmiotem częściowego działu spadku. Kolejnym krokiem jest porównanie wartości działki otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku częściowego działu spadku z wartością udziału jaki przysługiwał mu we wszystkich działkach będących przedmiotem tejże czynności prawnej.

Odnosząc się do przedstawionych przez Wnioskodawcę kwot, mając na względzie zaprezentowany powyżej sposób obliczeń i zakładając, że wartość działek będących przedmiotem częściowego działu spadku odpowiadała ich wartości rynkowej na dzień dokonania tejże czynności prawnej, wskazać należy, że udział Wnioskodawcy w działkach będących przedmiotem częściowego działu spadku miał wartość 10.000 zł (1/6 × 60.000 zł), natomiast w wyniku tejże czynności prawnej Wnioskodawca otrzymał działkę o wartości 20.000 zł, a więc wartość otrzymanej działki przekracza wartość przysługującego Wnioskodawcy udziału o 10.000 zł. Zatem udział Wnioskodawcy w działce otrzymanej w wyniku częściowego działu spadku wzrósł o 50% (10.000 zł : 20.000 zł × 100). Innymi słowy o taki procent wzrósł udział Wnioskodawcy w działce otrzymanej w wyniku częściowego działu spadku.

Z powyższych rozważań wynika zatem, że udziały w sprzedanej działce nr 2082/3 Wnioskodawca nabył w różnym czasie i w różny sposób:

 • udział wynoszący 50% Wnioskodawca nabył w spadku po ojcu w 1981 r.,
 • udział wynoszący 50% Wnioskodawca nabył w 2012 r. w wyniku częściowego działu spadku.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że dokonane w 2014 r. odpłatne zbycie działki nr 2082/3 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1981 r. w spadku po ojcu (50%) nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Natomiast dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży omawianej działki w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 r. w wyniku częściowego działu spadku (50%) należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania - w myśl art. 14 ustawy zmieniającej - mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Pamiętać jednak należy, że jeśli Wnioskodawca poniósł takie koszty, to odliczyć będzie mógł jedynie ich 50%, gdyż tylko sprzedaż takiego udziału była źródłem przychodu. Skoro sprzedaż pozostałego udziału 50% nie była źródłem przychodów, to nie mogła generować także podlegających odliczeniu kosztów.

Z wniosku wynika, że częściowy dział spadku odbył się bez spłat i dopłat, zatem przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ww. ustawy. W myśl tego przepisu - za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy - wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy - po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy - wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Podsumowując, przy sprzedaży w 2014 r. działki nr 2082/3 Wnioskodawca powinien przyjąć dwie daty nabycia nieruchomości: rok 1981, czyli datę śmierci ojca oraz rok 2012, czyli datę dokonania częściowego działu spadku. Przy czym 50% przychodu uzyskanego ze sprzedaży, przypadające na udział w ww. działce nabyty w 1981 r. w spadku po ojcu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do chwili sprzedaży w 2014 r., upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży omawianej działki przypadający na pozostały udział nabyty w 2012 r. w wyniku częściowego działu spadku (50%) podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za nieprawidłowe.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń sądowych, które jego zdaniem przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku wskazać należy, że Organ nie podziela poglądu w nich zawartego. Ponadto wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 października 2012 r. sygn. akt I SA/Po 553/12 jest nieprawomocny. Istnieją również wyroki potwierdzające stanowisko Organu jak np. przywołany już wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1966/11 czy też wyrok Wojewódzkiego Administracyjnego w Białymstoku z 22 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Bk 433/10 .

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY