Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

- Czy wartość podatku VAT, zapłacona Spółce przez A Sp. z o.o. nie będzie stanowiła przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ na jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

sygnatura: IBPBI/2/423-1088/14/AK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-19

słowa kluczowe:aport, faktura VAT, podatek od towarów i usług, przychód, skutki podatkowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wkład, wkłady niepieniężne, wspólnik

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 3 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 września 2014 r.), uzupełnionym 10 i 11 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • wartość podatku VAT, zapłacona przez spółkę, do której Wnioskodawca wniesie aport nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),
 • podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje nie będzie miało wpływu na jej skutki podatkowe tj. będzie rodziło takie same skutki podatkowe jak przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy dot. pytania Nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • wartość podatku VAT, zapłacona przez spółkę, do której Wnioskodawca wniesie aport nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje nie będzie miało wpływu na jej skutki podatkowe tj. będzie rodziło takie same skutki podatkowe jak przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy dot. pytania Nr 1.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1088/14/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 10 i 11 grudnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest udziałowcem spółki A Sp. z o.o. (dalej: A), posiadającym 29,4 % udziałów. W wyniku umowy zawartej z drugim udziałowcem (Panem X) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą B, Spółka zobowiązała się do powzięcia stosownych uchwał, w wyniku których ma dojść do podwyższenia kapitału zakładowego A Sp. z o.o. Wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego, Spółka obejmie nowe udziały w A Sp. z o.o., przy czym ich objęcie nastąpi w zamian za aport w postaci maszyn i urządzeń należących do Spółki, a wykorzystywanych przez A Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy. Wartość nominalna objętych udziałów będzie równa wartości netto wnoszonego aportu, a sama wysokość przedmiotu aportu zostanie ustalona jako równowartość wartości księgowej ujawnionej w dokumentacji rachunkowej Spółki. Spółka, jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT wystawi na rzecz A fakturę VAT w kwocie netto równej wnoszonemu aportowi. Ponieważ A Sp. z o.o. również jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, podatek wykazany na fakturze będzie podatkiem naliczonym, który A Sp. z o.o. będzie mogła odliczyć od podatku należnego. Na mocy porozumienia z A Sp. z o.o., Wnioskodawca otrzyma od A Sp. z o.o. zwrot w gotówce podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury dokumentującej wniesienie aportu. Nadto Spółka rozważa podzielenie transakcji na dwie części.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

 • Czy wartość podatku VAT, zapłacona Spółce przez A Sp. z o.o. nie będzie stanowiła przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 • Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ na jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Ad. 1

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) kwota podatku VAT, zapłacona Spółce przez A Sp. z o.o. nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej ,,u.p.d.o.p."), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychód związany z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei w art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p. ustawodawca wskazał katalog przysporzeń, które nie stanowią dla podatnika przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. wynika, że do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Podatek ten nie jest również uznawany za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej ,,u.p.t.u."), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z kolei poprzez odpłatną dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Tym samym przeniesienie własności maszyn i urządzeń, stanowiących aport do spółki A, w związku z objęciem nowych udziałów w spółce A będzie, zdaniem Spółki, opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Z tego tytułu Spółka będzie zobowiązana odprowadzić należny podatek VAT w części, w której nie rozliczy go z podatkiem naliczonym. Równocześnie dla A Sp. z o.o. kwota wykazana na fakturze będzie podatkiem naliczonym, który A będzie mogła rozliczyć z własnym podatkiem należnym. W przypadku, gdyby Spółka nie otrzymała od spółki A zapłaty w gotówce podatku wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie aportu przez Spółkę, doszłoby do naruszenia zasady neutralności podatku od towarów i usług, ponieważ podatkiem tym byłaby obciążona jedynie Spółka. Wiąże się to z jednej strony z obowiązkiem rozpoznania podatku należnego przez Spółkę, z drugiej zaś z brakiem zapłaty przez A kwot wykazanych na fakturze. Zdaniem Spółki, pomimo braku płatności po stronie A, spółka ta będzie uprawniona do rozliczenia podatku wykazanego na fakturze wystawionej przez Spółkę, który to podatek nie stanowił dla A żadnego ciężaru ekonomicznego.

Ponieważ obowiązujące przepisy, w tym Kodeks spółek handlowych, nie przewidują świadczenia na rzecz wspólników, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, innego niż objęcie udziałów, zapłata podatku VAT nastąpi na mocy odrębnego porozumienia ze spółką A. Porozumienie to ma na celu wyrównanie obciążeń i zachowanie neutralnego charakteru podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki, otrzymanie od spółki A płatności gotówkowej, w kwocie podatku VAT wskazanego na fakturze dokumentującej aport, będzie neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższe wynika z faktu, że w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p., zgodnie z którym nie stanowi przychodu należny podatek od towarów i usług. Wskazany na fakturze podatek VAT jest konsekwencją prawidłowego zastosowania przepisów podatkowych przez Spółkę, nie będzie wynikał z samych uchwał, na mocy których Spółka będzie zobowiązana do wniesienia aportu w związku z nabyciem nowych udziałów. Zdaniem Spółki, nie bez znaczenia jest fakt, że wartość objętych udziałów będzie równa wartości netto przedmiotów aportu. Sama czynność wniesienia aportu, jako czynność podlegająca opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług nie zmieni charakteru podatku VAT wskazanego na fakturze dokumentującej aport. Zdaniem Spółki, wartość podatku VAT, który Spółka będzie zobowiązana rozliczyć, nadal będzie dla niej podatkiem należnym w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w licznych interpretacjach indywidualnych odnoszących się do podobnego stanu faktycznego. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-615/13/AP czytamy: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 4 enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju przysporzenia przedsiębiorcy nie są zaliczane do przychodów. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Zatem, podatek VAT jako element ceny należnej obciąża bezpośrednio nabywcę towaru lub usługi i pozostaje dla zbywającego neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Reasumując powyższe, otrzymane przez Wnioskodawcę od spółki obejmującej aport środki pieniężne stanowiące równowartość VAT należnego wynikającego z faktury VAT dokumentującej wniesienie aportu, nie będą stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lipca 2012 r. o sygn. IBPBI/2/423-319/12/AK, a także w interpretacji z 12 stycznia 2011 r. o sygn.. IBPBI/2/423-1400/10/MS. Reasumując, czynność wniesienia aportu do spółki kapitałowej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie zmienia charakteru podatku VAT powstałego na tej czynności i dla Spółki podatek ten stanowi podatek należny. Z kolei zapłata kwoty podatku VAT przez A Sp. z o.o. ma jedynie na celu zachowanie neutralności podatku VAT i służy przeniesieniu ciężaru ekonomicznego tego podatku na ostatecznego nabywcę - konsumenta usług i dostarczonych towarów. Tym samym otrzymanie przez Spółkę należności kwoty podatku VAT nie będzie stanowiło przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, podzielenie transakcji wnoszenia aportu na dwie operacje nie będzie miało wpływu na opodatkowanie tzn. będzie rodziło skutki podatkowe takie jak przedstawione we własnym stanowisku w sprawie dot. pytania Nr 1.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ,,updop"), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Z kolei art. 12 ust. 4 updop, zawiera zamknięty katalog przysporzeń, które nie są zaliczane do przychodów. I tak zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest udziałowcem spółki A Sp. z o.o., posiadającym 29,4 % udziałów. W wyniku umowy zawartej z drugim udziałowcem (Panem X) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą B, Spółka zobowiązała się do powzięcia stosownych uchwał, w wyniku których ma dojść do podwyższenia kapitału zakładowego A Sp. z o.o. Wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego, Spółka obejmie nowe udziały w A Sp. z o.o., przy czym ich objęcie nastąpi w zamian za aport w postaci maszyn i urządzeń należących do Spółki, a wykorzystywanych przez A Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy. Wartość nominalna objętych udziałów będzie równa wartości netto wnoszonego aportu, a sama wysokość przedmiotu aportu zostanie ustalona jako równowartość ich wartości księgowej ujawnionej w dokumentacji rachunkowej Spółki. Spółka, jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT wystawi na rzecz A fakturę VAT w kwocie netto równej wnoszonemu aportowi. Ponieważ A Sp. z o.o. również jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, podatek wykazany na fakturze będzie podatkiem naliczonym, który A Sp. z o.o. będzie mogła odliczyć od podatku należnego. Na mocy porozumienia z A Sp. z o.o., Wnioskodawca otrzyma od A Sp. z o.o. zwrot w gotówce podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury dokumentującej wniesienie aportu. Ponadto Spółka rozważa podzielenie transakcji na dwie części.

Dokonując oceny opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy podkreślić, że środki pieniężne przekazane przez A Sp. z o.o. na rzecz wnoszącego aport (Wnioskodawcy) nie będą miały charakteru podatku.

Zgodnie, bowiem z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Z okoliczności sprawy przedstawionej we wniosku jednoznacznie wynika, że otrzymana przez Spółkę kwota to tylko równowartość podatku VAT wynikającego z faktury potwierdzającej wniesienie aportu a nie ten podatek. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie może znaleźć zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 9 updop.

Opisany we wniosku przez Wnioskodawcę sposób rozliczenia równowartości kwoty podatku VAT określonej w fakturze potwierdzającej wniesienie aportu do A Sp. z o.o., tj. uiszczenie przez spółkę obejmującą aport przedmiotowej kwoty potwierdza, że rozliczenie tejże kwoty nie jest w świetle podatku dochodowego od osób prawnych neutralne podatkowo.

Podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie wywoływało takie same skutki podatkowe tzn. otrzymane przez Wnioskodawcę od A Sp. z o.o. środki pieniężne stanowiące równowartość VAT należnego, wynikającego z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz spółki obejmującej aport, stanowić będą przychód dla wnoszącego aport jako otrzymane pieniądze (art. 12 ust.1 pkt 1 updop).

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, czy:

 1. wartość podatku VAT, zapłacona przez spółkę, do której Wnioskodawca wniesie aport nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje nie będzie miało wpływu na jej skutki podatkowe tj. będzie rodziło takie same skutki podatkowe jak przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy dot. pytania Nr 1

-jest nieprawidłowe.

Należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje nie są źródłem prawa i nie mogą stanowić podstawy prawnej działań organów administracji. Należy wskazać również, że funkcjonowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych, w których odmiennie oceniono takie same lub zbliżone stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe choć jest niewątpliwie niepożądane z punktu widzenia zasad prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów, wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej, niemniej jednak, w praktyce może mieć miejsce. W związku z powyższym ustawodawca przewidział możliwość zmiany już wydanych interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu, zmienić wydaną interpretacje ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że proces zmiany interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej jest długotrwały, poprzedza go bowiem dogłębna analiza z zachowaniem stosownych procedur, które dopiero w końcowej fazie powodują wycofanie z systemu informacji podatkowej poprzednio wydanych interpretacji. Ponieważ jednak podstawowym zadaniem organu interpretacyjnego jest wydawanie interpretacji prawidłowych, tj. w prawidłowy sposób odczytujących normy prawne zawarte w poszczególnych przepisach prawa podatkowego, a nie utrwalających raz wyrażony pogląd w tym zakresie, który może być zmieniony w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, to fakt wydania we wcześniejszym okresie interpretacji indywidualnej, odmiennej od poglądu zaprezentowanego w niniejszej interpretacji nie powoduje, że pogląd ten jest nieprawidłowy.

Końcowo zaznaczyć należy, że stanowisko organu podatkowego zostało potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 21 lutego 2011 r. Sygn. akt III SA/Wa 1277/10.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 oraz skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego dla A Sp. z o.o. wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY