Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z finansowaniem działalności X i Y, wchodzących w skład Zespołu Szkół, ponoszone przez Politechnikę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy

sygnatura: IBPB-1-3/4510-687/15/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-12-29

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, szkoła wyższa, szkoły, uczelnie, wydatek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z finansowaniem działalności Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, ponoszone przez Politechnikę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z finansowaniem działalności Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, ponoszone przez Politechnikę, mogą stanowić koszty uzyskani przychodów Wnioskodawcy.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Politechnika (dalej: ,,Wnioskodawca") założyła, jako organ prowadzący, Gimnazjum Akademickie (dalej jako ,,Gimnazjum") oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące (dalej jako ,,Liceum"). Gimnazjum i Liceum (zwane dalej ,,Szkołami") są szkołami publicznymi, świadczącymi usług nauki oraz wychowania nieodpłatnie w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, we współpracy z organem prowadzącym. Szkoły wchodzą jednocześnie w skład Zespołu Szkół Akademickich Politechniki (zwanego dalej ,,Zespołem Szkół") utworzonego przez Politechnikę, będącą jednocześnie jego organem prowadzącym.

Szkoły zostały zarejestrowane w urzędowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Szczegółowe zasady działania i organizacji szkół określone zostały w Statucie Gimnazjum, Statucie Liceum oraz Statucie Zespołu Szkół.

Gimnazjum zostało otworzone na podstawie art. 58 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm., zwanej dalej ,,UoSO") i funkcjonuje na podstawie:

 • Decyzji Prezydenta udzielającej zezwolenia na założenie publicznego gimnazjum;
 • Statutu Politechniki;
 • Aktu założycielskiego;
 • Uchwały Senatu Politechniki w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki.

Podmiot ten realizuje cele i zadania wynikające z UoSO oraz z przepisów wydanych na jej podstawie, we współpracy z organem prowadzącym (Politechniką), w tym m.in.: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenie Gimnazjum oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Gimnazjum kieruje Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący, a jego działalność podlega nadzorowi Rektora Politechniki.

Liceum zostało utworzone na podstawie art. 58 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 2 UoSO i działa na podstawie:

 • Decyzji Prezydenta udzielającej zezwolenia na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego;
 • Statutu Politechniki ;
 • Aktu założycielskiego;
 • Uchwały Senatu Politechniki w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki.

Podmiot ten realizuje cele i zadania wynikające z UoSO oraz z przepisów wydanych na jej podstawie, we współpracy z organem prowadzącym (Politechniką), w tym m.in.: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia Szkoły oraz przygotowanie do matury. Liceum kieruje Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący, a jego działalność podlega nadzorowi Rektora Politechniki.

Podstawowe zasady utworzenia i funkcjonowania Zespołu Szkół zostały określone w Statucie Politechniki. W szczególności, zgodnie z postanowieniami ww. Statutu, do kompetencji opiniodawczych Senatu należy opiniowanie wniosków Rektora w sprawie utworzenia, przekształcenia lub zniesienia Zespołu Szkół, wyrażenie opinii w sprawie prowadzenia przez Politechnikę gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, a także opiniowanie projektu Statutu Zespołu Szkół. Jednocześnie, zgodnie z § 47 Statutu Politechniki, Zespół Szkół jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkołą publiczną. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Politechnika, za wyjątkiem nadzoru pedagogicznego, który sprawuje kurator oświaty na podstawie odrębnych przepisów. Szkołą kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, jest także bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach Zespołu Szkół. Dyrektor jest organizatorem oraz kierownikiem procesu dydaktycznego, wychowawczego oraz opiekuńczego.

Podstawą utworzenia i działania Zespołu Szkół są:

 • przepisy UoSO, a w szczególności art. 62 w zw. z art. 58 oraz w zw. z art. 5 ust. 2 UoSO;
 • Statut Politechniki;
 • Uchwała Senatu Politechniki w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki;
 • Akt założycielski Zespołu Szkół.

Zadaniem Zespołu Szkół jest administracyjna finansowa oraz organizacyjna obsługa Szkół.

Zarówno Szkołom, jak i Zespołowi Szkół został nadany numer REGON. Pierwotnie Liceum i Gimnazjum posługiwało się odrębnym numerem NIP, do czasu utworzenia Zespołu Szkół. W dniu 4 września 2014 r. został nadany odrębny numer NIP Zespołowi Szkół. Jednocześnie, w tej samej dacie, złożone zostały zgłoszenia aktualizacyjne Gimnazjum i Liceum, w których zgłoszone zostało ,,ustanie bytu prawnego", a jako datę zakończenia działalności wskazano 1 września 2014 r. (tj. datę rozpoczęcia działalności Zespołu Szkół).

Zespół Szkół występuje w roli pracodawcy w stosunku do zatrudnianych w Gimnazjum i Liceum pracowników. Każda ze szkół (Gimnazjum, Liceum i Zespół Szkół), posiada odrębne od Politechniki statuty i jest kierowana przez (wspólnego) Dyrektora, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

W świetle Statutu Zespołu Szkół do zadań Dyrektora należy:

 1. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, po uzgodnieniu z organem prowadzącym Zespół Szkół;
 2. Kierowanie działalnością dydaktyczną i wychowawczą Zespołu Szkół;
 3. Koordynata działań organów Zespołu Szkół i w razie potrzeby także prowadzenie mediacji pomiędzy nimi w sprawach spornych;
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół, przenoszenia ich do innych grup i oddziałów, a także skreślenia z listy uczniów;
 5. Sprawowanie nadzoru nad rekrutacją uczniów i opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 6. Organizacja egzaminów przeprowadzanych w Zespole Szkół;
 7. Dbanie o udostępnione i powierzone Zespołowi Szkół mienie;
 8. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności, samorządności oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 9. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i ust. 2a Ustawy;
 10. Współpraca z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców;
 11. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 12. Wstrzymywanie wykonania uchwały Rady Pedagogicznej - w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa oraz niezwłoczne zawiadomienie o wstrzymaniu wykonania uchwały organu prowadzącego Zespół oraz wstrzymywanie wykonania uchwały Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego - w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa;
 13. Powoływanie - stosownie do potrzeb - komisji, zespołów nauczycieli, które pracują w sposób ciągły lub doraźny;
 14. Wyznaczanie nauczycieli pełniących funkcje opiekunów stażu;
 15. Kierowanie polityką kadrową Zespołu Szkół, określanie zakresów obowiązków pracowników;
 16. Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pracownikom niebędącym nauczycielami Zespołu Szkół;
 17. Występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród oraz wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami Zespołu Szkół;
 18. Podejmowanie decyzji dotyczących możliwości udziału osób prywatnych, przedstawicieli instytucji lub organizacji w zajęciach oraz wszystkich przedsięwzięciach szkolnych;
 19. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z instytucjami, organizacjami i fundacjami krajowymi zagranicznymi, programowo wspierającymi kształcenie uczniów uzdolnionych;
 20. Realizowanie programu wychowawczego Szkoły poprzez organizowanie:
  1. nauczania, wychowania i życia zbiorowego uczniów,
  2. współpracy Zespołu Szkół, domu i innych środowisk wychowawczych;
 21. Zarządzanie sprawami administracyjno-gospodarczymi Zespołu Szkół oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół;
 22. Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 23. Określenie ewentualnego wzoru jednolitego stroju szkolnego obowiązującego w Zespole Szkół i określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia w Zespole Szkół nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach;
 24. Udzielanie zgody na podjęcie w Zespole Szkół działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w art. 56 Ustawy, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego;
 25. Reprezentowanie Zespołu Szkół na zewnątrz.

Zgodnie z postanowieniami Statutów Szkół, szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej, o ile nie określa ich organ prowadzący, określają odrębne przepisy dotyczące systemu oświaty i sposobów gospodarowania finansami publicznymi właściwymi dla organu prowadzącego. Działalność Gimnazjum i Liceum finansowana jest w pierwszej kolejności ze środków przyznanych w ramach subwencji oświatowej przez właściwe organy samorządu terytorialnego z uwzględnieniem dotacji organu prowadzącego i darowizn pochodzących od podmiotów trzecich. Otrzymywane kwoty dotacji pokrywają jednak wyłącznie część kosztów działalności Szkół. Politechnika, będąca organem prowadzącym Szkół, wyposażyła je we wszystkie niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania środki trwałe oraz wyposażenie (m.in. meble, wyposażenie sal i laboratoriów, komputery itp.), które pozostają w dalszym ciągu własnością Wnioskodawcy. Szkoły prowadzone są w wydzielonej części budynku Politechniki, z której Szkoły korzystają nieodpłatnie.

Dodatkowo, w świetle art. 5 ust. 7 UoSO, organ prowadzący (Politechnika) odpowiada za działalność założonej szkoły, w związki z czym do jego zadań należy w szczególności:

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wychowania opieki;
 • zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej oraz obsługi organizacyjnej szkoły;
 • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Zespół Szkół, prowadzi wspólne dla Gimnazjum, Liceum i Zespołu Szkół i zarazem odrębne od Politechniki, księgi rachunkowe. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 7 pkt 3 UoSO, organ prowadzący ma obowiązek zapewnić Szkołom obsługę w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości. Jednocześnie, w świetle art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ww. ustawy rachunkowość, jednostki (Szkół) obejmuje:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy wydatki związane z finansowaniem działalności Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, ponoszone przez Politechnikę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli nie znajdują się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania przez organ podatkowy, że Szkoły (Zespół Szkół) nie są odrębnym od Politechniki podatnikiem CIT, a w rezultacie dochody podatkowe Szkół powinny być uwzględnione przy ustalaniu dochodu podatkowego Politechniki w rozumieniu art. 7 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze. zm., dalej ,,ustawa o CIT"), to wydatki związane z finansowaniem działalności Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, przez Politechnikę, będącą ich organem założycielskim prowadzącym, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ustawy o CIT, o ile nie znajdują się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu, o ile wydatek ten nie został przez ustawodawcę wyłączony zgodnie w świetle art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Podkreślenia wymaga, że uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów nie jest uzależnione od wykazania bezpośredniego związku z uzyskaniem konkretnego przychodu. Zgodnie ze stanowiskiem NSA, które stało się zalążkiem rozszerzenia ustawowej definicji kosztów uzyskania przychodów kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty (wyrok z 12 maja 1999 r., sygn. I SAM/R 482/97). Wydatkowaniu dochodu na określony cel musi zatem towarzyszyć przeświadczenie o racjonalności działań z punktu widzenia prowadzonej działalności (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2015 r., sygn. IPTPB3/423-439/14-2/KC).

Konstrukcja art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, daje zatem podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT) pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni, bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W ocenie Wnioskodawcy, działalność Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, stanowi szeroko rozumianą promocję Politechniki, jako podmiotu wyspecjalizowanego w określonych dziedzinach nauki, akcentującą dorobek Politechniki oraz oferowany przez nią poziom kształcenia. Jednocześnie, zdaniem Politechniki, wszelkie wydatki ponoszone na realizację programów o charakterze promocyjnym, czy reklamowym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Działania o charakterze promocyjnym mają co do zasady na celu przekazanie informacji o działalności lub konkretnych usługach danego podmiotu. Podejmowanie czynności mających na celu pozyskanie uczniów zainteresowanych tematyką nauk ścisłych, a więc zbieżnych z zakresem działania Politechniki, zwiększa prawdopodobieństwo, że osoby te będą rozważały związanie się z Politechniką jako studenci, ewentualnie jako przyszła kadra naukowa. Zauważyć należy, że realizowanie nauczania już na poziomie gimnazjalnym lub licealnym stanowi długoterminowy program edukacyjny pozwalający na przekazanie znacznego dorobku naukowego młodym pokoleniom, co może wpływać pozytywnie na efektywność kształcenia.

W ocenie Wnioskodawcy, działalność Szkół wykazuje związek z ofertą Politechniki, na co ma wpływ przede wszystkim zakres zajęć dodatkowych prowadzonych w Szkołach oraz nacisk na poszerzanie wiedzy w granicach pewnych dziedzin nauki oraz tzw. przedmiotów sztandarowych Szkół. Na powiązanie z Politechniką i jej renomą wskazuje również umiejscowienie Szkół w budynku Politechniki oraz ich nazwa uwypuklająca przynależność do Politechniki.

Uczniowie Gimnazjum i Liceum stanowią grupę docelową, do której skierowana będzie w przyszłości oferta kierunków studiów Politechniki. Nie można przy tym zapominać, że opłaty za studia oraz zajęcia dodatkowe ponoszone przez studentów stanowią jedno z głównych źródeł przychodów Politechniki. Prowadzenie zaś przez Politechnikę Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, przyczynia się do podniesienia jej konkurencyjności na rynku oraz pozyskania potencjalnych studentów na wcześniejszym etapie nauki.

Warto zauważyć, że wydatki jakie ponosi Wnioskodawca w związku z finansowaniem działalności utworzonych przez niego Szkół są zasadniczo kosztami ich funkcjonowania, niezbędnymi do prawidłowego świadczenia przez nie usług. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, środki otrzymywane przez Gimnazjum i Liceum, wchodzące w skład Zespołu Szkół, w ramach dotacji nie są wystarczające na pokrycie wszystkich wydatków związanych z ich działalnością. Jednocześnie, przepisy UoSO nakładają na Politechnikę, będącą organem prowadzącym, obowiązek zapewnienia Szkołom odpowiednich warunków działalności.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 7 UoSO, organ prowadzący odpowiada za działalność założonej szkoły, w związku z czym do jego zadań należy w szczególności:

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wychowania opieki;
 • zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej oraz obsługi organizacyjnej szkoły;
 • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W konsekwencji, wydatki ponoszone na działalność Gimnazjum i Liceum, wchodzących w skład Zespołu Szkół, są zatem wydatkami na funkcjonowanie i bieżącą działalność Szkół, których organem założycielskim i prowadzącym jest Politechnika.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, środki przekazywane przez Politechnikę na działalność podmiotów promujących dorobek Politechniki oraz jej kadr naukowych, stanowiące zarazem realizację ustawowych obowiązków Politechniki na gruncie przepisów UoSO, mogą co do zasady zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Politechniki na zasadach ogólnych wskazanych w art. 15 ustawy o CIT, o ile nie zostały wymienione w katalogu określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY