Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

sygnatura: IPTPP1/4512-609/15-2/MGo

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-29

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, prawo do odliczenia, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ,,..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ,,...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia przystępuje do realizacji projektu nasadzenia drzew i krzewów na terenach należących do Spółdzielni. Projekt ma być realizowany wyłącznie na wybudowanym już osiedlu. Nasadzenia mają być wykonywane na terenach wchodzących w skład nieruchomości związanych z budownictwem mieszkaniowym. Spółdzielnia składa wniosek o udzielenie dofinansowania projektu ,,..." ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., które nie pochodzą z funduszy unijnych. Realizacja ww. projektu w przypadku dofinansowania nastąpi w latach 2016 - 2018. Ujęte we wniosku koszty ponoszone w trakcie realizacji będą obejmowały koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Do kosztów kwalifikowanych zaliczono zakup drzew i krzewów oraz część prac nasadzeniowych oraz pielęgnacja roczna roślin, które to koszty mają zostać zwrócone Spółdzielni w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe koszty (np. zakup bylin, kory, palików) pokrywać będzie Spółdzielnia i stanowić będą one element stawki eksploatacyjnej na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Spółdzielnia jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od sierpnia 1997 roku. Zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Spółdzielni. W związku z powyższym składając wniosek o przyznanie dotacji koszty projektu wykazane zostaną w kwocie brutto, ponieważ Spółdzielnia stoi na stanowisku, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ całość realizowanego zadania nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dotyczy wyłącznie sfery działalności zwolnionej podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółdzielni, że w przypadku realizacji projektu nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z tym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia jest podatnikiem, który wykonuje czynności zwolnione z podatku VAT - głównie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT oraz czynności opodatkowane, głównie w odniesieniu do lokali użytkowych, którymi zarządza. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. l ustawy VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług o ile zakupy te mają związek z czynnościami opodatkowanymi. W przypadku podmiotów takich jak Spółdzielnia, które wykonują zarówno czynności zwolnione z podatku VAT jak i czynności opodatkowane w ustawie VAT zapisano w art. 90 ust. l i ust. 2 sposób postępowania, a mianowicie, że najpierw należy dokonać oznaczenia części podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną podatnika (z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego) oraz tej części podatku naliczonego, która jest związana z działalnością zwolnioną (z czynnościami, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego). Z przepisu wynika, że podatnik ma obowiązek wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami poszczególnego rodzaju, a dopiero jeśli jest to niemożliwe może rozliczać podatek z zastosowaniem proporcji opartej na strukturze sprzedaży. Spółdzielnia corocznie ustala strukturę dla celów odliczania podatku naliczonego, która jest stosowana w przypadkach braku możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego dotyczącego poszczególnych działalności. Natomiast w przypadku opisanym w niniejszym wniosku dotyczącym projektu już na etapie prac przygotowawczych ustalono, że podatek naliczony jaki będzie się pojawiał w fakturach zakupowych nie podlega odliczeniu, również nie podlega odliczeniu według proporcji, ponieważ nasadzenia będą realizowana na terenach zasobów mieszkaniowych Wnioskodawcy. Zdaniem Spółdzielni realizacja powyższego projektu nie ma związku z działalnością opodatkowaną podatnika. W wyniku realizacji tego projektu planowane jest osiągniecie efektu rzeczowego w postaci nasadzenia roślin oraz efektu ekologicznego w postaci polepszenia jakości terenów zielonych na terenie Spółdzielni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy również podkreślić, iż ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej unormowanie wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony. Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że projekt ma być realizowany wyłącznie na wybudowanym już osiedlu. Nasadzenia mają być wykonywane na terenach wchodzących w skład nieruchomości związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz całość realizowanego zadania nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dotyczy wyłącznie sfery działalności zwolnionej podatnika. Zatem, skoro przedmiotowy projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jego realizacją.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ,,...", ponieważ wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną i dotyczą wyłącznie sfery działalności zwolnionej z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY