Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Co stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?

sygnatura: IPTPB1/4511-752/15-2/KLK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-29

słowa kluczowe:Dropshipping, podstawa opodatkowania, pośrednictwo, prowizje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej 16 listopada 2015 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, planuje rozpocząć działalność gospodarczą po otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytanie we wniosku. Ma to być działalność gospodarcza prowadzona w modelu logistycznym dropshipping, a dochody uzyskiwane z tej działalności mają być opodatkowane wg tzw. skali podatkowej na zasadach ogólnych. Ewidencja księgowa będzie prowadzona na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Działalność gospodarcza wg PKD to 47.91.Z. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe. Rola Wnioskodawczyni będzie ograniczała się do prezentowania na Jej koncie w portalach aukcyjnych towarów, których właścicielami będą partnerzy handlowi mający swoją siedzibę poza granicami Unii Europejskiej (głównie Chiny, Tajwan), zbierania zamówień i przekazywania ich do partnerów oraz obsługi płatności (inkasowania ich od klientów i przekazywania należnych kwot partnerom zagranicznym) oraz do ewentualnej pomocy klientom w postępowaniach reklamacyjnych. Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będzie dokonywała sprzedaży towarów we własnym imieniu i na własny rachunek, a jedynie będzie pośredniczyć w sprzedaży towarów, o czym klienci będą poinformowani w regulaminie aukcji. Zakupiony towar nigdy nie będzie trafiał do Wnioskodawczyni, ale bezpośrednio od dostawcy trafi do klienta (odbiorcy). Dostawca będzie realizował przesyłkę pozostając nieujawnionym względem klienta. Wnioskodawczyni nigdy nie będzie i nie chce być właścicielem towaru, a jedynie pośrednikiem. Wnioskodawczyni nie będzie posiadała fizycznie towaru w swojej firmie, a co za tym idzie nie będzie dysponować dokumentem zakupu towaru, jakim jest rachunek lub faktura. Rola Wnioskodawczyni będzie sprowadzała się do pośredniczenia w płatnościach i zamówieniach. Wszystkie warunki transakcji będą dostępne dla klienta w udostępnionym do każdej aukcji regulaminie. W przesyłce wraz z towarem klient otrzyma dowód zakupu wystawiony przez partnera (Chiny, Tajwan). Ponadto wartość prezentowanych przez Wnioskodawczynię i zamawianych przez klientów towarów nigdy nie przekroczy 150 euro. Zobowiązanym z tytułu należności celnych i podatku VAT z tytułu importu towaru będzie klient, przy czym ze względu na wartość towaru nieprzekraczającą 150 euro należności celne nie występują. O tych zobowiązaniach klient również będzie poinformowany w regulaminie.

Klient dokonując zakupu najpierw przeleje pieniądze na konto Wnioskodawczyni - jako pośrednika, a następnie tego samego lub następnego dnia Wnioskodawczyni - jako pośrednik przeleje zagranicznemu dostawcy kwotę należną za towar na podstawie jego cennika. Towar zostanie wysłany bezpośrednio do kupującego na podany przez niego adres. Prowizję za usługę będzie stanowić różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od kupującego towar - jako przelew na konto Wnioskodawczyni, a kwotą, którą Wnioskodawczyni - jako pośrednik przesyła przelewem bankowym na rachunek dostawcy zagranicznego (Chiny, Tajwan). Na ustaloną w ten sposób prowizję za usługę pośrednictwa zostanie wystawiony dla każdego klienta rachunek/faktura. Suma rachunków z tytułu realizowanej w danym miesiącu prowizji będzie stanowić podstawę do zaksięgowania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Na koszt uzyskania przychodu będą składać się wszystkie wydatki związane z uzyskaniem i zabezpieczeniem źródła przychodu, a więc: koszty utrzymania strony internetowej, koszty telefonu, prowizji za wystawienie ofert na portalach aukcyjnych, koszt wydruku rachunków/faktur, koszty obsługi księgowej, koszt reklamy oraz koszty utrzymania rachunków bankowych. Wnioskodawczyni nie będzie podatnikiem podatku VAT (od towarów i usług).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem...

Zdaniem Wnioskodawczyni, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu bankowego na rachunek Wnioskodawczyni, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia, na którą zostanie wystawiony rachunek/faktura. Powyższe jest związane głównie z faktem, że Wnioskodawczyni - jako pośrednik - nie chce i nigdy nie będzie właścicielem towaru, dlatego nigdy nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup. Nie będzie również importerem, ponieważ jedynie pośredniczy w płatnościach i zamówieniach, nie sprowadza towaru we własnym imieniu - pomaga nabyć towar od zagranicznego dostawcy. Płatność od klienta (kupującego towar) - w formie przelewu na konto Wnioskodawczyni - będzie należnością za sprzedany towar przez zagraniczną firmę, a w części będzie należnością dla Wnioskodawczyni za usługę pośrednictwa w płatności i obsługę zamówienia (art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień:

  1. wystawienia faktury lub
  2. uregulowania należności.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23, i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy w tym miejscu przywołać również art. 24 ust. 1 oraz 2.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje się na interpretacje indywidualne wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2013 r., Nr ILPB1/415-1183/11-2/TW,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 września 2015 r., Nr IPTPB3/4511-43/15-2/KJ,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-291/15-4/MM,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 listopada 2013 r., Nr IBPBI/1/415-827/13/AP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 24 ust. 1 ww. ustawy, u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14, a kosztami uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (art. 24 ust. 2 ww. ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni planuje rozpocząć działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny zwany dropshipping. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe. Rola Wnioskodawczyni będzie ograniczała się do prezentowania na Jej koncie w portalach aukcyjnych towarów, których właścicielami będą partnerzy handlowi mający swoją siedzibę poza granicami Unii Europejskiej (Chiny, Tajwan), zbierania zamówień i przekazywania ich do partnerów, obsługi płatności oraz pomocy w postępowaniach reklamacyjnych. Wnioskodawczyni nie będzie dokonywała sprzedaży towarów we własnym imieniu i na własny rachunek - będzie jedynie pośredniczyć w sprzedaży towarów. Wnioskodawczyni nie będzie posiadała fizycznie towaru w swojej firmie oraz nie będzie dysponować dokumentem zakupu towaru jakim jest rachunek lub faktura. Dostawca realizujący przesyłkę pozostaje nieujawnionym względem klienta. Towar zamówiony przez klienta zostanie wysłany bezpośrednio do niego na wskazany adres. Prowizję za usługę będzie stanowić różnica pomiędzy kwotą otrzymaną przez Wnioskodawczynię od kupującego towar, a kwotą, którą Wnioskodawczyni przelewa na rachunek bankowy dostawcy zagranicznemu. Na ustaloną w ten sposób prowizję za usługę pośrednictwa zostanie wystawiony dla każdego klienta rachunek/faktura. Koszty poniesione przez Wnioskodawczynię w związku z tą działalnością to: koszty utrzymania strony internetowej, koszty telefonu, prowizji za wystawienie ofert na portalach aukcyjnych, koszty wydruku rachunków/faktur, koszty obsługi księgowej, koszty reklamy oraz koszty utrzymania rachunku bankowego.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczyć będzie jedynie w sprzedaży towarów handlowych (nie będzie dokonywała ich zakupu oraz nie będzie ich właścicielem), to przychodem uzyskanym z tego tytułu będzie wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawczyni od klienta, a kwotą przekazaną przez Nią do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji. Tak określony przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów (tj. koszty utrzymania strony internetowej, koszty telefonu, prowizji za wystawienie ofert na portalach aukcyjnych, koszty wydruku rachunków/faktur, koszty obsługi księgowej, koszty reklamy oraz koszty utrzymania rachunku bankowego) stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY