Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

ponowny rozlew wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

sygnatura: IBPP4/4513-189/15/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:alkohol, banderola, podatek akcyzowy, skład podatkowy, znaki akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ponownego rozlewania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest:

 • nieprawidłowe - w zakresie opłat za legalizacyjne znaki akcyzy;
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ponownego rozlewania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka zamierza dokonywać w miejscu sprzedaży - sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym sprzedaży sampli, czyli rozlewu do mniejszych buteleczek o pojemności mniejszej niż 0,2 ml alkoholu w postaci whisky. Sample będą sprzedawane odpłatnie, celem zapoznania się przez potencjalnego klienta ze smakiem danego rodzaju alkoholu. Rozlew alkoholu będzie dokonywany z butelek nabytych z hurtowni, od których została uprzednio opłacona akcyza. Butelki, z których rozlewane będą tzw. sample, opatrzone będą znakami akcyzy. Po otwarciu butelki jej zawartość bez żadnej modyfikacji zostanie rozlana do mniejszych butelek, celem dalszej odsprzedaży mniejszych butelek (sampli).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy rozlanie wyrobów akcyzowych, poza procedurą zawieszanie poboru akcyzy (czyli wyrobów akcyzowych, od których akcyza została uiszczona w pełnej wysokości) w inne opakowania jednostkowe wymaga naniesienia legalizacyjnych znaków akcyzy... Jeżeli tak, jaka jest opłata za te znaki ...
 2. Czy wymaga uzyskania uprzedniej decyzji ...
 3. Czy rozlanie ww. alkoholu w ww. sposób jest dopuszczalne poza składem podatkowym ...
 4. Czy czynności te wymagają zarejestrowania jako podatnik podatku akcyzowego u właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Celnego ...
 5. Czy spółka ma obowiązek składania deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego ...
 6. Czy spółka ma obowiązek składania spisu wyrobów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży Naczelnikowi Urzędu Celnego ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11) reguluje m.in. kwestie opodatkowania wyrobów podatkiem akcyzowym (zwanym dalej ,,akcyzą").

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy określa wyroby akcyzowe, do których między innymi zalicza się napoje alkoholowe, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest (art. 8 ust. 1 ustawy):

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ww. ustawy jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 92 i art. 93 ust. 1 i 2 ww. ustawy do napojów alkoholowych zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu i należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej.

Wnioskodawca zamierza nabywać alkohol poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (czyli wyrobów akcyzowych od których akcyza została uiszczona w należnej wysokości) i następnie sprzedawać w butelkach jako sample. Przelanie wyrobu akcyzowego z opakowania zawierającego podatkowe znaki akcyzowe nastąpi do opakowań jednostkowych w postaci butelek o poj. mniejszej niż 0,2 ml.

Przedmiotowa czynność nie została wymieniona w art. 8 ustawy, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Zatem nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do napojów alkoholowych, od których już raz został uiszczony podatek akcyzowy w należytej wysokości (art. 8 ust. 6).

W konsekwencji na Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie ciąży również obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Z powołanego powyżej przepisu wynika, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Jak wskazano powyżej, czynność będąca przedmiotem wniosku nie podlega opodatkowaniu akcyzą, nie powstaje obowiązek rejestracji podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do składania deklaracji podatkowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego: składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Stosownie do art. 114 ww. ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Natomiast przepisy art. 116 ust. 1, 3-6 ww. ustawy stanowią, iż obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

 1. podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyz, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Posiadacz wyrobów, o których mowa powyżej przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Przepisu powyższego nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej. Legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi.

Stosownie zaś do art. 117 ust. 3 ww. ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.

Zgodnie z art. 125 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi.

Stosownie do art. 126 ust. 1 ww. ustawy decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Celem zakupu legalizacyjnych znaków akcyzowych Wnioskodawca będzie musiał legitymować się decyzją Naczelnika Urzędu Celnego.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy art. 116 ust. 4-6 ww. ustawy zgodnie z którymi w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3 art. 116, posiadacz tych wyrobów, (...) jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. Z czynności oznaczania sporządza się protokół.

Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (art. 116 ust. 5 ustawy). Jednakże, zgodnie z ust. 6 art. 116 ustawy, przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej.

Wnioskodawca uważa, że w opisanym stanie faktycznym będzie musiał zakupić i umieszczać na butelkach - samplach, do których rozleje alkohol z zakupionych butelek zawierających alkohol, od których uiszczono akcyzę, legalizacyjne znaki akcyzy.

Zgodnie z § 7 pkt 3 ww. rozporządzenia wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r.

W załączniku nr 10 w tabeli nr 2 zamieszczone zostały wysokości kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach oraz banderol pokrojonych (wymiar banderoli w mm) za 1000 szt. w zł. Według tej tabeli wysokość kwot wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol o wymiarach 50x12 w arkuszach za 1000 szt. wynosi 18,07 zł, a banderoli pokrojonych 25,06 zł. Zaś przy wymiarze 90x16 dla banderol w arkuszach kwota wynosi 30,71 zł, a dla banderol pokrojonych 37,34 zł za 1000 szt.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną nią stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Produkcją alkoholu etylowego, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy, jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skazanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Tym samym rozlew alkoholu z wykorzystaniem alkoholu, od którego akcyza została zapłacona na wcześniejszym etapie obrotu, w myśl art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy nie musi być prowadzony w składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • nieprawidłowe - w zakresie opłat za legalizacyjne znaki akcyzy;
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą" - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej ,,akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Jednocześnie w myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego: składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej - art. 21 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza dokonywać sprzedaży sampli, czyli alkoholu rozlanego do mniejszych buteleczek o pojemności mniejszej niż 0,2 ml alkoholu w postaci whisky. Sample będą sprzedawane odpłatnie, celem zapoznania się przez potencjalnego klienta ze smakiem danego rodzaju alkoholu. Rozlew alkoholu będzie dokonywany z butelek nabytych z hurtowni, od których została uprzednio opłacona akcyza. Butelki, z których rozlewane będą tzw. sample, opatrzone będą znakami akcyzy. Po otwarciu butelki jej zawartość bez żadnej modyfikacji zostanie rozlana do mniejszych butelek, celem dalszej odsprzedaży mniejszych butelek (sampli).

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy prowadzona działalność gospodarcza polegająca na rozlewaniu alkoholu nabytego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (z zapłaconą akcyzą) przeznaczonego do dalszej odsprzedaży może odbywać się poza składem podatkowym i jakie obowiązki ciążą na nim w związku z ww. działalnością.

Wskazać zatem należy, że skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego - art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że ponowny rozlew alkoholu do innych opakowań jednostkowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej od których została zapłacona akcyza w należnej wysokości, nie stanowi w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym produkcji alkoholu.

Zatem ponowny rozlew alkoholu, od którego na wcześniejszym etapie obrotu zapłacono akcyzę w należnej wysokości z opakowań (butelek) zawierających podatkowe znaki akcyzy do innych opakowań jednostkowych w postaci butelek o poj. mniejszej niż 0,2 ml, w miejscu ich sprzedaży detalicznej, nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Ponieważ przedmiotowa czynność prowadzona w miejscu sprzedaży detalicznej nie jest produkcją i nie została wymieniona w art. 8 ustawy, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

W związku z tym nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do napojów alkoholowych, od których już raz został uiszczony podatek akcyzowy w należytej wysokości (art. 8 ust. 6).

W konsekwencji na Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie ciąży również obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Z powołanego powyżej przepisu wynika, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Jak wskazano powyżej, czynność będąca przedmiotem wniosku nie podlega opodatkowaniu akcyzą, zatem nie powstaje obowiązek rejestracji podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do składania deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, gdyż nie powstanie w związku z prowadzoną działalnością obowiązek podatkowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: możliwości ponownego rozlewu alkoholu poza składem podatkowym, braku obowiązku rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego oraz braku obowiązku składania deklaracji podatkowych, uznać należy za prawidłowe (pytania oznaczone we wniosku jako 3, 4 i 5).

W myśl art. 114 ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, gdzie zgodnie z poz. 1-6 obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęto wyroby o kodzie CN:

 • 2203 00 - piwo otrzymywane ze słodu;
 • 2204 - wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009;
 • 2205 - wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi;
 • 2206 - pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;
 • 2207 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone;
 • 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.

Stosownie do art. 116 ust. 3 ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Zgodnie z art. 117 ust. 1-3 ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy:

 1. importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, albo objęte procedurą składu celnego i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 2. przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 3. przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 120 ust. 1-3 ustawy znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci.

Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób akcyzowy w sposób trwały.

Opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego jest to opakowanie samodzielne, bezpośrednio chroniące wyrób akcyzowy:

 1. jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz
 2. przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, eksponowania i sprzedaży w nim lub z niego wyrobu akcyzowego, oraz
 3. posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, które jest lub może być przystosowane do bezpośredniego lub pośredniego spożycia wyrobu albo umożliwia bezpośrednie lub pośrednie spożycie wyrobu, a także
 4. przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w opakowaniach zbiorczych lub transportowych.

Zatem słusznie Wnioskodawca zauważa, że w przypadku ponownego rozlewu alkoholu, od którego na wcześniejszym etapie obrotu zapłacono akcyzę w należnej wysokości z opakowań (butelek) zawierających podatkowe znaki akcyzy do innych opakowań jednostkowych w postaci butelek o poj. mniejszej niż 0,2 ml, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, Wnioskodawca jest zobowiązany, w myśl art. 116 ust. 3 ustawy zakupić legalizacyjne znaki akcyzy i oznaczyć nimi wprowadzane do sprzedaży wyroby.

Zgodnie z art. 125 ust. 2 pkt 1 ustawy legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi.

Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie - art. 125 ust. 3 ustawy.

Stosownie do art. 125 ust 4 ustawy, w przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia, z tym że ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy w przypadku:

 1. wyrobów tytoniowych nie może być złożona po dniu 30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu;
 2. zmiany wzorów znaków akcyzy nie może być złożona po upływie ostatniego dnia czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, a jeżeli jest składana po pierwszym dniu czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu.

Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca danego roku kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy - art. 125 ust. 4a ustawy.

Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego zapotrzebowania powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie dopełnił obowiązku w tym zakresie - art. 125 ust. 5 ustawy.

Stosownie do art. 126 ust. 1 ustawy decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zgodnie zaś z art. 126 ust. 2 ustawy składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca dołącza odpowiednio dokumenty o:

1.zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich braku;

2.rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

3.rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16;

4.zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1;

5.złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych;

6.uprawnieniu do:

 1. prowadzenia składu podatkowego,
 2. nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 3. uchylona
 4. wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
 5. wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

7.posiadanych wyrobach akcyzowych.

W myśl art. 126 ust. 3 pkt 2 ustawy, przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy - wpłaca należność za te znaki.

W myśl art. 127 ust. 1 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub sprzedaży znaków akcyzy, jeżeli:

 1. nie zostanie wpłacona kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy lub
 2. nie zostanie wniesiona należność za legalizacyjne znaki akcyzy, lub
 3. nie zostaną złożone wymagane dokumenty.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania lub sprzedaży znaków akcyzy przez właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, odpowiednio, kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy albo należność za legalizacyjne znaki akcyzy podlegają zwrotowi w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania decyzji o odmowie - art. 127 ust. 3 ustawy.

Wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia, a także szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez Wnioskodawcę do tego wniosku, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 129).

Zgodnie z § 8 ust. 1-4 ww. rozporządzenia wnioskodawca, składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, załącza odpowiednio:

1.zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;

2.kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

3.kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

4.kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 155, poz. 1672 ze zm.) lub kopię zezwolenia na obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia;

5.kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej ,,ustawą";

6.kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;

7.kopię zezwolenia na:

 1. prowadzenie składu podatkowego,
 2. nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 3. jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 4. wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
 5. wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy;

8.kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, są okazywane właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 126 ust. 1 ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

W przypadku gdy Wnioskodawca składa kolejny wniosek, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia poprzedniego wniosku, nie stosuje się przepisów ust. 1 i 2, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne, których te dokumenty dotyczą, nie uległy zmianie. Nie dotyczy to informacji oraz stanów faktycznych lub prawnych zawartych w dokumentach, których termin ważności upłynął zgodnie z przepisami regulującymi ich wydawanie, oraz dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Wzór wniosku o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy art. 116 ust. 4-6 ustawy zgodnie z którymi w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3 art. 116 , posiadacz tych wyrobów, (...) jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. Z czynności oznaczania sporządza się protokół.

Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (art. 116 ust. 5 ustawy).

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy, przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej.

Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia, podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz podmiot prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, przekazał banderole w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnością, prowadzą ewidencję wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol, zwaną dalej ,,ewidencją".

Wzór ewidencji prowadzonej przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa załącznik nr 14 do rozporządzenia - § 9 ust. 10 rozporządzenia.

Reasumując, w przypadku ponownego rozlewu alkoholu, od którego na wcześniejszym etapie obrotu zapłacono akcyzę w należnej wysokości z opakowań (butelek) zawierających podatkowe znaki akcyzy do innych opakowań jednostkowych w postaci butelek o poj. mniejszej niż 0,2 ml, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać decyzję naczelnika urzędu celnego w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy i oznaczyć nimi wprowadzane do sprzedaży detalicznej wyroby.

Jednocześnie składając wniosek o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy nie jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia spisu, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ww. ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie konieczności naniesienia legalizacyjnych znaków akcyzy, sprzedanych na podstawie decyzji naczelnika urzędu celnego na ponownie rozlane w opakowania jednostkowe wyroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży detalicznej oraz braku obowiązku składania naczelnikowi spisu wyrobów przeznaczonych do dalszej sprzedaży uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie oznaczanie wyrobów akcyzowych, wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

W tabeli nr 2 ww. załącznika zamieszczone zostały wysokości kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach oraz banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł. Według tabeli wysokość kwot wynosi dla:

1.banderol o wymiarach 50x12 mm:

 • w arkuszach - 18,07 zł;
 • banderol pokrojonych - 25,06 zł;

2.banderol o wymiarach 90x16 mm:

 • w arkuszach - 30,71 zł;
 • pokrojonych - 37,34 zł.

Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia - § 7 ust. 4 rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią należność z tytułu sprzedaży banderoli legalizacyjnej na opakowanie jednostkowe (wyroby spirytusowe w opakowaniu o pojemności do 0,2 l włącznie) wynosi 1,30 zł.

Decyzję w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy po spełnienie warunków określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu do ustawy, w tym m.in. wpłaceniu kwoty z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy, wynikającej z załącznika nr 11 do rozporządzenia.

Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca danego roku kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy - art. 125 ust. 4a ustawy.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy, zwracającemu niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy przysługuje, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 8, bezzwłocznie zwrot wpłaconych kwot stanowiących odpowiednio wartość podatkowych znaków akcyzy lub należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszone o koszty ich wytworzenia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca składając wniosek o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy do właściwego naczelnika urzędu celnego zobowiązany jest m.in. wpłacić należność z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy na opakowania jednostkowe, których kwota została określona w załączniku nr 11 do rozporządzenia, tj. kwotę 1,30 zł za każdy znak akcyzy wynikający ze złożonego wstępnego zapotrzebowania.

Zatem Wnioskodawca nieprawidłowo wskazuje, że opłata za sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy, którymi Spółka będzie obowiązana oznaczyć wyroby przeznaczone do sprzedaży detalicznej, wynika z załącznika nr 10 - tabela nr 2 do rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych. Ponieważ kwoty, o których mowa w ww. załączniku, dotyczą tylko kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych, których należność będzie wymagana w sytuacji, o której mowa w art. 125 ust. 4a oraz w art. 135 ust. 1 ustawy. Tym samym koszt wytworzenia legalizacyjnych znaków, wynikający z załącznika nr 10 do rozporządzenia, Wnioskodawca będzie ponosił w sytuacji nie odebrania znaków akcyzy wynikających ze złożonego wstępnego zapotrzebowania oraz w sytuacji zwrotu niewykorzystanych i nieuszkodzonych znaków akcyzy, w przypadkach o których mowa w art. 134 ustawy.

Reasumując, opłata z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy na opakowania jednostkowe (wyroby spirytusowe w opakowaniu o pojemności do 0,2 l włącznie) wynosi 1,30 zł za każdy znak, zgodnie załącznikiem nr 11 do rozporządzenia w sprawie oznaczanie wyrobów akcyzowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opłaty za legalizacyjne znaki akcyzy uznać należy za nieprawidłowe.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za:

 • nieprawidłowe - w zakresie opłat za legalizacyjne znaki akcyzy;
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wskazanym przez Wnioskodawcę. Nie było jej przedmiotem analizowanie zagadnie poza podatkowych uregulowanych odrębnymi przepisami, a stanowiących element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w tym dopełnienie przez Wnioskodawcę wszelkich obowiązków formalno-prawnych warunkujących możliwość handlu napojami alkoholowymi. W interpretacji przyjęto, domniemaną legalność działalności Wnioskodawcy na gruncie innych przepisów regulujących sprzedaż napojów alkoholowych przez sklep stacjonarny i sklep internetowy i na tym tle dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY