Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Co stanowi przychód Wnioskodawczyni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?

sygnatura: IPTPB1/4511-736/15-2/KLK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-29

słowa kluczowe:Dropshipping, pośrednictwo, prowizje, przychód

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W przyszłości zamierza poszerzyć działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe. Działalność ta będzie polegała na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów między klientem, a dostawcą, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego (spoza krajów Unii Europejskiej). Pojęcie znane w ekonomii jako dropshipping. Sprzedaż pod nazwą dropshipping będzie polegała na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Każda wysyłka nie przekracza wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza równowartości kwoty 10 euro (art. 55 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne). W razie przekroczenia ww. kwoty wszelkie koszty celne z tym związane będą po stronie klienta, jako importera towaru. O tych zobowiązaniach klient jest informowany w regulaminie świadczenia usług dostępnym na profilu Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni oświadcza, że:

 • rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych,
 • ma zamiar świadczyć usługi zwane pośrednictwem handlowym,
 • nie jest i nie chce być właścicielem towaru,
 • nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu,
 • rolą Wnioskodawczyni będzie pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach,
 • zysk Wnioskodawczyni stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną dostawcy za poszczególne transakcje,
 • zakupiony towar nigdy nie trafia do pośrednika handlowego, lecz zawsze do klienta,
 • jako pośrednik, Wnioskodawczyni nie posiada fizycznie towaru w swojej firmie, a co za tym idzie, nie dysponuje dokumentem zakupu towaru, jakim jest faktura lub rachunek,
 • klient najpierw przelewa pieniądze na konto bankowe Wnioskodawczyni, a dopiero później są one przekazywane do dostawcy, który znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej,
 • nieujawnionym zostaje dostawca towaru,
 • warunki transakcji są dostępne dla klienta w regulaminie Wnioskodawczyni.

Procedura wyglądałaby następująco:

 • Wnioskodawczyni nawiązuje kontakt z dostawcą z zagranicy,
 • otrzymuje listę produktów, ceny, warunki itp.,
 • dostawca zleca Wnioskodawczyni wystawienie produktów na aukcjach, bądź w formie ogłoszeń na stronie Wnioskodawczyni w uzgodnieniu, że prowizja będzie wypłacona Wnioskodawczyni jedynie w przypadku sprzedaży,
 • klient kończy aukcję i przelewa zapłatę na konto bankowe Wnioskodawczyni,
 • Wnioskodawczyni składa zamówienie u dostawcy z zagranicy, dokonuje przelewem zapłaty pomniejszonej o wartość prowizji i wskazuje na stronie Wnioskodawczyni jako kupującego klienta, który dokonał zakupu oraz jego adres jako adres odbiorcy,
 • towar jest dostarczany bezpośrednio do klienta z pominięciem osoby Wnioskodawczyni. W przesyłce wraz z towarem klient otrzymuje rachunek wystawiony przez partnera Wnioskodawczyni,
 • Wnioskodawczyni wystawia fakturę dla dostawcy z zagranicy na wykonaną przez siebie usługę na kwotę będącą różnicą między kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Co stanowi przychód Wnioskodawczyni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na Jej rachunek bankowy, a kwotą wysłaną partnerowi w celu realizacji zamówienia.

Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią a klientem (kwoty wpływu pieniężnego), Wnioskodawczyni będzie dysponowała dowodem otrzymania przelewu bankowego.

Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni nie jest oraz nie chce być właścicielem towaru, to nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup. Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią a dostawcą (kwoty wysłanej partnerowi), Wnioskodawczyni będzie dysponowała dowodem wykonania przelewu bankowego. Dodatkowo Wnioskodawczyni może prowadzić ewidencję, w której będą do siebie dopasowane transakcje uznaniowe na rachunek Wnioskodawczyni i transakcje obciążeniowe oraz uzyskany z tego tytułu przychód, tj. prowizja za transakcję.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W związku z powyższym do opodatkowania powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania kwota należna za wykonaną usługę, tj. prowizja Wnioskodawczyni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY