Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

prawa do odliczenia w całości podatku VAT poniesionego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,..." .

sygnatura: IPTPP3/4512-429/15-5/MJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-29

słowa kluczowe:czynności opodatkowane, odliczenia, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT w części dotyczącej instalacji układu fotowoltaicznego na obiekcie komunalnym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,...." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • opodatkowania wpłat mieszkańców dokonanych tytułem wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych w związku z realizacją inwestycji oraz wysokości stawki podatku VAT,
  • prawa do odliczenia całości podatku VAT w części dotyczącej instalacji układu fotowoltaicznego na obiekcie komunalnym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,...".

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 listopada 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz uiszczenia brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ... przystąpiła do projektu pn. ,,..." na budynkach mieszkalnych jak również na obiekcie użyteczności publicznej, tj. basenie. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich.

W ramach projektu realizowane są zadania z zakresu instalacji zestawów fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne, wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej oraz usługą inspektora nadzoru. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliw kopalnianych.

Do wydatków niekwalifikowanych w tym projekcie został zaliczony podatek od towarów i usług.

W ramach realizacji projektu Gmina ... ma zainstalować ok. 33 instalacji systemów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy. System ten będzie wykorzystywany przez mieszkańców wyłącznie na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców tych budynków. Będzie on montowany na dachach budynków, jak i na fundamentach obok budynków, oraz na budynkach gospodarczych - w zależności od warunków terenowych, w taki sposób, aby zachować maksymalną efektywność jego pracy. Powierzchnia budynków prywatnych, na których zostanie on zainstalowany nie przekracza 300 m2.

Pomiędzy Gminą a mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie zostały zawarte umowy cywilnoprawne, zgodnie z którymi mieszkańcy zobowiązani są wnieść środki finansowe na konto Gminy jako wkład własny w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych instalacji oraz koszty nie kwalifikowane projektu. Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od zakończenia inwestycji, instalacje fotowoltaiczne zostaną protokolarnie przekazane właścicielom na własność za kwotę wniesionego wkładu własnego. W momencie przeniesienia własności instalacji fotowoltaicznej właściciel budynku nie będzie już ponosił żadnych kosztów wobec Gminy, dlatego też Gmina nie osiągnie z tego tytułu żadnych dochodów.

W projekcie przewidziany jest montaż układów fotowoltaicznych również na budynku użyteczności publicznej, tj. na basenie, który jest własnością Gminy (odpłatnie wydzierżawiony Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w ... na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych i widniejącym w ewidencji środków trwałych Urzędu).

SCKiS w ... jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na fakturach, dokumentujących nabycie towarów i usług przeznaczonych na realizację powyższego zadania, jako nabywca będzie wskazana Gmina.

Po zakończeniu inwestycji w miesiącu październiku 2015 roku Gmina ma zamiar zawrzeć umowę cywilnoprawną z SCKiS w ... na dzierżawę zainstalowanego systemu fotowoltaicznego. Umowa dzierżawy będzie miała charakter odpłatny, oraz będzie udokumentowana fakturą sprzedaży VAT. Zarówno Gmina jak i SCKiS są podatnikami podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wskazano, że Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Projekt pn. ,,..." realizowany jest w ramach zadań własnych gminy. Podstawa prawna: art. 7 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.).

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w ... posiada osobowość prawną i prowadzi działalność gospodarczą. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w ... jest odrębnym od Gminy ... czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w ... dokonuje odrębnych od Gminy ... rozliczeń podatku VAT. Gmina ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w ....

Basen wraz z zamontowanym systemem fotowoltaicznym będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Montaż instalacji fotowoltaicznych nastąpi w ramach modernizacji budynków. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy, stanowiące wkład własny w kosztach realizowanego projektu mają charakter obowiązkowy. Niedokonanie wpłaty przez mieszkańca gminy wyklucza go z udziału w projekcie.

Systemy fotowoltaiczne będą montowane wyłącznie dla budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym, jak również na i budynku użyteczności publicznej tj. basenie, który jest własnością Gminy. Budynki osób prywatnych dla których montowane są systemy fotowoltaiczne sklasyfikowane są w dziale 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(oznaczone we wniosku nr 2) Czy w przypadku zawarcia odpłatnej umowy dzierżawy z SCKiS Gmina będzie miała prawo odliczenia całości podatku VAT w części dotyczącej instalacji układu fotowoltaicznego na obiekcie komunalnym tj. basenie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,..."...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gmina ma prawo odliczenia całości podatku VAT od wydatku na inwestycję montażu układu fotowoltaicznego na obiekcie komunalnym, tj. basenie, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszelkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywność cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W tym przypadku taka sytuacja będzie miała miejsce, ponieważ Gmina zawierając odpłatną umowę dzierżawy będzie osiągała korzyść finansową z przedmiotowej inwestycji, a więc sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Realizacja prawa do odliczenia podatku powinna nastąpić na zasadach zawartych w art. 86 ust. 10, ust. 11 i ust. 13 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy).

Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpiła do projektu pn. ,,...". Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich. W ramach projektu realizowane są zadania z zakresu instalacji zestawów fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne, wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej oraz usługą inspektora nadzoru. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliw kopalnianych. Do wydatków niekwalifikowanych w tym projekcie został zaliczony podatek od towarów i usług. W projekcie przewidziany jest montaż układów fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej, tj. na basenie, który jest własnością Gminy (odpłatnie wydzierżawiony Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w ...). Na fakturach, dokumentujących nabycie towarów i usług przeznaczonych na realizację powyższego zadania, jako nabywca będzie wskazana Gmina. Po zakończeniu inwestycji Gmina ma zamiar zawrzeć umowę cywilnoprawną z SCKiS na dzierżawę zainstalowanego systemu fotowoltaicznego. Umowa dzierżawy będzie miała charakter odpłatny, oraz będzie udokumentowana fakturą sprzedaży VAT. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Projekt realizowany jest w ramach zadań własnych gminy. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w ... jest odrębnym od Gminy ... czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w .... Basen wraz z zamontowanym systemem fotowoltaicznym będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Montaż instalacji fotowoltaicznych nastąpi w ramach modernizacji budynku.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego, żeby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, niezbędne jest wykazanie przez niego związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykorzystywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki prawa do odliczenia są spełnione, ponieważ gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. ,,..." dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku basenu są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gmina ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT poniesionego w związku z instalacją układu fotowoltaicznego na obiekcie komunalnym tj. basenie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,..." na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT w części dotyczącej instalacji układu fotowoltaicznego na obiekcie komunalnym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,...". Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY