Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Jako podmiot powiązany w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25a ust. 1 i 2 ustawy), do jakiej łącznej kwoty może Pan prowadzić handel w roku podatkowym:1) 30.000 euro,2) 50.000 euro lub więcej,aby nie sporządzać dodatkowej dokumentacji podatkowej?

sygnatura: ITPB1/4511-980/15/PSZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:dokumentacja, podmioty powiązane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia limitu, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia limitu, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą jako osoba fizyczna opodatkowana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Głównym rodzajem działalności, zgodnie z Zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta jest świadczenie usług budowlanych w budownictwie drogowym. Oprócz tego zgodnie z Centralną Ewidencją Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzi Pan handel z firmą syna - obywatela Szwecji, który prowadzi firmę z zakresu automatyki, elektryki, hydrauliki, klimatyzacji.

Z uwagi na dostępność do niższych cen od podatników nie będących czynnymi podatnikami VAT UE dokonuje Pan zakupu części potrzebnych do wykonywania usług przez syna i po doliczeniu marży pokrywającej koszty zakupu, transportu oraz zysku wystawia Pan fakturę VAT UE na firmę syna.

Jest Pan zarejestrowanym podatnikiem VAT UE.

Wskazuje Pan, że jako podatnik zamieszkały w Polsce nie bierze bezpośredniego ani pośredniego udziału w zarządzaniu firmą syna jak również nie posiada żadnego udziału w kapitale tej firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jako podmiot powiązany w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25a ust. 1 i 2 ustawy), do jakiej łącznej kwoty może Pan prowadzić handel w roku podatkowym:

 1. 30.000 euro,
 2. 50.000 euro lub więcej,

aby nie sporządzać dodatkowej dokumentacji podatkowej...

Pana zdaniem, ustawodawca wskazując 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, (co nie dotyczy Pana) sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych -ma na myśli sprzedaż wartości niematerialnych a nie jako ,,HANDEL" w pojęciu ogólnym. Wobec powyższego uważa Pan, że dotyczy Pana pkt 2, tj. 50.000 euro i więcej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Ponadto, zgodnie z art. 25a ust. 2 cyt. ustawy, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 2. 50.000 euro - w pozostałych przypadkach.

W związku z powyższym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej został ograniczony do transakcji, w której łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń, przekracza określone kwoty. Powyższe oznacza, że nie w każdym przypadku podatnik ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. Obowiązek ten powstaje dopiero, gdy łączna kwota (lub jej równowartość) transakcji dokonywanej z podmiotem powiązanym lub gdy zapłata należności wynikających z takich transakcji przekracza określone w ustawie wartości - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych jest to wartość 30.000 euro oraz 50.000 euro - w pozostałych przypadkach.

Z treści art. 25a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odrębnie należy sumować wszystkie transakcje niematerialne i odrębnie pozostałe (towarowe), gdyż dla tych dwóch rodzajów transakcji został określony oddzielny limit. W przepisie tym ustawodawca dokonał podziału transakcji na dwa rodzaje:

 • usługi i sprzedaż lub udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych - dla których limit do którego podatnik nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej wynosi 30.000 EURO, oraz
 • pozostałe (tj. głównie towarowe) dla których limit wynosi 50.000 EURO.

Z treści wniosku wynika, że wątpliwości Pana dotyczą wysokości limitu, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku sporządzania stosownej dokumentacji, w sytuacji gdy sprzedaje Pan towary podmiotowi powiązanemu w rozumieniu art. 25a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak podano we wniosku - transakcje pomiędzy Panem a synem nie dotyczą świadczenia usług ani też nie dotyczą udostępniania i sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym stwierdzić należy, że limit, którego przekroczenie spowoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej wynosi w tym przypadku 50.000 euro.

Nie można więc zgodzić się z twierdzeniem, że limit wynosi 50.000 euro ,,i więcej" - takiego zapisu bowiem nie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z uwagi na zakres wniosku - a w szczególności postawione pytanie, i zawarte w nim stwierdzenie: ,,Jako podmiot powiązany w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25a ust. 1 i 2 ustawy)..." - nie podlega ocenie w ramach tej interpretacji indywidualnej kwestia, czy pomiędzy podmiotami istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY