Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

sygnatura: IPTPP1/4512-552/15-4/IG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-29

słowa kluczowe:partner, powiat, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu18 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą ,,..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą ,,...".

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną, co określa art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie między innymi: budowa, remonty, modernizacje, bieżące utrzymanie i administrowanie dróg powiatowych.

Powiat zawarł umowę ze Związkiem Gmin Regionu o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania pod nazwą ,,...".

Przedmiotem projektu jest między innymi przebudowa drogi nr XYZ. Jest to droga publiczna, nieodpłatnie udostępniona wszystkim użytkownikom. Zadanie to będzie realizowane za pośrednictwem Związku Gmin Regionu. ZGRK złoży wniosek wspólny dla Powiatu i Gminy.

Powiat jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. W ramach projektu dokonane zakupy i usługi zostaną udokumentowane notami księgowymi otrzymanymi od Związku Gmin Regionu i będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym).

Beneficjentem planowanego projektu jest Związek Gmin Regionu zwany dalej Liderem.

Lider jest odpowiedzialny za:

 • koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie rozliczeniem projektu,
 • występowanie w charakterze instytucji uprawnionej do składania wniosku aplikacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa do Urzędu Marszałkowskiego,
 • podpisanie umowy finansowania projektu z Zarządem Województwa,
 • wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Zarządem Województwa (Instytucją Zarządzającą) w wymaganej formie określonej w umowie pomiędzy Liderem a Instytucją Zarządzającą,
 • przekazanie zapłaconych, poświadczonych faktur Instytucji Zarządzającej,
 • dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu Instytucji Zarządzającej, a także innym uprawnionym do tego instytucjom,
 • przeprowadzenie prac związanych z monitorowaniem projektu, przy pełnej współpracy Powiatu i Gminy,
 • przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat po dacie zakończenia realizacji projektu wszelkich danych i dokumentów dotyczących realizacji projektu,
 • umożliwienie kontroli oraz audytu projektu na żądanie Instytucji Zarządzającej, a także innych uprawnionych do tego instytucji,
 • promocję projektu, przy współudziale Powiatu i Gminy,
 • prawidłową realizację projektu, przy współudziale Powiatu i Gminy.

Lider będzie wykonywał wszelkie obowiązki dotyczące wykonywania funkcji Beneficjenta - oraz będzie informował na bieżąco Powiat i Gminę odnośnie terminów i sposobów realizacji Projektu. Dotacja uzyskana przez Lidera wynosi 79% kosztów kwalifikowalnych. Udział środków własnych Partnerów wynosi łącznie 21%, z czego: Gmina zobowiązana jest pokryć 50% udziału, Powiat zobowiązany jest pokryć 50% udziału.

Obowiązkiem Powiatu i Gminy jest:

 • udostępnianie niezbędnych terenów oraz scedowanie praw do wszelkich dokumentów i dokumentacji wymaganych do realizacji przedsięwzięcia,
 • Powiat i Gmina mają obowiązek wspólnie zapewnić w budżetach kwotę niezbędną do realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Projektu na jej terenie oraz wszelkie potrzebne, wymagane przepisami prawa dokumenty, dokumentacje oraz pozwolenia i decyzje,
 • Powiat i Gmina zobowiązują się do współpracy, a w szczególności do przekazywania informacji dotyczących Powiatu i Gminy niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

Faktury będą wystawione na Związek Gmin Regionu.

Majątek uzyskany w ramach projektu należy do Lidera. Powiat i Gmina otrzyma ww. majątek w użytkowanie na okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a po upływie tego czasu majątek zostanie przekazany Powiatowi i Gminie na własność przez Lidera. Powiat i Gmina zobowiązują się do nieprzekazywania w zarządzanie pozyskanego majątku (z wyjątkiem jej jednostek organizacyjnych) stronom trzecim przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Przekazanie to nastąpi nieodpłatnie.

Przekazanie mienia na rzecz Wnioskodawcy nastąpi na podstawie Protokołu zdawczo - odbiorczego lub umowy użyczenia terenu. Inwestycja będzie należeć do Związku Gmin Regionu przez 5 lat od daty płatności końcowej.

Następnie przekazane nieodpłatnie na własność Powiatowi i Gminie w formie PT - Protokołu przekazania- przyjęcia środka trwałego. Nie zostanie wystawiona faktura.

Lider (Związek Gmin Regionu) będzie otrzymywał faktury wystawione na niego za zrealizowane elementy przedsięwzięcia po uprzednim potwierdzeniu protokolarnym, który będzie postawą do wystawienia faktury. Następnie faktura zostanie opisana i podzielona na środki własne i dotację. Udział środków własnych zostanie odpowiednio podzielony na Partnerów: Gminę i Powiat. Przekazywanie środków przez Partnerów następować będzie bezgotówkowo na podstawie noty księgowej. Po otrzymaniu od Partnerów wymaganych kwot Lider będzie opłacał faktury jedną kwotą. Środki finansowe przekazywane będą przez Gminę i Powiat na rachunek utworzony przez Lidera wyłącznie na potrzeby realizacji projektu o wspólnym przedsięwzięciu. Wnioskodawca i Gmina przekaże koszty opracowania wniosku aplikacyjnego i wszelkich niezbędnych do wniosku załączników na podstawie wystawionych przez Związek Gmin Regionu not księgowych.

Do realizacji niniejszej umowy utworzony zostanie rachunek bankowy przez Związek Gmin Regionu, na który będą przekazywane wszelkie środki finansowe związane z realizacją projektu. Uprawnionym do zarządzania zgromadzonymi na koncie środkami finansowymi jest Związek Gmin Regionu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat realizując projekt za pośrednictwem Związku Gmin Regionu pod nazwą ,,..." ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat przy realizacji zadania pod nazwą ,,..." nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez ,,podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę ze Związkiem Gmin Regionu o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania pod nazwą ,,...". Przedmiotem projektu jest między innymi przebudowa drogi nr XYZ. Jest to droga publiczna, nieodpłatnie udostępniona wszystkim użytkownikom. Zadanie to będzie realizowane za pośrednictwem Związku Gmin Regionu. ZGRK złoży wniosek wspólny dla Powiatu i Gminy. Powiat jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. W ramach projektu dokonane zakupy i usługi zostaną udokumentowane notami księgowymi otrzymanymi od Związku Gmin Regionu i będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury będą wystawione na Związek Gmin Regionu. Majątek uzyskany w ramach projektu należy do Lidera. Powiat i Gmina otrzyma ww. majątek w użytkowanie na okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a po upływie tego czasu majątek zostanie przekazany Powiatowi i Gminie na własność przez Lidera. Przekazanie mienia na rzecz Wnioskodawcy nastąpi na podstawie Protokołu zdawczo - odbiorczego lub umowy użyczenia terenu. Inwestycja będzie należeć do Związku Gmin Regionu przez 5 lat od daty płatności końcowej. Następnie przekazane nieodpłatnie na własność Powiatowi i Gminie w formie PT - Protokołu przekazania- przyjęcia środka trwałego. Nie zostanie wystawiona faktura. Lider (Związek Gmin Regionu) będzie otrzymywał faktury wystawione na niego za zrealizowane elementy przedsięwzięcia po uprzednim potwierdzeniu protokolarnym, który będzie postawą do wystawienia faktury. Następnie faktura zostanie opisana i podzielona na środki własne i dotację. Udział środków własnych zostanie odpowiednio podzielony na Partnerów: Gminę i Powiat. Przekazywanie środków przez Partnerów następować będzie bezgotówkowo na podstawie noty księgowej. Po otrzymaniu od Partnerów wymaganych kwot Lider będzie opłacał faktury jedną kwotą. Środki finansowe przekazywane będą przez Gminę i Powiat na rachunek utworzony przez Lidera wyłącznie na potrzeby realizacji projektu o wspólnym przedsięwzięciu.

Zgodnie z treścią art. 106e ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie faktycznym nabywcą towarów i usług w związku z realizacją projektu będzie Lider projektu -Związek Gmin Regionu, na którego zostaną wystawione faktury w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Zatem faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu pod nazwą ,,...", nie będą wystawiane na Powiat.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca przyznał podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokona nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą ,,...", albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług związanych z projektem. Faktury dokumentujące ww. nabycia będą wystawione na inny podmiot, tj. Lidera projektu -Związek Gmin Regionu.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu realizacją projektu pod nazwą ,,...", ponieważ nie będzie nabywcą towarów i usług związanych z projektem i nie będzie dysponować fakturami zakupu wystawionymi na Powiat.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY