Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy otrzymany przez Spółkę Zwrot będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych oraz czy Zwrot będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

sygnatura: IBPB-1-2/4510-625/15/JW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:dochód, podatek, przychód, spółka zagraniczna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymany przez Spółkę zwrot podatku dochodowego zapłaconego przez Spółkę Maltańską od zysku tej Spółki będzie stanowił dochód/przychód z udziału w zyskach osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymany przez Spółkę zwrot podatku dochodowego zapłaconego przez Spółkę Maltańską od zysku tej Spółki będzie stanowił dochód/przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 19 listopada 2015 r. znak IBPB-1-2/4510-625/15/JW wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 2 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ,,Spółka") zamierza w przyszłości inwestować w udziały spółek z siedzibą na Malcie działających w formie limited liability company (Kumpaniji ta Responsabilita Limitata - ,,Spółka Maltańska"), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Spółka Maltańska będzie rezydentem podatkowym Republiki Malty oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Malcie.

Spółka Maltańska będzie ponosić ciężar podatku dochodowego od osiąganych dochodów, jednakże co do zasady, zgodnie z prawem maltańskim, jej udziałowiec będzie otrzymywać zwrot części tego podatku bezpośrednio z maltańskiego urzędu skarbowego lub też za pośrednictwem Spółki Maltańskiej (dalej: ,,Zwrot"). Zwrot za dany rok (dalej: ,,rok t") jest przyznawany po spełnieniu określonych warunków wymaganych przez prawo maltańskie, w szczególności konieczny jest warunek posiadania udziałów uprawniających do otrzymania Zwrotu. Podatek dochodowy za dany rok przez Spółkę Maltańską jest rozliczany pod koniec następnego roku obrotowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (czyli w roku t+1).

Natomiast prawo do otrzymania opisanego Zwrotu podatku ustalane jest na moment zadeklarowania przez Spółkę Maltańską wysokości dywidendy, które to zdarzenie może mieć miejsce zarówno w roku t+1 jak i w roku t+2. Inwestycja w planowaną Spółkę Maltańską może się odbyć natomiast zarówno w roku t+1 jak i w roku t+2 natomiast przed momentem ustalenia prawa do otrzymania opisanego Zwrotu. W rezultacie, Zwrot za dany rok może zostać otrzymany przez udziałowca, który nie będzie udziałowcem w danym roku (czyli roku t), jednakże będzie tym udziałowcem na moment, w którym zgodnie z prawem maltańskim takie prawo do Zwrotu jest ustalane.

Jednocześnie Spółka jako udziałowiec Spółki Maltańskiej będzie otrzymywać dywidendę, stanowiącą udział w zysku Spółki Maltańskiej. Kwota dywidendy będzie obliczona jako część lub całość zysku brutto Spółki Maltańskiej, pomniejszonego o podatek dochodowy od dochodu Spółki Maltańskiej, przeznaczona do podziału między udziałowców tej spółki.

Spółka będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Maltańskiej przez okres co najmniej 2 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy otrzymany przez Spółkę Zwrot będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych...
 2. Czy Zwrot będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, Zwrot będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm. dalej także: ,,updop") dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji); 1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1; 1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 2. (uchylony);
 3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 4. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 7. zaplata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 8. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 9. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Zdaniem Spółki, ze względu na użycie w przepisie zwrotu ,,w tym także", przedstawiony w art. 10 ust. 1 katalog jest katalogiem otwartym, a dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są wszelkie dochody, pod warunkiem, że ich otrzymanie wynika właśnie z faktu posiadania udziałów. Spółka twierdzi, iż otrzymany Zwrot będzie stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych na mocy art. 10 ust. 1.

Stosownie do art. 10 ust. 6 ustawy CIT przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy CIT (w którym to załączniku wymieniona została forma prawna Spółki Maltańskiej). Spółka twierdzi, iż dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych jest definiowany przez ustawę jako ,,dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału". Zatem w opinii Spółki dochodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy CIT jest każdy dochód, którego faktycznym źródłem jest zysk osoby prawnej, uzyskiwany przez wspólnika tego podmiotu.

Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 1993 r. (SA/Ka 565/93). W powoływanym wyroku NSA stwierdził, że ,,z analizy art. 10 i 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) wynika, że istotne znaczenie ma to, że dochód ten ma swoje źródło w samym fakcie bycia udziałowcem i właścicielem udziałów w innej osobie prawnej".

W innym wyroku (II FSK 187/12) NSA rozważył, iż ,,Przepis ten obejmuje swym zakresem te przychody, które pozostają w związku z prawem do otrzymania udziału w zyskach osób prawnych (stanowią wynik partycypacji w zyskach osób prawnych)".

Stanowisko takie jest również aprobowane przez doktrynę, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w komentarzu do art. 10 ustawy CIT:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz., Obońska A., Wacławczyk A., Walter A. (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014,
 • Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz., Jaszczak D., Kuźniacki B., Mariański A., Nowak A., Wilk M., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014,
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz., Mazur E., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

We wszystkich powyższych publikacjach stwierdzono, iż za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych uważane jest przysporzenie, którego źródłem jest posiadanie udziałów w kapitale osoby prawnej, a dochód ten pochodzi z podziału zysków tej osoby. Przykładowo, E. Mazur stwierdziła, iż: ,,Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest więc dochód uzyskany w związku z faktem bycia udziałowcem (akcjonariuszem) innej osoby prawnej, osiągnięty z zysku spółki".

Za dochód z udziału w zyskach osób prawnych powszechnie uważana jest dywidenda, która stanowi udział podatnika w zysku osoby prawnej wynikającym ze sprawozdania finansowego, przeznaczonym do podziału. Spółka twierdzi jednak, iż pojęcia udziału w zyskach osób prawnych nie można zawężać jedynie do dywidend. Zdaniem Spółki, art. 10 ust. 1 ustawy CIT zawiera otwarty katalog przychodów, które stanowią dochód (przychód) z udziałów w zyskach osób prawnych.

Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę zwrotu ,,w tym także" w przywoływanym przepisie. Pogląd ten zaakceptował również NSA w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. (II FSK 187/12), który stwierdził, iż: ,,Ustawodawca zarazem nie ograniczył identyfikacji przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 updop. jedynie do tych, których źródłem jest dywidenda w rozumieniu przepisów polskiego k.s.h. Świadczy o tym dodatkowo rozróżnienie wyraźnie wyeksponowane w treści art. 20 ust. 3 updop oraz art. 22 ust. 1 tej ustawy, na dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dodatkowo w art. 20 ust. 3 updop mówi się o udziale w dochodach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Błędne, nieznajdujące oparcia w materii ustawowej, jest zatem kojarzenie - jak to czyni organ interpretacyjny - ,,wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku" wyłącznie z pojęciem dywidendy w rozumieniu polskiego k.s.h.".

W dotychczasowych rozstrzygnięciach doktryna oraz orzecznictwo za dochód z udziału w zyskach osób prawnych uznały m.in.:

 • dywidendę z akcji gratisowych w spółce niemieckiej (por. wyrok NSA z 14 stycznia 2014 r. sygn. II FSK 187/12),
 • dochody z pożyczki partycypacyjnej, dochody ze świadectw użytkowych (por. Komentarz do art. 10 ustawy CIT, CIT. Podatki i rachunkowość, Małecki P., Mazurkiewicz M., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015),
 • dochody pochodzące z kwot pochodzących za zmniejszenia kapitału zapasowego (utworzonego z agio) spółki szwajcarskiej (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 04 września 2014 r. sygn. I SA/Wr 1715/14), spółki hiszpańskiej (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 31 lipca 2014 r. sygn. I SA/Wr 560/14) czy spółki cypryjskiej (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 17 grudnia 2013 sygn. I SA/Wr 1869/13)

a więc dochody, które nie zostały wprost wymienione w katalogu art. 10 ust. 1 ustawy CIT. Spółka wskazuje, iż źródłem zwróconej kwoty będzie zysk Spółki Maltańskiej, od którego należny był podatek zapłacony przez tę spółkę. Zdaniem Spółki, jeżeli zwracana kwota nie zostałaby wpłacona jako należny podatek dochodowy do maltańskiego urzędu skarbowego, to stanowiłaby składnik zysku netto Spółki Maltańskiej. Jeżeli zaś przedmiotowa kwota zostałaby rozdzielona pomiędzy udziałowców Spółki Maltańskiej, to według Spółki stanowiłaby ona dla udziałowców udział w zyskach tej spółki (dywidendę). Tym samym skutki otrzymania zwrotu podatku od Spółki Maltańskiej na gruncie podatku CIT powinny być analogiczne do skutków otrzymania dywidendy z tej spółki.

Spółka twierdzi, iż zwracana kwota posiada także podstawową cechę dywidendy, jaką jest uzależnienie jej wysokości od wielkości zysku zrealizowanego przez spółkę, której zyski są dzielone. Wysokość kwoty zwrotu będzie zmienna w różnych latach i zależeć będzie od wyniku finansowego Spółki Maltańskiej. Podobnie jak w przypadku dywidendy, Spółka ponosi ryzyko nieotrzymania żadnego zwrotu - stanie się tak w przypadku, gdy Spółka Maltańska nie wygeneruje zysku.

Należy podkreślić, iż koronnym argumentem pozwalającym uznać przedmioty dochód za dochód w rozumieniu art. 10 ust. 1 updop jest sam fakt, że Spółka zgodnie z prawem maltańskim otrzyma Zwrot jako udziałowiec Spółki Maltańskiej. Jeżeli zatem Zwrot zostanie otrzymany przez Spółkę jako udziałowca Spółki Maltańskiej, to będzie on wynikał z posiadania przez Spółkę udziałów w tej spółce. Zwrot będzie stanowić zatem dla Spółki dochód z udziału w zyskach osób prawnych. W przypadku uznania, iż przedmiotowy Zwrot nie stanowi udziału w zyskach osób prawnych Spółka wnosi o udzielenie informacji dotyczącej kwalifikacji Zwrotu na gruncie CIT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ,,Ustawa CIT") pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zdefiniowała w art. 10 ust. 1. W świetle tej regulacji dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji); 1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1; 1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 2. (uchylony)
 3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 4. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objecie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 7. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 8. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędąca osoba prawna; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 9. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Zacytowana regulacja definiuje dochód pochodzący z udziału w zyskach osób prawnych i stanowi, że dochodem tym jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, a przysługujący podatnikowi, tj. część zysku przypadająca temu podatnikowi na podstawie tytułu prawnego. Zatem przedmiotem opodatkowania są tylko te przychody, które są następstwem partycypacji w zyskach osób prawnych.

Zacytowana regulacja wiąże określone skutki podatkowe z instytucją dywidendy i innymi przychodami z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Określenie ,,dywidenda" używane w updop postrzegane jest jako dochód stanowiący udział w zysku rocznym spółki kapitałowej, przeznaczonym do podziału, będący wynikiem posiadania udziałów/akcji spółki kapitałowej wypłacającej dywidendę. Natomiast do kategorii ,,innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych" będą zaliczane te dochody, które pod względem podatkowym traktowane są jak dochód z udziałów/akcji spółki kapitałowej. Innymi słowy, ,,innym przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych" nie będą te przychody, które nie pozostają w bezpośrednim związku z udziałem w zyskach.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza w przyszłości inwestować w udziały Spółek z siedzibą w Malcie działających w formie Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata tj. w formie prawnej stanowiącej odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, zaś Spółka Maltańska podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

Spółka Maltańska będzie rezydentem podatkowym Republiki Malty oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Malcie.

Spółka Maltańska będzie ponosić ciężar podatku dochodowego od osiąganych dochodów, jednakże co do zasady, zgodnie z prawem maltańskim, jej udziałowiec będzie otrzymywać zwrot części tego podatku bezpośrednio z maltańskiego urzędu skarbowego lub też za pośrednictwem Spółki Maltańskiej. Zwrot ten jest zaś możliwy po spełnieniu określonych warunków, w szczególności jak wskazał Wnioskodawca, może zaistnieć sytuacja, w której zwrot za dany rok może otrzymać udziałowiec, który udziałowcem w danym roku nie był.

Odnosząc powyższy opis do cytowanego przepisu updop należy stwierdzić, że opisana wypłata środków stanowiąca zwrot podatku Spółki Maltańskiej na rzecz Wnioskodawcy nie może być uznana za przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Należy zwrócić uwagę, że z ww. przepisu wynika, iż dotyczy on zysku, który co do zasady, może podlegać podziałowi pomiędzy udziałowców. Jest to zatem zysk netto bowiem tylko taki zysk może być podzielony. Wszystkie wymienione przez Ustawodawcę w art. 10 updop tytuły, choć - jak słusznie wskazał Wnioskodawca - nie wyczerpują pojęcia zysków z udziału w osobach prawnych, spełniają to kryterium. Zysk o jakim mowa w art. 10 ust. 1 updop nie jest zyskiem brutto, ale netto, a więc zyskiem po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pojęcie ,,zysk" o jakim mowa w ww. przepisie nie obejmuje zatem podatku dochodowego, a tym samym zwrot tego podatku nie może być interpretowany jako osiągnięcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Reasumując, wypłata środków stanowiących zwrot podatku nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 updop. W związku z tym, opisany w zdarzeniu przyszłym zwrot podatku będzie stanowił przychód opodatkowany na podstawie art. 12 ust. 1 updop, zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Dyskwalifikacja otrzymanych przez Wnioskodawcę kwot jako przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (tu: Spółki) powoduje, że zwolnienie wskazane w art. 20 ust. 3 updop nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

W związku z powyższym podsumowaniem - odpowiedź w części dotyczącej pytania nr 2 jest bezprzedmiotowa.

W zakresie powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądowych należy stwierdzić, że sytuacje faktyczne i zdarzenia przyszłe w nich przedstawione różnią się od opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w rozpatrywanej sprawie. W konsekwencji wskazane orzeczenia sądowe nie mogły rzutować na sposób rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY