Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy koszty poniesione przez Zainteresowanego z tytułu Wynagrodzenia Pośrednika mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów, jako koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy PIT?

sygnatura: ITPP1/4512-475/16/MS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2016-08-01

słowa kluczowe:koszt, odpłatne zbycie, pośrednictwo, spółki, udział

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również ,,Zainteresowany") jest osobą fizyczna, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy PIT. Jest on wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej (,,Spółka"). Jako wspólnikowi, Zainteresowanemu przysługują udziały w kapitale zakładowym Spółki (,,Udziały").

Zainteresowany rozważa odpłatne zbycie wszystkich przysługujących mu Udziałów. Zakłada przy tym, że przy transakcji zbycia Udziałów korzystać będzie z usług pośrednika, któremu zapłaci uzgodnione wynagrodzenie za wykonanie usługi pośrednictwa, którego przedmiotem są Udziały, zwanego dalej ,,Pośrednikiem". Wynagrodzenie należne Pośrednikowi (,,Wynagrodzenie pośrednika") zostanie przez Zainteresowanego zapłacone na rachunek bankowy Pośrednika a usługa będzie dokumentowana fakturą wystawioną przez Pośrednika. Możliwe jest, że umowa na mocy której Wnioskodawca przeniesie własność Udziałów na osobę trzecią (,,Umowa sprzedaży") zostanie poprzedzona zawarciem umowy przedwstępnej (,,Umowa przedwstępna"). Wówczas Umowa przedwstępna zawierać będzie zobowiązanie Stron do odpowiednio sprzedaży Udziałów przez Zainteresowanego oraz ich nabycia przez drugą Stronę umowy (,,Nabywca") na określonych warunkach oraz w określonym terminie. W przypadku zawarcia Umowy przedwstępnej będzie ona przewidywać zapłatę zadatku przez Nabywcę na rzecz Wnioskodawcy na poczet ceny sprzedaży Udziałów (,,Zadatek"). W przypadku zapłaty Zadatku część Wynagrodzenia pośrednika stanie się wymagalna (,,Wynagrodzenie częściowe") i takie Wynagrodzenie częściowe zostanie wówczas zapłacone przez Zainteresowanego, na podstawie faktury wystawionej przez Pośrednika, na jego rachunek bankowy. Wówczas pozostała część Wynagrodzenia Pośrednika stanie się wymagalna wraz z zawarciem Umowy sprzedaży przenoszącej własność Udziałów na Nabywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty poniesione przez Zainteresowanego z tytułu Wynagrodzenia Pośrednika mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów, jako koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione przez niego z tytułu Wynagrodzenia Pośrednika mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów, jako koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c), zaś w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ustawy PIT). W myśl art. 19 ust. 1 ustawy PIT, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Zatem przychodem z odpłatnego zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ich wartość wyrażona w cenie zbywanych udziałów, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (o ile odpowiada ona wartości rynkowej).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało zdefiniowane w ustawie PIT. Zdaniem Wnioskodawcy, należy zatem zastosować w niniejszej sprawie językowe rozumienie tego pojęcia, zgodnie z którym za takowe koszty odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów (akcji) uważać powinno się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego w celu dojścia transakcji sprzedaży do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Z kolei, stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy - dochodem, o którym mowa w ust. 1 (a więc m.in. z tytułu odpłatnego zbycia udziałów), jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów (określonymi na podstawie art. 22 ust 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c ustawy PIT - co jednakże nie jest istotne w sprawie objętej pytaniem Wnioskodawcy. Art. 30b ust. 2 pkt 4 jest bowiem przepisem lex specialis, który nie dopuszcza ustalania kosztów uzyskania przychodów według innych przepisów niż w nim wymienione. Tymczasem, pytanie wskazane w niniejszym wniosku nie dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów lecz pomniejszenia przychodu o koszty odpłatnego zbycia).

Dochodów, o których mowa powyżej - zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy PIT - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia odrębnego zeznania według ustalonego wzoru (PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT) i dokonania w tym terminie wpłaty należnego podatku wynikającego z tego zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy PIT).

W przypadku więc, gdy Zainteresowany dokona odpłatnego (za wynagrodzeniem) zbycia przysługujących mu Udziałów w Spółce i w tym celu korzystać będzie z usług Pośrednika, któremu zapłaci Wynagrodzenie (w tym również opisane wyżej Wynagrodzenie częściowe) za świadczenie usługi pośrednictwa dotyczącej zbywanych Udziałów, koszty te wiązać się będą ze sprzedażą przedmiotowych Udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Będą zatem stanowić koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy PIT, co z kolei powoduje, że mogą być one uwzględnione przy obliczeniu kwoty przychodu (jako kwota pomniejszająca wartość wyrażoną w cenie określonej w Umowie sprzedaży) z odpłatnego zbycia Udziałów, a zatem jako kwota mająca wpływ ma wysokość dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z związku z odpłatnym zbyciem przedmiotowych Udziałów.

Powyższy punkt widzenia jest aprobowany przez organy podatkowe.

W interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2015r. (sygn. IBPBII/2/4511-183/15/MW) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał: ,,koszty pośrednictwa (...) wiążą się ze sprzedażą udziałów spółki z o.o., a nie z ich nabyciem. Wydatki te należy więc rozpatrywać w kategorii kosztów odpłatnego zbycia, a nie kosztów uzyskania przychodów (nabycia udziałów). Koszty pośrednictwa w zbyciu udziałów należy zatem uznać za koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uwzględnia się przy obliczeniu przychodu z odpłatnego zbycia udziałów. Koszty pośrednictwa mogą mieć wpływ na wysokość dochodu do opodatkowania, jednakże jako koszt odpłatnego zbycia - uwzględniany przy ustalaniu wysokości przychodu ze sprzedaży tych udziałów nie zaś jako koszt uzyskania przychodu pomniejszający przychód".

Analogiczny pogląd wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2009r. (sygn. ITPB1/415-16/09/WM), w której stwierdzono, że ,,prawidłowe jest (...) stanowisko, że koszty pośrednictwa przy zbyciu udziałów w spółce z o.o. nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z tego zbycia na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli kosztów związanych z nabyciem tych udziałów. Podkreślić jednakże należy, iż przedmiotowy wydatek ma wpływ na wysokość dochodu do opodatkowania jako koszt odpłatnego zbycia - zmniejsza on bowiem przychód ze sprzedaży tych udziałów".

Zainteresowany rozumie, że powyższe interpretacje indywidualne wydane zostały w indywidualnych sprawach i tylko w tamtych sprawach są wiążące. Jednakże zostały one powołane przez Wnioskodawcę ze względu na zawarte w niej wskazówki interpretacyjne, jako - zdaniem Zainteresowanego - użyteczne i aktualne również w niniejszej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016, poz. 718).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY